1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Một số kiến nghị vói Chính phủ và NHNN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.49 MB, 98 trang )


T ă n g cường c ô n g tác thanh tra k i ể m soát từ phía N g â n h à n g nhà nước,

xây đựng hệ thống thanh tra đ ủ mạnh cả về số lượng và chát lượng, đ ả m bão

thực hiện có hiệu quà và đ ộ an toàn cao nhất.

N g â n hàng nhà nước là một tổ chức quản lý nhà nước về lĩnh vực tiên tệ

và phải đàm b à o an toàn cho hoạt động của toàn hệ thống N g â n hàng. Vì vậy,

trung tâm phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng nhà nước phải thu thập địy đù

thông tin cịn thiết cho hệ thống N g â n hàng nhằm mục đích giúp các N g â n hàng

có quyết định đ ú n g đán trong hoạt động tiền tệ - Tin dụng.

H i ệ n đ ạ i hoa N g â n hàng, trên cơ sờ tiếp tục đôi mới c ô n g nghệ và sử

dụng vốn. T ù n g bước quốc tế hóa hoạt động Ngân hàng. H ộ i nhập với cộng

đồng tài chính, tiền tệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho các cho các N g â n

h à n g t h ư ơ n g mại trong hoạt động và thanh tra quốc tế. N g â n h à n g Nhà nước

cịn tố chức những cuộc hội thảo, cung cấp các thông tin kiến thức về

H N K T Q T trong hệ thống ngân h à n g cho các N H T M . Áp dụng các chuẩn mực

kế toá n quốc tế: Đ e hoa nhập vào hệ thống ngân tài chinh quốc tế thì một việc

vô c ù n g quan trọng là các N H T M V i ệ t Nam phái tuân thủ hệ thống kế toá n

q u ô c tế 1AS. Chính phủ, B ộ tài chính, N g â n h à n g N h à nước cịn sớm có văn

bàn p h á p quy đê hướng dẫn các N H T M thực hiện theo thông l ệ quốc tế.

N g â n h à n g n h à nước phải tièp tục hoàn thiện hệ t h ô n g p h á p luật

thống nhất, đ ồ n g bộ về thị trường ngân h à n g , thực thi chính sách ổ n định

kinh tê v ĩ m ô trong đó có k i ê m soát l ạ m phát và đ ả m bảo sự vận h à n h an

toàn của hệ t h ô n g tài chính tiên tệ, thực thi chính sách lãi suất và tý giá linh

hoạt theo quan hệ cung cịu, p h ù hợp v ớ i cơ chế lãi suất thị t r ư ờ n g và sức

mua của đ ồ n g t i ề n , phải n â n g cao tín n h i ệ m của n h à nước trong quan h ệ tài

chính trong nước.

Ban hành m ộ t cơ chế chính sá ch, quy chế của n g à n h N g â n h à n g phải

đ ú n g v ớ i quy định của p h á p luật và đ ú n g v ớ i thực tiễn là một điều quan trọng86đê nâng cao chát lượng tín dụng. Bát kỳ một quy định nào, một điêu khoản

nào, phù hợp với thực tiễn đều ảnh hưởng tới chất lượne tín dụng.

T ó m lại, đế tạo điều kiện thuận l ợ i cho các ngành nói chuna và ngành

Ngân hàng nói riêng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của mình cần thiết

phải tạo một hành lang pháp l bừng cách sớm ban hành các văn bản dưới luật

í

đê hướng dẫn thực hiện các qui chế qui định của ngành, phái được triển khai

kịp thòi, đông bộ từ trên xuống dưới, ở tất cả các ngành, các cấp.87KẾT LUẬN

Hội nhập kinh tế là một xu hướng tất y ế u , do đó, cạnh tranh của một

doanh nghiệp k h ô n g còn bó hẹp trong phạm vi giữa các doanh nghiệp hay

phạm vi quốc gia m à nó đã m ờ rộng phạm vi toàn thế g i ớ i . N â n g cao n ă n g lực

cạnh tranh là vấn đề mang tính sống còn đ ố i v ớ i hệ thống ngân h à n g V i ệ t

Nam. Đ ố i với các N H T M V i ệ t Nam, việc m ớ cưa hội nhập. l ộ trình thực hiện

các cam kết ngày càng thu hẹp đã gây áp lực lớn cho các nhà quân trị ngân

h à n g . V ớ i bề dày kinh nghiệm, tiềm n ă n g tài chính và c ô n g nghệ đã tạo cho

các ngân h à n g nước ngoài rất nhiều lợi thế vượt trội khi thâm nhập các thị

trường tài chính mới nôi. Chinh v i vậy, n h ă m nâng cao n ă n g lực, đủ sức cạnh

tranh với các đ ố i thù, các N H T M V i ệ t Nam nói chung và N H N o & P T N T V i ệ t

Nam nói riêng cân xây dựng cho minh một chiên lược phát triên dựa trên hệ

thống các chính sách vững chác và đồng bộ, tích cực và chù động hơn nữa

trong việc cài thiện n ă n a lực tài chính, tiếp từc thay đôi co cấu hoạt động và

phải xây dựng được một chinh sách marketina hiệu quả cho riêng mình.

T h â y rõ tâm quan trọng này N H N o & P T N T V i ệ t Nam đã và đ a n g từng

bước n â n g cao n ă n g lực cạnh tranh nhăm g i ữ vững được thươ ng hiệu và vị thế

cùa mình ở trong và ngoài nước.

V i ệ c lựa chọn đề tài này giúp em hiểu biết thêm về hoạt động ngân

h à n g và những chính sách cũng n h ư biện pháp đưa ra nhằm tăng n ă n g lừc

cạnh tranh của hệ thống N g â n h à n g thương mại nói chung và N H N o & P T N T

V i ệ t N a m nói riêng vê vai trò và những đ ó n g g ó p đôi mới đôi v ớ i sự phát

triển cùa nền kinh tế và sự nghiệp c ô n g nghiệp hóa - hiện đ ạ i hóa đất nước

hiện nay.

Do điều kiện thời gian có hạn, kiến thức cùa bản thân chưa nhiều nên

Khoa luận cùa em còn nhiều hạn chế rất mong nhận được những ý kiến đ ó n g

g ó p quý báu của các cô chú trong Ban lãnh đạo N H N o & P T N T V i ệ t Nam, các

thầy cô cùng các bạn để Khoa luận của em được hoàn chỉnh và tốt hơn nữa.88DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOÌ. Báo cáo tổng họp kết kết quả kinh doanh và phương hướng hoạt động

kinh doanh của N H N o & P T N T Việt Nam năm 2005, 2006,2007.

2. Các nghị định, quyêt định, thông tư, văn bản hướng dân vê hoạt động

Ngân hàng.

3. Điều lệ N H N o & P T N T V i ệ t Nam 1990.

4. Lê Văn T â m (2000), Giáo trinh: Quan Trị Chiến lược, N X B Thống kê

H à Nội.

5. Luật N H N N Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng 1998.

6. Michael E. Porter (1990), The competitive advaníage of nations, The

Free Press

7. Ngoài các t i liệu tham khảo trên bài viêt còn tham khao một sô t i liệu

à

à

khác trong hệ thống N H N o & P T N T Việt Nam.

8. Nguyễn Thị Sơn, Tạp chí "Khoa học đào tạo Ngân hàng" số 59, "Năng lực

cạnh tranh cùa Ngân hàng thương mại Việt Nam trong xu thế hội nhập ".

9. Nguyễn Văn Bình, Kỷ yếu H ộ i thảo N H N N - U y Ban Kinh tế & Ngân

sách của Quốc Hội: vai trò của hệ thống N H trong 20 năm đôi mới ờ Việt

nam. Hà N ộ i (1/2006). "Đỗi mới thanh tra ngăn hàng theo kịp thời đại".

10. Peter S.Roes Quàn trị ngân hàng thương mại, trang 40.

li. PGS, TS Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh cùa ngán hàng

thương mại trong xu thế hội nhập, N X B Hà Nội, Lý luận chính tri, trang 22.8912. Phạm Thanh Bình, Kỷ yếu H ộ i thảo N H N N - Uy ban kinh tế & ngân

sách của Quốc Hội: vai trò của hệ thống ngân hàng trong 20 năm đôi

mới ờ Việt nam. Hà Nội, 1/2006. "Nâng cao năng lực cạnh tranh cua

hệ thông NHTM Việt Nam trong điêu kiện hội nhập KTQT'.

13. Phan Hồng Quang, Bài tạp chí, Ngân Hàng số 7, (2001).1,1Nhân lố chùyêu kiên tạo nên năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại khi

hội nhập kinh tể quốc tế".

14. Trân Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điêu

kiện toàn câu hoa, NXB Lao động, trang 27.

15. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và UNNP (2003), Chính

sách phát trìên kinh tể: kinh nghiệm và bài học của Trung Quác, NXB

Đại học Giao thông Vận tài.

16. Các trang web: http//www.vabrd.com.\ n

http// www.sbv.qov.vn

http// www.vnba.orq.vn

http// www baothuonqmai com vn90Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

×