Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Hệ thống thanh toán ngân hàng

Hệ thống thanh toán ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 119trang

Bảng 1.1. Đặc điểm các phương thức thanh toán cơ bản Sự tin cậy
Phương thức Phí tổn
Cao Ghi thu tự do: Bằng séc, chuyển
khoản, thương phiếu... Thấp
Trung bình Nhờ thu
Trung bình Thấp
Tín dụng chứng từ Cao
Các chủ thể có thể lựa chọn các phương thức thanh toán khác nhau tuy nhiên có thể thấy sự tham gia của các ngân hàng vào quá trình này là cần thiết và là sự phân
tán rủi ro cho các chủ thể. Bù lại các chủ thể giao dịch phải bù đắp cho ngân hàng mức phí tương xứng.

1.1.3.3. Hệ thống thanh tốn ngân hàng


Hệ thống thanh toán NH: Là hệ thống được tổ chức theo quy tắc, điều kiện và tiêu chuẩn chung về thanh toán trên cơ sở thoả thuận hoặc quy định giữa tổ chức cung
ứng dịch vụ thanh toán chủ trì hệ thống và các thành viên trực tiếp nhằm thực hiện việc chuyển giao và quyết toán các nghĩa vụ thanh toán giữa các thành viên.
Hệ thống thanh toán là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo ra chất lượng dịch vụ cho mỗi đơn vị thanh toán trong đó. Nó liên kết các Ngân hàng hoặc các đơn vị của
nội bộ một ngân hàng trong việc thực hiện thanh toán. Hiện nay, ở Việt Nam đang tồn tại 5 kiểu hệ thống thanh toán:
Thứ nhất: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được thiết kế theo giải
pháp tập trung hoá tài khoản, mỗi ngân hàng thành viên chỉ mở và sử dụng một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Nhà nước. Các giao dịch thanh toán được thực hiện qua
hệ thống bù trừ điện tử trực tiếp.
Thứ hai: Hệ thống chuyển tiền điện tử CTĐT liên ngân hàng do NHNN tự
xây dung và vận hành trước khi có hệ thống TTĐTLNH. Đây là hệ thống chuyển tiền điện tử trong nội bộ NHNN, được thiết kế theo giải pháp tài khoản phân tán, nghĩa là
mỗi chi nhánh của các NHTM tham gia hệ thống này bắt buộc phải mở tài khoản thanh toán tại chi nhánh NHTM cùng địa bàn.
Thứ ba: Hệ thống thanh toán bù trừ TTBT tại tỉnh, thành phố do chi nhánh
Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chủ trì. Hệ thống này đang hoạt động ở hai cấp độ kỹ thuật khác nhau. Một số tỉnh, thành phố thực hiện chuyển lệnh thanh toán bằng
16
các thiết bị điện tử bù trừ điện tử, số tỉnh còn lại vẫn thực hiện bù trừ giấy theo phương pháp thủ công, hai phiên giao dịch một ngày. Phần lớn các lệnh thanh toán
được bù trừ trong địa bàn. Những khoản thanh tốn ngồi địa bàn sẽ phải chuyển qua hệ thống CTĐT để thực hiện ba hệ thống nay do NHNN quản lý và điều hành.
Thứ tư: Các hệ thống thanh toán điện tử của các NHTM. Các hệ thống này
được thiết lập khi các NHM chưa tổ chức được hệ thống Corbanking tập trung hoá tài khoản. Cách thức thiết kế kỹ thuật, phương pháp hạch tốn và vận hành có khác nhau
nhưng nội dung thực hiện đều là chuyển các lệnh thanh toán trong nội bộ mỗi NHTM, từ chi nhánh về Hội sở chính hoặc từ chi nhánh này đến chi nhánh khác.
Thứ năm: Hệ thống chuyển tiền quốc tế S.W.I.F.T, thường gọi là hệ thống
thanh toán quốc tế. Đây mới chỉ đơn thuần là hệ thống chuyển tiền quốc tế, vì đến thời điểm này, tại Việt nam chưa có hệ thống thanh quyết tốn vốn Settlement cho hệ
thống chuyển tiền này. Gần đây Ngân hàng Nhà nước vừa xây dung một hệ thống thanh toán thẻ liên
ngân hàng – Banknet, Tham gia vào hệ thống thanh toán thẻ này các ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng một sự tiện lợi. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch
thanh toán thẻ từ bất cứ máy rút tiền tự động của bất cứ ngân hàng nào trong hệ thống. Lợi ích của các ngân hàng là có thể tiết kiệm chi phí cho việc mở rộng mạng lưới
ATM; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thanh tốn thẻ; chia sẻ dữ liệu, thơng tin đảm bảo an ninh ngân hàng… Tuy nhiên các ngân hàng cũng phải đối mặt
với nhiều vấn đề về quản lý khách hàng và phân định trách nhiệm; vấn đề lỗ hổng thông tin và sự tấn công của tội phạm cơng nghệ cao.
Hệ thống thanh tốn ra đời đầu tiên là hình thái các ngân hàng là đại lý của nhau trong việc thực hiện. Khi nhu cầu của khách hàng càng phát triển, để đáp ứng
yêu cầu các ngân hàng buộc phải hình thành một mạng thanh tốn rộng khắp. Mặc dù vậy, nó vẫn chỉ ở dạng thoả thuận giữa các ngân hàng trong việt chi trả mà khơng có
một tổ chức điều hành cụ thể. Vấn đề đặt ra cho các ngân hàng là địa điểm place, thời gian, sự tiện lợi cho khách hàng, tính an tồn cho các giao dịch thanh tốn và từ
đó hệ thống thanh tốn hồn thiện được hình thành với một tổ chức đứng ra làm người điều hành. Người điều hành của hệ thống có thể là Trụ sở chính của một ngân hàng,
Ngân hàng trung ương hay tổ chức phi ngân hàng độc lập tiêu biểu là SWIFT. Với hệ
17
thống hồn chỉnh như vậy, các ngân hàng có cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu chất lượng sẽ được phân tích trong các phần sau.

1.1.4. Vai trò của dịch vụ thanh toán Đối với các doanh nghiệp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống thanh toán ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×