1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Cơ sở dữ liệu >

Các tiện ích, dịch vụ của SQL Server

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (720.01 KB, 84 trang )


Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 9 -
cũng định rõ truy vấn nào đó là đợc giải quyết nh là truy vấn: WHERE DISTINT.
ắ Thiết lập kí tự và trật tự sắp xếp cung cấp cho toàn bộ Server. Bạn không thể có cơ sở dữ liƯu kh¸c nhau víi thiÕt lËp kÝ tù kh¸c nhau hoặc
trật tự sắp xếp trên Server.

III. Các tiện ích, dịch vụ của SQL Server


III.1 Quản lý các công cụ và các tiện ích Administrative Tools Utility
Công cụ đồ hoạ Graphical Tools
Mô tả Descrition
SQL setup Sử dụng cấu hình Server, bạn có thể sử dụng
chơng trình cài đặt để thay đổi các tuỳ chọn hỗ trợ mạng. Thêm vào các ngôn ngữ, xây dựng lại cơ
sở dữ liệu chính, thay đổi thiết lập kí tự và trật tự sắp xếp, thiết lập các tuỳ chọn an toàn và gỡ bỏ
SQL Server.
SQL Server Manager
Sư dơng c©u lƯnh Start, Pause, Continue Stop SQL Server và SQL Execute.
ISQLw Cho phép bạn nhập lệnh Transact-SQL và thủ tục
lu trữ hệ thống trong giao diện truy vấn đồ hoạ. ISQLw cũng cung cấp khả năng cho phân tích truy
vấn đồ hoạ.
SQL Security Manager
Cho phép quản lý user account với SQL Server mà sử dụng an toµn thèng nhÊt víi Windows NT.
SQL Enterprise Manager
Cung cấp dễ dàng, quản lý xí nghiệp rộng từ Server hoặc Workstation. Nó cho phép bạn thực
hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống sử dụng giao diện đồ hoạ. Bạn có thể đặt cấu hình Server, quản trị cơ
sở dữ liệu và đối tợng cơ sở dữ liệu, lập thời biểu cho các biến cố event, định cấu hình và quản lý
sự tái tạo và có thể làm đợc hơn thế nữa.
SQL Transact Manager
Cung cấp một cách dễ dàng, đồ hoạ theo cách truyền các đối tợng và dữ liệu từ Server tới nơi
khác.
SQL Performance Monitor
Tích hợp với Windows NT thùc hiƯn ®iỊu khiĨn víi SQL Server, ...
SQL Server Book Cung cÊp trùc tuyÕn tíi Microsoft SQL Server,
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 10 -
Online thiÕt lËp t− liÖu bao gåm søc mạnh và khả năng tìm
kiếm dễ dàng đối với ngời sử dụng. Microsoft ODBC
SQL Server driver Là một file trợ gióp trùc tun cung cÊp th«ng tin
vỊ Microsoft ODBC SQL Server driver. SQL Distribute
Manager Object Là một file trợ giúp trùc tun hiĨn thÞ SQL
Distribute Manager Object. SQL Client
Configuration Utility
ThiÕt lập mặc định Net-Library Server nối tới thông tin trên Client. Nó cũng có thể hiển thị BD-
Library và kiểm tra cho nhiều bản sao của DB- Library Net-Library trong đờng dẫn của bạn.
III.2 SQL Server Book Online
Trong thời gian cài đặt Server software hoặc Client software 32 bit hoặc 16 bit máy tính dựa vào nền Windows. Chơng trình cài đặt đa ra cho
bạn các cài ®Ỉt tù chän SQL Server Book Online. SQL Server Book Online cung cấp truy cập trên màn hình tới toàn bộ thiết lập t liệu SQL
Server. Đáng chú ý về sức mạnh đặc biệt là nó có khả năng tìm kiếm đầy đủ văn bản mà cho phép tìm nhanh các từ hoặc đoạn văn, bạn cũng có thể
tìm kiếm toàn bộ văn bản hoặc thông qua lựa chọn sách hoặc các chủ đề.
III.3 Dịch vụ của SQL Server
ắ SQL Server Service Manager sử dụng để bắt đầu start, tạm dừng pause và dừng stop các thành phần Microsoft SQL Server trên Server.
Các thành phần chạy nh là dịch vụ trên Microsoft Windows NT và có thể thực hiện riêng biệt trên Microsoft Windows 9598:
Dịch vụ MSSQLServer. Dịch vụ SQLServerAgent.
Dịch vơ MSDTC Windows NT.
¾ Sư dơng SQL Server Service Manager: y Cách khởi động SQL Server
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hïng C−êng B2 - CNTT
- 11 -
1. Tõ nhãm chơng trình Microsoft SQL Server chọn SQL Server Service Manager.
2. Trong hép Service chän MSSQLServer hc MSServerAgent. 3. Kích vào nút lệnh Start.
y Cách ngng SQL Server 1. Từ nhóm chơng trình Microsoft SQL Server chọn SQL Service
Manager. 2. Tõ hép Service chän MSSQL Server hc MSServerAgent.
3. Nếu bạn tạm dừng SQL Server, kích vào nút Pause để dừng dịch vụ. 4. Kích vào nút Stop để ngừng hoạt động.
Hoặc có thể dùng SQL Server Enterprise Manager.
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 12 -
Chơng II các đối tợng cơ sở dữ liệu I. Đối tợng cơ sở dữ liệu
SLQ-DMO
ắ Đối tợng cơ sở dữ liệu giới thiệu thuộc tính đơn của Microsoft SQL Server.
ắ Lý do trình bày cơ sở dữ liệu SQL Server, đối tợng cơ sở dữ liệu là thành phần chính của đối tợng cây SLQ-DMO. Đối tợng cơ sở dữ liệu
chứa đựng tập hợp xác định các bảng, các thủ tục lu trữ, loại dữ liệu, và ngời sử dụng cơ sở dữ liệu. Phơng thức của đối tợng cơ sở dữ liệu cho
phép bạn thực hiện trình diễn bản chất chức năng duy trì cơ sở dữ liệu, nh là khôi phục.
ắ Với đối tợng cơ sở dữ liệu, bạn có thể:
1. Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server. 2. Thêm cơ së d÷ liƯu roles, rules, stored procedures, tables, user-
defined data types, user, và view cho cơ sở dữ liệu hiện tại SQL Server.
3. Gỡ bỏ hoặc xoá bỏ đối tợng cơ sở dữ liệu tables, views, ... từ cơ sở dữ liệu hiện tại SQL Server.
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hïng C−êng B2 - CNTT
- 13 -
4. Thay ®ỉi ®Üa nguồn sử dụng bởi cơ sở dữ liệu lu trữ. 5. Khôi phục hoặc lu trữ cơ sở dữ liệu hiện hành.
6. Điều khiển bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server bởi thêm users và gán quyền, từ chối hoặc tớc quyền truy cập tới cơ sở dữ liệu.
7. Kiểm tra tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu. 8. Kiểm tra hớng sử dụng trong cơ sở dữ liệu, riêng biệt, kiểm tra
trạng thái của khoá cung cấp dựa vào cơ sở dữ liệu nguồn. ắ Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server
1. Tạo đối tợng Database. 2. Thiết lập thuộc tính Name của đối tợng Database.
3. Tạo ra đối tợng DBFile. 4. Thiết lập thuộc tính Name của đối tợng DBFile.
5. Thiết lập thuộc tính PhysicalName của đối tợng DBFile. 6. Thiết lập thuộc tính đối tợng DBFile tuỳ chọn cho cơ sở dữ
liệu mới nh kích thớc. 7. Thêm vào đối tợng DBFile cho đối tợng Database mới, tên đối
tợng FileGroup cơ bản. 8. Thêm vào đối tợng Database cho tập hợp Database của kết nối đối
tợng SQL Server. ắ Chỉ định file ghi
1. Tạo đối tợng LogFile. 2. ThiÕt lËp thuéc tÝnh Name.
3. ThiÕt lËp thuéc tÝnh PhysicalName. 4. ThiÕt lËp thuéc tÝnh LogFile Size.
5. Thêm vào đối tợng LogFile cho tập hợp LogFile của đối tợng Transation, đối tợng Database mới.
ắ Tạo giản đồ cơ sở dữ liệu Giản đồ cơ sở dữ liệu nên hỗ trợ yêu cầu giao dịch là vì các yêu cầu
query-driven đặc trng của một thiết kế cơ sở dữ liệu OLTP. Ví dụ nh đa ra giản đồ cơ sở dữ liệu từ hàng đa vào hệ thống:
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 14 -
y Xác định sự kiện và kích thớc bảng.
y Thiết kế các bảng thực.
y Thiết kế kích thớc bảng.

I.1 Tập hợp DatabaseRoles


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×