1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Cơ sở dữ liệu >

Bảo mật Bảo mật dữ liệu Quản lý bảo mật Cấu trúc bảo mật Security Architecture Quản lý bảo mật có cấp bậc Hierarchical Security Management

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (720.01 KB, 84 trang )


Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 49 -
Chơng IV bảo mật trong SQL Server I. Các loại bảo mật

I.1 Bảo mật


Bạn có thể giới hạn truy cập tới dữ liệu sử dụng bởi dịch vụ Microsoft SQL Server OLAP qua tính năng bảo mật. Sử dụng tính năng bảo mật,
bạn có thể điều khiển ngời nào đợc truy cập dữ liệu và kiểu thao tác mà hä cã thĨ thùc hiƯn víi d÷ liƯu. OLAP Services hỗ trợ tích hợp hệ thống
bảo mật Microsoft Windows NT và cho phép bạn thực hiện truy cập cơ sở dữ liệu và mức luỹ thừa 3 cube level.

I.2 Bảo mật dữ liệu


Một trong những chức năng của cơ sở dữ liệu là bảo vệ dữ liệu bằng cách ngăn cản ngời sử dụng nào đó xem xét hoặc thay đổi dữ liệu nhạy cảm
cao và ngăn cản toàn bộ ngời sử dụng tạo ra lỗi. Hệ thống bảo mËt trong Microsoft SQL Server ®iỊu khiĨn ng−êi sư dơng có thể làm việc với dữ
liệu và ngời sử dụng đó có thể thực hiện hoạt động trong cơ sở dữ liệu.

I.3 Quản lý bảo mật


Để đảm bảo dữ liệu và đối tợng lu trong Microsoft SQL Server là đợc truy cËp bëi ủ qun cđa ng−êi sư dơng, b¶o mật phải thiết lập thích
hợp. Sự hiểu biết về bảo mật thích hợp giúp bạn đơn giản trong quản lý. Yếu tố bảo mật mà có thể có thiết lập gồm có chế độ xác thực, đăng nhập,
ngời sử dụng, gán quyền, tớc quyền và bảo mật.

I.4 Cấu trúc bảo mËt Security Architecture


CÊu tróc cđa hƯ thèng b¶o mËt dùa trên ngời dùng và nhóm ngời dùng, đợc nhắc đến nh là bảo mật chính
Security Principals . Sự minh hoạ
này chØ ra ng−êi dïng vµ nhãm ng−êi sư dơng cơc bộ, toàn cục trong Microsoft Windows NT có thể ánh xạ sự tính toán bảo mật trong
Microsoft SQL Server và SQL Server có thể quản lý sự tính toán bảo mật không phụ thuộc vào sự tính toán trong Windows NT.
SQL Server còng cung cÊp b¶o mËt víi møc øng dụng qua sự sử dụng riêng biệt cơ sở dữ liệu ứng dụng roles.
Luận văn tốt nghiệp V
ũ Hùng Cờng B2 - CNTT
- 50 -

I.5 Qu¶n lý b¶o mËt cã cấp bậc Hierarchical Security Management


Môi trờng bảo mật trong Microsoft Windows NT và Microsoft SQL Server đợc lu trữ, quản lý vµ cã hiƯu lùc qua hƯ thèng cã cÊp bậc của
ngời sử dụng. Để đơn giản hoá quản trị nhiỊu ng−êi sư dơng, Windows NT vµ SQL Server sư dụng các nhóm groups. Cài đặt bảo mật xác định
cho một nhóm đợc cung cấp cho toàn bộ thành viên cđa nhãm.
HƯ thèng cã cÊp bËc cđa nhãm b¶o mËt đơn giản hoá quản lý thiết lập bảo mật. Nó cho phÐp thiÕt lËp b¶o mËt tíi øng dơng chung cho toàn bộ nhóm
thành viên, không xác định d thừa không cần thiết cho mỗi ngời. Mô hình có cấp bậc cũng cung cấp thiết lập bảo mật áp dụng tốt nhất tới
ngời sử dụng đơn.

I.6 Bảo mật cho server tõ xa


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×