Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Hv: hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Hv: hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 82trang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT+ So sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số bình quân của ngành, của các

doanh nghiệp khác để đánh giá doanh nghiệp mình tốt hay xấu được hay không

được.

+ So sánh chiều dọc để xem xét tỷ trọng của trừng chỉ tiêu so với tổng thể, so

sánh chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến động cả về số tương đối và số

tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các liên độ kế toán liên tiếp.

III.2.2./Phương pháp phân tích tỷ lệ:

Phương pháp này dựa trên chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính. Về

nguyên tắc phương pháp này yêu cầu phải xác định được các ngưỡng, các mức để

nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ

lệ doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu.

Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính doanh nghiệp

được phân tích thành các nhóm đặc trưng, phản ánh những nội dung cơ bản theo

mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đó là các nhóm tỷ lệ mục tiêu thanh toán,

nhóm tỷ lệ về cơ cấu vốn, nhóm tỷ lệ về năng lực kinh doanh, nhóm tỷ lệ về khả

năng sinh lời. Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều nhóm tỷ lệ riêng lẻ, từng bộ phận

của hoạt động tài chính. Trong mỗi trường hợp khác nhau, tuỳ theo góc độ phân

tích, người phân tích lựa chọn các mục tiêu khác nhau. Để phục vụ cho mục tiêu

phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp người ta phải tính đến hao mòn

vô hình do sự phát triển không những của tiến bộ khoa học kỹ thuật…

III.3./ Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:

Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải

có ba yếu cơ bản là vốn, lao động và kỹ thuật- công nghệ. Cả ba yếu tố này đều

đóng vai trò quan trọng, song vốn là điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Bởi vì

hiện nay, đang có một nguồn lao động dồi dào, việc thiếu lao động chỉ xảy ra ở các

ngành nghề cần đòi hỏi chuyên môn cao, nhưng vấn đề này có thể khắc phục được

trong một thời gian ngắn nếu chúng ta có tiền để đào tạo hay đào tạo lại. Vấn đề là

công nghệ cũng không gặp khó khăn phức tạp vì chúng ta có thể nhập chúng cùng

kinh nghiệm quản lý tiên tiến trên thế giới, nếu chúng ta có khả năng về vốn, ngoại

tệ hoặc có thể tạo ra nguồn vốn, ngoại tệ. Như vậy, yếu tố cơ bản của doanh nghiệp

nước ta hiện nay là vốn và quản lý sử dụng vốn có hiệu quả trong hoạt động sản

xuất kinh doanh của doanh nghiệp.25NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTNhư chúng ta đã biết hoạt động kinh doanh là hoạt động kiếm lời, lợi nhuận

là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để đạt được

lợi nhuận tối đa các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất

kinh doanh, trong đó quản lý và sử dụng vốn là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa

quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp phải có một chế

độ bảo toàn vốn trước hết từ đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh

nghiệp ngoài quốc doanh. Trước đây trong cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao

cấp, doanh nghiệp coi nguồn vốn từ ngân sách Nhà Nước cấp cho nên doanh

nghiệp sử dụng không quan tâm đến hiệu quả, kinh doanh thua lỗ đã có Nhà Nước

bù đắp, điều này gây ra tình trạng vô chủ trong quản lý và sử dụng vốn dẫn tới lãng

phí vốn, hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các

doanh nghiệp quốc doanh hoạt động theo phương thức hạch toán kinh doanh. Nhà

Nước không tiếp tục bao cấp về vốn cho doanh nghiệp như trước đây. Để duy trì

và phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp phải bảo toàn, giữ gìn số vốn

Nhà Nước giao, tức là kinh doanh ít nhất cũng phải hoà vốn, bù đắp được số vốn

đã bỏ ra để tái sản xuất giản đơn. Đồng thời doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi

để tích luỹ bổ sung vốn, là đòi hỏi với tất cả các doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ đảm bảo an toàn tài chính cho doanh

nghiệp. Hoạt động trong cơ chế thị trường doanh nghiệp luôn đề cao tính an toàn

tài chính. Đây là vấn đề có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh

nghiệp. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả

năng huy động các nguồn vốn tài trợ dễ dàng hơn, khả năng thanh toán của doanh

nghiệp được bảo toàn, doanh nghiệp có đủ nguồn lực để khắc phục những khó

khăn và rủi ro trong kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng

cạnh tranh. Đáp ứng yêu cầu cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa

dạng hoá mẫu mã sản phẩm…doanh nghiệp phải có vốn trong khi đó vốn của

doanh nghiệp chỉ có hạn vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là rất cần thiết.26NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTNâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu

tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu và các mục tiêu khác của doanh nghiệp như nâng

cao uy tín của sản phẩm trên thị trường, nâng cao mức sống của người lao động…

vì khi hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận thì doanh nghiệp có thể mở rộng

quy mô sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và mức sống của

người lao động ngày càng cải thiện. Điều đó giúp cho năng xuất lao động ngày

càng được nâng cao, tạo cho sự phát triển của doanh nghiệp và các ngành khác có

liên quan. Đồng thời nó cũng làm tăng các khoản đóng góp cho Nhà Nước.

Thông thường các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động

được xác định bằng cách so sánh giữa kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất

kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận … với số vốn cố định, vốn lưu động để đạt

được kết quả đó. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cao nhất khi bỏ vốn vào kinh

doanh ít nhưng thu được kết quả cao nhất. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tức là đi

tìm biện pháp làm cho chi phí về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhất mà

đem lại kết quả cuối cùng cao nhất.

Từ công thức:

Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí

Cho ta thấy: với một lượng doanh thu nhất định, chi phí càng nhỏ lợi

nhuận càng lớn. Các biện pháp giảm chi phí tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn phải dựa trên cơ sở phản ánh chính xác, đầy đủ các loại chi phí trong

điều kiện nền kinh tế luôn biến động về giá. Do đó để đảm bảo kết quả hoạt động

sản suất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

cũng được xác định bằng cách so sánh giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra

trong đó chi phí về vốn là chủ yếu.

IV. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn :

IV.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung:

+./ Chỉ tiêu mức sản xuất của vốn kinh doanh :

Mức sản xuất

=

của vốn kinh doanhGiá trị sản lượng (hoặc doanh thu thuần)



Vốn kinh doanh bình quân27NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTChỉ tiêu mức sản xuất của vốn kinh doanh hay còn gọi là hiệu xuất sử

dụng vốn, phản ánh cứ một đồng vốn bình quân bỏ vào kinh doanh trong kỳ tạo ra

bao nhiêu đồng giá trị sản lượng hoặc doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng lớn

chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao.

Chỉ tiêu mức sinh lời của vốn kinh doanh:

Mức sinh lời vốn kinh doanhLợi nhuận thuần



Vốn kinh doanh bình quân=Chỉ tiêu mức sinh lời của vốn kinh doanh hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận

vốn sản xuất, là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cho thấy một đồng vốn bỏ ra sản xuất

kinh doanh thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Tuy nhiên căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận tính bằng số tuyệt đối chưa thể

đánh giá đúng chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì

vậy, khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh việc đánh giá đúng mức biến

động của lợi nhuận còn phải đánh giá bằng số tương đối thông qua việc so sánh

giữa tổng số lợi nhuận trong kỳ với số vốn sử dụng để sinh ra lợi nhuận đó.

IV.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

IV.2.1.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động :

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động của doanh nghiệp làm ra bao

nhiêu đồng giá trị sản lượng hoặc doanh thu trong kỳ.

Giá trị tổng sản lượng (doanh thu thuần)

Hiệu quả sử dụng vốn = 

Vốn lưu động bình quân

IV.2.2./ Sức sinh lời của vốn lưu động :

Còn gọi là tỷ xuất lợi nhuận của vốn lưu động, chỉ tiêu này cho biết một

đồng vốn lưu động tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận bình quân =Lợi nhuận



VLĐ bình quân trong kỳIV.2.3./ Số vòng quay của vốn lưu động :

28NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTChỉ tiêu này đánh giá tốc luân chuyển vốn lưu động cho biết trong kỳ phân

tích vốn lưu động của doanh nghiệp quay được bao nhiêu vòng. Hoặc cứ một đồng

vốn lưu động bình quân dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo ra được bao

nhiêu đồng doanh thu thuần.

Số vòng quay vốn lưu động =Tổng doanh thu thuần



Vốn lưu động bình quânIV.2.4./ Độ dài bình quân một lần luân chuyển:

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một vòng quay của vốn lưu động trong kỳ phân

tích hết bao nhiêu ngày. Chỉ tiêu này càng thấp, số ngày của một vòng quay vốn lưu

động càng ít, hiệu quả sử dụng vốn càng cao.

Thời gian kỳ phân tích

Thời gian một vòng luân chuyển = 

Số vòng quay của vốn lưu động

IV.2.5./Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động (K):

Chỉ tiêu này cho biết tạo ra một đồng vốn doanh thu thuần trong kỳ phân

tích cần bao nhiêu đồng vốn lưu động bình quân dùng vào sản xuất kinh doanh

trong kỳ.

Vốn lưu động bình quân

K=



Tổng doanh thuIV.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định:

IV.3.1./Hiệu quả sử dụng vốn cố định :

Phản ánh một đồng vốn tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu hoặc giá trị sản lượng.

Hiệu suất sử dụng vốn cố định =Doanh thu (giá trị tổng sản lượng)



Vốn cố định bình quân trong kỳIV.3.2./ Tỷ suất lợi nhuận cố định :

Phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng

Lợi nhuận

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hv: hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×