1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Cơ sở dữ liệu >

Cơ sở dữ liệu chính Master database Mô hình cơ sở dữ liệu Model Database Cơ sở dữ liệu Msdb Msdb Database

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (720.01 KB, 84 trang )


Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 5 -
ắ Thiết bị Device là file hệ điều hành trong cơ sở dữ liệu đợc lu trữ. Một cơ sở dữ liệu có thể lu trữ trên một vài thiết bị. SQL Server có hai
loại thiết bị: Thiết bị cơ sở dữ liệu nó lu trữ cơ sở dữ liệu và thiết bị sao lu, lu trữ khôi phục cơ sở dữ liệu.
ắ Khi SQL Server đợc cài đặt chơng trình cài đặt tạo ra MASTER, MSDBDATA, và thiết bị cơ sở dữ liệu MSDBLOG. Nó cũng tạo ra cơ sở
dữ liệu Master, Model, Tempdb, Pubs và đặt chúng trên thiết bị cơ sở dữ liệu MASTER, hơn nữa nó cũng tạo ra cơ sở dữ liệu Msdb và lu trữ trên
thiết bị cơ sở dữ liệu MSDBDATA và nơi thực hiện Msdb log on thiết bị MSDBLOG.

II.1 Cơ sở dữ liệu chính Master database


ắ Khi SQL Server đợc cài đặt, chơng trình cài đặt tạo ra thiết bị cơ sở dữ liệu MASTER rồi tạo ra cơ sở dữ liệu chính và đặt nó trên thiết bị
device . Ngời điều khiển sử dụng cơ sở dữ liệu chính và thao tác toàn bộ SQL Server. Nó kiểm tra và giữ lại sự tính toán của ngời sử dụng, ng−êi
sư dơng tõ xa. Server phơc vơ tõ xa cã thể tơng tác với tiến trình đang diễn ra, có khả năng định cấu hình biến môi trờng, hệ thống thông báo
lỗi cơ sở dữ liệu trên SQL Server, phân phát không gian lu trữ cho mỗi cơ sở dữ liệu, băng và đĩa sẵn có trên hệ thống và các khoá hiện hành.
ắ SQL Server cũng có thể thêm đối tợng ngời sử dụng tới cơ sở dữ liệu chính nhng nó không đợc tạo ra đối tợng trong cơ sở dữ liệu chính
dùng cho toàn bộ hệ thống quản trị. SQL Server thiết lập và cho phép trong toàn bộ cơ sở dữ liệu chính mà phần lớn ngời sử dụng không thể
tạo ra đối tợng. Bạn có thể ngăn cản ngời sử dụng từ đối tợng tạo ra trong cơ sở dữ liệu chính bằng cách thay đổi ngầm định của ngời sử
dụng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên ngời quản trị hệ thống ngầm định cơ sở dữ liệu nên giữ nguyên cơ sở dữ liệu chính.
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 6 -

II.2 Mô hình cơ sở dữ liệu Model Database


Mô hình cơ sở dữ liệu chứa đựng bảng hệ thống, yêu cầu cho mỗi ngời sử dụng cơ sở dữ liệu. Nó cũng có thể đợc sửa đổi theo hớng tuỳ biến
cấu trúc mới tạo ra cơ sở dữ liệu cũng nh mọi thay đổi bạn tạo ra mô hình đợc phản ánh trong mỗi cơ sở dữ liệu mới. Có một vài thay đổi
chung tạo ra mô hình:
Thêm vào loại dữ liệu ngời sử dụng, các ràng buộc, các quy tắc hoặc ngầm định.
Thêm vào ngời sử dụng nào là đợc truy cập toàn bộ cơ sở dữ liệu trên SQL Server.
Lựa chọn cấu hình cơ sở dữ liệu nh là select intobulkcopy, thiết lập trong mô hình cơ sở dữ liệu.

II.3 Cơ sở dữ liệu Msdb Msdb Database


Cơ sở dữ liệu Msdb hỗ trợ thực hiện SQL và cung cấp vùng lu trữ các thông tin lập biểu trong thời gian cài đặt phần mền Server. Chơng trình
cài đặt tự động tạo ra hai device 2MB 1MB trên ổ đĩa tơng tự nh là cơ sở dữ liệu chính rồi đặt cơ sở dữ liệu Msdb trên 2MB device
MSDBDATA vµ thùc hiƯn nhËp vµo device 1MB MSDBLOG .

II.4 Cơ sở dữ liệu Tempdb Tempdb Database


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×