1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Cơ sở dữ liệu >

Tập hợp các mặc định Defaults Tập hợp FullTextCatalogs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (720.01 KB, 84 trang )


Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 15 -
Với tập hợp DatabaseRoles, bạn có thể: Tạo ra cơ sở dữ liệu roles SQL Server.
Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu roles SQL Server.

I.2 Tập hợp các mặc định Defaults


ắ Tập hợp Defaults chứa đối tợng Default tham chiếu tới các mặc định SQL Server.
Với tập hợp các Defaults, bạn có thể: Tạo ra các Defaults.
Gỡ bỏ các Defaults. ắ Quá trình gọi liên kết cho phép một mặc định SQL Server. Mặc định có
thể giới hạn một hoặc nhiều cột hoặc loại dữ liệu ngời sử dụng xác định. Một giới hạn mặc định không thể gỡ bỏ.
ắ Các mặc định defaults Trong SQL Server mỗi cột trong bản ghi phải chứa đựng một vài giá
trị thậm chí nếu giá trị đó là NULL. Bạn xác định cột nào có thể chấp nhận giá trị NULL bởi kiểu dữ liệu, mặc định, hoặc các ràng buộc.
Mặc định chỉ định giá trị mà SQL Server sẽ chèn vào khi ngời sử dụng không đa vào giá trị trong cả hai cột NULL hoặc NOT NULL
Một cách dễ dàng nhất để chỉ định các mặc định là xác định ràng buộc DEFAULT khi bạn tao nên bảng.
Bạn cũng có thể tạo ra giá trị mặc định và ràng buộc chúng vào cột để
ngời sử dụng xác định loại dữ liệu. I.3 Tập hợp FileGroup
ắ Tập hợp FileGroups chứa đựng đối tợng FileGroup tham chiếu FileGroups của cơ së d÷ liƯu Microsoft SQL Server.
FileGroups Collection SQL-DMO Víi tËp hợp các FileGroups, bạn có thể:
Tạo một SQL Server FileGroups míi. Hủ bá SQL Server FileGroups.
¾ SQL Server FileGroups cã thể đợc sử dụng kết hợp với file hệ điều hành sử dụng để duy trì cơ sở dữ liệu. FileGroups có thể đơn giản nhiệm
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 16 -
vụ quản trị nh là thao tác lu trữ và khôi phục. Theo mặc định, cơ sở dữ liệu SQL Server đợc tạo ra trên đúng một FileGroups gọi là PRIMARY.
ắ Khi sử dụng Item hoặc Remove, tập hợp FileGroups hỗ trợ xác minh thành viên sử dụng một tên hoặc thứ tự tham chiếu cú pháp.

I.4 Tập hợp FullTextCatalogsTập hợp FullTextCatalogs chứa đối tợng tham chiếu FullTextCatalogs. Microsoft SQL Server tìm kiếm liên tục dữ liệu trong
FullTextCatalogs. Với tập hợp FullTextCatalogs, bạn có thĨ:
T¹o mét danh mơc chØ sè míi cho Microsoft SQL Server.
Xo¸ bá mét danh mơc chØ sè cđa Microsoft SQL Server.

I.5 Tập hợp các quy tắc Rules Collection


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×