Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
III. Một số giải pháp khác:

III. Một số giải pháp khác:

Tải bản đầy đủ - 82trang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆP



CHUYÊN ĐỀ TỐT



III.2./Mở rộng thị trường, tăng cường tìm kiếm các công trình:

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì việc tìm

kiếm thị trường, hoạt động marketing không thể thiếu được, nó nâng cao hiệu quả

sản xuất kinh doanh nói chung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói riêng. Mặc dù

có nhiều ý kiến cho rằng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây dựng thì hoạt động

marketing là không cần thiết nhưng đó là sai lầm vì đã kinh doanh là phải tiến hành

marketing. Trong những năm gần đây, công ty đã chú ý đến hoạt động này, đã tiến

hành nghiên cứu, phân đoạn thị trường, xây dựng các trương trình marketing mix.

Công ty vẫn chưa có ban kiểm tra chất lượng công trình, mọi công việc đều do người

phụ trách thi công thực hiện, vì thế chất lượng kiểm tra các công trình còn mang tính

khách quan, đôi khi nó ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

III.3./Bảo toàn và phát triển vốn:

Sử dụng vốn đúng mục đích, tránh lãng phí, không đầu tư dài hạn bằng nguồn vốn

ngắn hạn. nguyên tắc này nhằm đảm bảo hiệu cho các hoạt động đầu tư; chỉ sử dụng các

nguồn vốn dài hạn để đầu tư dài hạn chứ không cho phép ngược lại, sở dĩ như vậy là vì:

Vốn huy động ngắn hạn thường chịu lãi suất cao hơn dài hạn: mặt khác khi huy động vốn

ngắn cho đầu tư dài hạn sẽ gắn trực tiếp với nguy cơ không đủ vốn để tiếp tục đầu tư.

Làm tốt công tác phòng ngừa, rủi ro trong kinh doanh. Công ty cần nghiên cứu

kỹ tiền khả thi, khả thi, thẩm định chi tiết, tính đơn giá chi tiết, phòng ngừa các điều

kiện có thể xẩy ra làm giảm rủi ro trong kinh doanh. Công tác quản lý chặt chẽ,

nghiên cứu khách hàng, các nguồn lực huy động và sản xuất kinh doanh làm hạn chế

rủi ro trong kinh doanh. Đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc phân tán rủi ro, nguyên tắc

này đòi hỏi phải đa dạng hoá các hình thức đầu tư, không bao giờ sử dụng toàn bộ số

tiền đầu tư vào một dự án nào đó.

Tiến hành trích quỹ dự phòng tài chính đảm bảo cho mục tiêu thu chi ngân

sách và giải pháp cho việc thực hiện, trích quỹ dự phòng có mục đích chủ yếu là đảm

bảo cho khả năng thanh toán đúng hạn các khoản phải trả và đảm bảo thường xuyên

có sẵn tiền để doanh nghiệp hoạt động.

Thực hiện tốt tín dụng thương mại từ các nhà cung cấp. Doanh nghiệp luôn

diễn ra quá trình là doanh nghiệp nợ khách hàng tiền do mua máy móc thiết bị và

nguyên vật liệu. Doanh nghiệp lợi dụng hình thức này để sử dụng nguồn vốn chiếm

dụng cho sản xuất kinh doanh, nguồn này là một nguồn trung và dài hạn, công ty có

thể đầu tư chiều sâu với ít vốn mà không ảnh hưởng tới tình hình tài chính, đây là

phương thức đối với doanh nghiệp khi thiếu vốn từ các nguồn khác.

78



NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆP



CHUYÊN ĐỀ TỐT



Tín dụng ngân hàng là hình thức công ty vay vốn từ ngân hàng thương mại

với kỳ hạn như ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.Từ nguồn vốn vay này có thể huy

động được một lượng lớn, đúng hạn. Đối với tín dụng ngân hàng thì công ty ngày

phải tạo uy tín, kiên trì đàm phán và phải chịu nhiều điều kiện ngặt nghèo.

Công ty có thể bổ sung nguồn vốn dài hạn để vững chắc về mặt tài chính,để

huy đông các nguồn dài hạn này bằng cách kiến nghị với nhà nước bỏ sung thêm

nguồn vốn ngân sách nhà nước, bổ sang thêm từ lợi nhuận sau thuế, tăng cường tín

dụng thuê mua hoặc liên doanh liên kết trên nhiều lĩnh vực.



79



NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆP



CHUYÊN ĐỀ TỐT



KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt quyết liệt, muốn tồn tại và chủ

động bảo đảm quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một

cách liên tục, nhịp nhàng, doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định. Bên cạnh

đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một đề tài mang tính thời sự cấp

bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Hiện nay hầu hết các

doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu vốn sản xuất vì vậy doanh nghiệp luôn tìm

cách sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất.

Công ty xây dựng Cầu 75 cũng nằm trong danh sách các doanh nghiệp loại

này, do vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn được các cấp lãnh đạo công ty luôn quan

tâm và luôn tìm tòi hướng đi cho vấn đề này. Thấy được sự cấp bách của vấn đề cùng

với sự hướng dẫn của giáo viên GVC Nguyễn Thị Thảo và các cô chú trong ban lãnh

đạo công ty, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài:

“ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng

Cầu 75 ”

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề bao

quát, rộng và khó về lý luận và thực tiễn. Do vậy trong phạm vi chuyên đề này em

chỉ đề cập tổng thể thực trạng công tác sử dụng vốn tại công ty đồng thời đi sâu

nghiên cứu các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, rút ra nhận xét qua đó mạnh dạn đưa ra

một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý sử dụng vốn của công ty.

Do kiến thức còn hạn chế, thực tế chưa nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp này

không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp chân thành của thầy

cô giáo, bạn bè, để đề tài của em được hoàn thiện.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của

giáo viên hướng dẫn, GVC Nguyễn Thị Thảo, cảm ơn ban lãnh đạo Công ty xây

dựng Cầu 75 đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2004.



80



NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆP



CHUYÊN ĐỀ TỐT



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Nhà xuất bản thống kê - 3/2001

Bộ môn Kế Toán Quản Trị và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

2. Giáo trình thống kê doanh nghiệp

Nhà xuất bản thống kê năm 1999

Chủ biên: PGS. PTS Phạm Ngọc Kiểm

3. Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp tập II

Nhà xuất bản thống kê - 2001

Chủ Biên: PGS. TS Nguyễn Thành Độ

TS Nguyễn Ngọc Huyền

4. Kế toán quản trị kinh doanh

Nhà xuất bản tài chính – 1998

5. Những nội dung cơ bản về quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ biên: Đồng Xuân Ninh

6. Tạp chí:

- Ngân hàng: số 12/1997; 6,14/1999; 4/2000; 3.4/2001

- Xây dựng : số7/1998

- Tài chính : số2,5,8/2000; 9/1998

- Công nghiệp: số24/2000

- Thị trường tài chính tiền tệ: số 2,18/1999; 14/2000



81



NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆP



CHUYÊN ĐỀ TỐT



82



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Một số giải pháp khác:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×