Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Dịch vụ thanh toán bằng Séc Cheque, Check

Dịch vụ thanh toán bằng Séc Cheque, Check

Tải bản đầy đủ - 119trang

1 Tài khoản tiền gửi của tổ chức: là tài khoản mà chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền của tổ chức mở tài khoản.
2 Tài khoản tiền gửi của các đồng chủ tài khoản: là tài khoản có ít nhất hai người trở lên cùng đứng tên mở tài khoản. Đồng chủ tài khoản có thể là cá nhân hoặc
người đại diện hợp pháp của Tổ chức. 3 Tài khoản tiền gửi của cá nhân: Là tài khoản mà chủ tài khoản là một cá
nhân độc lập đứng tên mở tài khoản.Tiền gửi giao dịch tạo tiền đề cho sự ra đời nhiều dịch vụ mới sau này và nó giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của quá trình thanh tốn.
- Theo tính chất của TKTG tiền gửi thanh tốn bao gồm tiền gửi khơng hưởng lãi và tài khoản hưởng lãi. Mục đích của tài khoản tiền gửi thanh toán là phục vụ cho
các hoạt động thanh toán của khách hàng, lãi xuất không phải là đặc trưng bản chất của nó. Tuy nhiên trong cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng và giữa NH và các tổ
chức tín dụng khác đã làm xuất hiện một hình thức thu hút tiền gửi thanh toán của các NH bằng cách trả lãi cho các khoản tiền gửi thanh toán kể các không kỳ hạn. Việc
xuất hiện tài khoản tiền gửi thanh tốn có hưởng lãi ban đầu cũng có nhiều tranh cãi. Từng có quan điểm cho rằng trả lãi làm tằng rủi ro cho hoạt động ngân hàng. Nhìn vào
thực tế có thể thấy TK tiền gửi có hưởng lãi cũng có hàm chứa vấn đề. Xuất phát từ tính chất khơng ổn định của tiền gửi thanh toán cùng với lãi tiền gửi làm cho dự báo
về khối lượng nguồn vốn và nhu cầu chi trả trở lên khó đo lường. Thêm nữa là kỳ hạn tiềm năng của tiền gửi thanh toán cũng là ngắn nhất và khó dự báo nhất.

1.2.2. Dịch vụ thanh tốn bằng Séc Cheque, Check


Định nghĩa: Công ước Genever định nghĩa về Séc là một lệnh trả tiền vô điều kiện do một khách hàng của ngân hàng ra lệnh cho ngân hàng phục vụ mình trích một
số tiền nhất định từ tài khoản của mình tại ngân hàng đó để trả cho người cầm Séc, người được chỉ định trên Séc.
Tại Việt Nam, Séc là là phương tiện thanh toán do người ký phát lập dưới hình thức chứng từ theo mẫu in sẵn, lệnh cho người thực hiện thanh toán trả không điều
kiện một số tiền nhất định cho người thụ hưởng. Trong đó Người ký phát là người lập và ký tên trên séc để ra lệnh cho người thực hiện thanh tốn thay mặt mình trả số
tiền ghi trên séc; Người thực hiện thanh toán là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi người ký phát được sử dụng tài khoản thanh toán với một khoản tiền để ký phát
20
Cung ứng tài khoản phát séc và
séc trắng
Thanh toán bù trừ
séc theo thoả thuận giữa người ký phát với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đó; Người được trả tiền là người mà người ký phát chỉ định có quyền hưởng hoặc
chuyển nhượng quyền hưởng đối với số tiền ghi trên tờ séc; Người thụ hưởng là người cầm tờ séc mà tờ séc đó: a Có ghi tên người được trả tiền là chính mình; hoặc
b Khơng ghi tên người được trả tiền hoặc ghi cụm từ Trả cho người cầm séc; hoặc c Đã được chuyển nhượng bằng ký hậu cho mình thơng qua dãy chữ ký chuyển
nhượng liên tục.
Sơ đồ 1.1. Dịch vụ thanh tốn bằng Séc của ngân hàng
Nguồn: Quy trình dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt 1 Dịch vụ thanh toán bằng Séc bắt đầu bằng việc phát hành Séc trắng và tài
khoản TGTT cho khách hàng. 2 Khách hàng của NH phát sinh các quan hệ giao dịch với đối tác có thể là
Quan hệ mậu dịch hoặc Quan hệ phi mậu dịch dẫn đến thanh toán bằng séc. Tại đây khách hàng của NH ký phát séc chuyển tới đối tác của mình.
3 Ngân háng nhận séc từ đối tác của khách hàng hoặc từ ngân hàng phục vụ đối tác khách hàng NH 2,3....
4 Ngân hàng trích nợ tài khoản KH, trả tiền mặt cho khách hàng, hoặc chuyển tiền tới NH đại lý.
Các quan hệ làm phát sinh
thanh toán bằng séc
Ngân hàng đối tác ghi có
TK Nhận Séc từ
đối tác KH
Nhận séc từ NH đại lý
Trích nợ TK TGTT của KH
Thanh toán Tiền mặt, chuyển khoản
NGÂN HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ 1
Khách hàng của Ngân hàng
Ngân hàng 2 Ngân hàng 3
.................. Đối tác của
khách hàng
1 4
2
4’ 3
3’
5
21
5 NH có thể thực hiện thanh tốn bù trừ thơng tại Trung tâm thanh toán bù trừ.

1.2.3. Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế remittance, remise.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dịch vụ thanh toán bằng Séc Cheque, Check

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×