Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài:

Tính cấp thiết của đề tài:

Tải bản đầy đủ - 119trang

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:


Ngày nay, q trình tồn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu hướng tất yếu của sự phát triển. Các quốc gia đang đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác của
mình với các quốc gia trên thế giới. Khơng đứng ngồi xu hướng phát triển đó, với mối quan hệ lâu dài, Việt Nam và Lào đang khơng ngừng đẩy mạnh mối quan hệ của
mình trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Ngân hàng, tài chính trở thành một trong những ngành kinh tế năng động hiện
nay. Hoạt động của các ngân hàng ngày càng được mở rộng khẳng định vai trò là trung gian tài chính, luân chuyển và điều phối nguồn vốn phục vụ cho quá trình phát
triển kinh tế. Nền kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động của ngân hàng đặc biệt là các hoạt động của các dịch vụ thanh tốn đòi hỏi ngày càng phải nâng cao đáp ứng
nhu cầu của nền kinh tế. Trên cơ sở quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam – Lào, Ngân
hàng Liên doanh Lào-Việt nói chung và Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội nói riêng đã được thành lập. Từ những khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công
nghệ, nguồn vốn Ngân hàng đã khơng ngừng đổi mới hồn thiện mình ngày càng khẳng định được vị trí và niềm tin của khách hàng. Với xu thế phát triển hiện nay đã
đặt ra khơng ít những thách thức đối với ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao hoạt động của mình để tạo lợi thế riêng có trong một môi trường cạnh
tranh ngày càng gay gắt. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả
hoạt động của ngân hàng em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội trong điều kiện
hội nhập kinh tế quốc tế” là đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực tiễn về dịch vụ thanh toán phục vụ doanh nghiệp trong hoạt động NHTM
- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội.
- Đề xuất một số giải pháp cho Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội và một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng nâng cao chất
9
lượng dịch vụ thanh toán .

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài:

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×