Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Vai trò của dịch vụ thanh tốn Đối với các doanh nghiệp.

Vai trò của dịch vụ thanh tốn Đối với các doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 119trang

thống hồn chỉnh như vậy, các ngân hàng có cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu chất lượng sẽ được phân tích trong các phần sau.

1.1.4. Vai trò của dịch vụ thanh toán Đối với các doanh nghiệp.


Sự ra đời tất yếu của các dịch vụ thanh toán của NHTM đã thể hiện tầm quan trọng, vai trò của dịch vụ thanh toán đối với các chủ thể trong nền kinh tế:
- Các chủ thể của các giao dịch không phải mất những điều kiện cần thiết để thực hiện thanh tốn trực tiếp.
- Khơng nhất thiết phải sử dụng tiền mặt vì vậy có thể giảm đi các chi phí khơng cần thiết.
- Tránh được nhiều rủi ro tài chính trong thanh tốn trực tiếp. - Các chủ thể kinh tế ở phạm vi địa lý xa nhau vẫn có thể đảm bảo được tính an
tồn của thanh tốn ngay cả khi khơng có đầy đủ thơng tin về đối tác của mình trong giao dịch.
Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại ngày nay không chỉ tập trung vào các dịch vụ truyền thống. Các dịch vụ hiện đại ngày càng được quan tâm và dần chiếm tỷ
trọng về thu nhập trong lĩnh vực ngân hàng. Ngày nay, Thanh toán là một chức năng quan trong của ngân hàng thương mại, nó đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong
hoạt động kinh doanh của ngân hàng cụ thể: - Mang lại mức doanh thu, lợi nhuận trong tổng doanh thu và lợi nhuận của
ngân hàng. Thực tế cho thấy xu hướng ngày càng tăng về vai trò của dịch vụ thanh toán.
- Phát triển dịch vụ thanh toán trở thành chiến lược khách hàng, chiến lược thị trường của các ngân hàng. Thông qua hệ thống dịch vụ thanh toán các ngân hàng xác
lập được vị thế của mình trên thị trường. - Là cơng cụ góp phân tạo sự an toàn trong kinh doanh ngân hàng: Đây là
mảng nghiệp vụ ít rủi ro hơn so với tín dụng truyền thống. Việc gia tăng hoạt động dịch vụ thanh tốn giúp ngân hàng khơng bị phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực nhiều rủi ro
khác nhu tín dụng dài hạn.
18
- Dịch vụ thanh tốn còn là một phần khơng thể thiếu trong chiến lược cung ứng dịch vụ chọn gói cho khách hàng. Là điều kiện để khách hàng có thể thoả mãn với
đầy đủ các dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu. - Là một lĩnh vực yêu cầu sự thay đổi và ứng dụng công nghệ hiện đại chính vì
thế mà nó là mơi trường để cho công nghệ ngân hàng phát triển làm tiền đề để hiện đại hoá ngân hàng.

1.2. Các dịch vụ thanh toán chủ yếu của Ngân hàng Thương mại


Về cơ bản, nội hàm của khái niệm “dịch vụ thanh toán ngân hàng” đã được luận chứng. Phần này tác giả xin làm rõ ngoại diện của Khái niệm bằng việc trình bày
những dịch vụ thanh toán cơ bản của một ngân hàng thương mại:

1.2.1. Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh toán


Sự ra đời của tài khoản tiền gửi thanh toán Demand Deposit đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tài khoản tiền gửi
là tài khoản thanh toán do người sử dụng dịch vụ thanh toán mở tại các Ngân hàng với mục đích gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng
các phương tiện thanh toán. TKTG yêu cầu ngân hàng phải thanh toán ngay lập tức các chỉ thị của khách hàng cho một cá nhân, tổ chức hoặc cho một bên thứ ba được chỉ
rõ là người hưởng thụ trong các chứng từ giao dịch. Do tính chất linh hoạt mà tài khoản tiền gửi có nhiều tiện ích:
Về phía ngân hàng: Giúp thu hút được nhiều nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời phục vụ cho hoạt động chi trả kể cả là cho vay; Nhiều dịch vụ đi
kèm với nó ngày càng xuất hiện nhiều đem lại nguồn thu có xu hướng ngày càng tăng; Giúp thuận tiện cho dịch vụ cơ bản khác của ngân hàng như tín dụng – thu lãi, gốc vay
tự động khi đến thời hạn từ TKTGTT... Về phía khách hàng: Thuận tiện trong thanh tốn mà khơng dùng trực tiếp tiền
mặt; Xố đi những chi phí và bất tiện của việc giữ tiền; Có thể được hưởng lãi - đối với loại hình tiền gửi hưởng lãi...
Có nhiều cách thức để phân loại các loại hình tiền gửi thanh tốn. - Theo từng đối tượng khách hàng, tài khoản tiền gửi có thể mở theo các hình
thức sau đây:
19

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của dịch vụ thanh tốn Đối với các doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×