Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán Dịch vụ thanh toán ngân hàng

Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán Dịch vụ thanh toán ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 119trang

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TỐN


CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Khái niệm và vai trò dịch vụ thanh toán Ngân hàng Thương mại.


1.1.1. Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán


“Dịch vụ thanh toán” là một khái niệm kết hợp giữa yếu tố chung là “Dịch vụ” với yếu tố đặc thù là “Thanh toán”. Vì vậy để hiểu dịch vụ thanh tốn cần phải làm rõ
về Dịch vụ. Dịch vụ là một hoạt động mà sản phẩm của nó là vơ hình. Nó giải quyết mối
quan hệ giữa người cung ứng với khách hàng hoặc với tài sản do khách hàng sở hữu mà khơng có sự chuyển giao quyền sở hữu.
Dịch vụ là một hoạt động xã hội đã xảy ra trong mối quan hệ trực tiếp giữa
khách hàng và đại diện của tổ chức cung ứng
Còn theo ISO 8402: Dịch vụ là kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa người cung ứng và khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung ứng
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thanh toán TT là tổng thể các hoạt động thực hiện nghĩa vụ chi trả hoặc
quyền được chi trả hoặc cả hai trong quá trình thực hiện các giao dịch có liên quan đến tiền tệ.
Cần phân biệt hai lĩnh vực thanh toán là Thanh toán Mậu dịch và Thanh toán Phi mậu dịch. Thanh toán mậu dịch là hoạt động thanh toán phát sinh từ quan hệ
thương mại. Nó thực hiện nghĩa vụ phải chi trả của người mua và quyền nhận chi trả của người bán. Thanh toán phi mậu dịch là thực hiện chi trả mà không xuất phát từ
quan hệ thương mại. Ví dụ thanh tốn từ một cơ quan cấp trên cho cơ quan cấp dưới theo quan hệ cấp phát, hay như thanh toán ngân sách nhà nước cho các địa phương,
hay thanh toán tiền trợ cấp... Thanh tốn có thể được thực hiện một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thanh toán
trực tiếp là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ chi trả một cách trực tiếp giữa hai chủ thể trong giao dịch tiền tệ mà ở đó khi thực hiện một nghĩa vụ chi trả thì ngay lập tức,
đồng thời thực hiện quyền được chi trả cho chủ thể khác. Thanh toán gián tiếp là hoạt
11
động thanh tốn được thực hiện thơng qua một hay nhiều bên thứ ba, chủ yếu là thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiêu biểu là Ngân hàng thương mại.

1.1.2. Dịch vụ thanh toán ngân hàng


Dịch vụ thanh toán Ngân hàng là: Dịch vụ mà Ngân hàng Thương mại cung cấp cho khách hàng để thực hiện quyền nhận chi trả hoặcvà nghĩa vụ phải chi trả
trong các giao dịch có liên quan đến tiền tệ, theo đó ngân hàng sẽ đại diện cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ chi trả thay; thực hiện quyền được chi trả; hoặc là trung gian
chi trả cho các chủ thể trong quan hệ kinh tế. Những lợi ích của việc thanh tốn qua ngân hàng đối với cả ngân hàng và
khách hàng là rất rõ ràng. Cũng như thương mại đã chia sẻ những khó khăn và lợi nhuận với nhà sản xuất, ngân hàng thương mại cũng đã chia sẻ những khó khăn, tạo
điều kiện thuận lợi cho các bên trong các giao dịch phát sinh qua đó mang lại lợi nhuận cho bản thân ngân hàng là cơ sở trước tiên cho sự tồn tại và phát triển ngày
càng đa dạng của các dịch vụ thanh tốn ngân hàng.

1.1.3. Q trình cung cấp dịch vụ thanh toán của NHTM.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán Dịch vụ thanh toán ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×