Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ.

Dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ.

Tải bản đầy đủ - 119trang

hưởng thông qua ngân hàng nhờ thu; Lưu chứng từ chờ khi người mua có đủ tiềnhoặc trả lại người hưởng nếu có yêu cầu.
Với tư cách là NH thu hộ NH phục vụ người bán: NH kiểm tra tính hợp lệ của CT, đóng dấu ký tên lên UNT rồi chuyển đến NH thanh toán. Nếu việc thanh toán
thực hiện NH ghi có cho tài khoản người bán. Khơng thanh tốn NH phải thơng báo, trả chứng từ cho người hưởng.

1.2.5. Dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ.


Đây là một dịch vụ phổ biến trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nó đảm bảo an tồn cho các bên tham gia trên cơ sở uy tín của các ngân hàng. Tuy vậy dịch vụ này
cũng hồn tồn có thể cung ứng cho các khách hàng có quan hệ thương mại nội địa. Là một dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng theo đó Ngân hàng Issuing
Bank đáp ứng những yêu cầu của khách hàng người yêu cầu mở TDT phát hành một Tín dụng thư trong đó cam kếthay cho phép một nhờ thu khác NH phục vụ
người nhập chi trả hoặc chấp thuận những yêu cầu của người xuất khẩu theo đúng những điều kiện, chứng từ thanh toán và các điều kiện thanh toán phù hợp với thư tín
dụng. Mục đích của tín dụng chứng từ là để trả tiền cho người xuất khẩu chứ không
phải là để chuyển tiền. Người yêu cầu lại là người nhập khẩu còn người hưởng lại là người xuất khẩu.
8
25
Xuất trình bộ chứng từ và
nhận hàng
NH tiếp xúc KH u cầu mở LC
Phát hành tín dụng thư Thơng báo
LC
Xác nhận LC Chuyển hàng và
nhận vận đơn.
NH nhận bộ chứng từ
Thanh tốn.
Chuyển bộ CT để thanh tốn bồi hồn
NH Nhận thu tiền và
giao bộ chứng từ.
Sơ đồ 1.4.Quá trình thực hiện thanh tốn
Nguồn: Quy trình dịch vụ thanh tốn của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt
Những vấn đề cơ bản đối với NH phục vụ người xuất khẩu: Tại bước 2 trong quá trình, NH phục vụ người xuất gọi tắt là NHX phải tiếp
nhận LC, kiểm tra tính xác thực của LC. Điều quan trọng là làm thế nào để kiểm tra được tính xác thực. Vấn đề này hết sức quan trọng. Nó ảnh hưởng đến vấn đề chất
lượng thanh toán: LC nhận được dưới dạng thư, điện có mã khố hoặc chữ ký uỷ quyền từ ngân hàng đại lý. Các loại điện giao dịch có mã hoặc thư có chữ ký uỷ quyền
từ ngân hàng đại lý nước ngồi thường là:1 Thư tín dụngSửa đổi thư tín dụng LC; 2 Thưđiện đòi hồn trả thanh toán theo LC; 3 Thưđiện từ chối bộ chứng từ thanh
tốn; 4 Thưđiện thơng báo kỳ hạn nợ và số tiền nhận nợ; 5 Lệnh chỉ dẫn thanh toánsửa đổi chỉ dẫn thanh toán.
Điện đến bằng telex: điện đã qua bộ phận Mật mã có dấu “Mã khố đã được
kiểm tra đúng” - “Test correct” được đóng dấu và có chữ ký cán bộ phụ trách công tác Mật mã.
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NHẬP
NGƯỜI NHẬP KHẨU
NGƯỜI XUẤT KHẨU
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI
XUẤT
8
NGƯỜI VẬN
CHUYỂN
1
2
3
3 4
5
6
7
26
Điện đến bằng SWIFT: Bức điện nhận được hồn chỉnh, đầy đủ, khơng có
những ghi chú về mã khoá SWIFT như Authentication failure, unauthenticated, old key hoặc những chú giải có nghĩa tương tự.
Đối với thư phải có xác nhận của cán bộ Bộ phận Mật mã bằng cụm “Chữ ký uỷ
quyền hợp lệ và có hiệu lực”.
Tại bước 5 nhận bộ chứng từ và thanh toán: trước khi thanh toán tiền cho
người xuất khẩu, NHX phải kiểm tra tính xác thực bề mặt của chứng từ. Việc kiểm tra này thực hiện theo quy định của UCP với những nguyên tắc cơ bản: 1 Các chứng từ
thể hiện trên bề mặt của chúng mâu thuẫn với nhau sẽ được coi như không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của LC. 2 Ngân hàng không kiểm tra chứng từ
không quy định trong LC. Nếu nhận được chứng từ như vậy, ngân hàng sẽ trả lại cho người xuất trình hoặc chuyển tiếp mà khơng chịu trách nhiệm gì. 3 Ngân hàng phát
hành, ngân hàng xác nhận nếu có, hoặc ngân hàng được chỉ định hành động thay mặt họ, mỗi ngân hàng như vậy sẽ có một thời gian hợp lý, nhưng không vượt quá 7 ngày
làm việc của ngân hàng kể từ ngày nhận chứng từ, để kiểm tra chứng từ và quyết định có chấp nhận hay từ chối bộ chứng từ và thơng báo cho bên xuất trình chứng từ về
quyết định của mình. 4 Nếu LC có quy định điều kiện mà không quy định chứng từ phải xuất trình thì ngân hàng sẽ bỏ qua điều kiện đó.
Chứng từ bất đồng: Bất đồng ở đây có nghĩa là sự không khớp đúng bề mặt của
bất cứ một chứng từ nào trong bộ chứng từ được nêu trong LC so với nội dung của LC theo những nguyên tắc của những quy tắc chung như UCP, ULB,...
Nếu các bất đồng có thể sửa chữa được thì đề nghị khách hàng tự chỉnh ngay. Nếu các bất đồng không thể sửa chữa được, NH tiến hành thông báo cho NH phát
hành. Nếu NH phát hành chấp nhận những bất đồng thì các hoạt động được tiếp tục. Nếu NH phát khơng chấp nhận bất đồng thì phải thơng báo ngay cho khách hàng chờ
chỉ thị của khách hàng. Giữa khách hàng và NH phục vụ người xuất cũng thể có trường hợp NH phát
hiện những bất đồng nhưng khách hàng khơng đồng ý với những bất đồng đó. Khi đó NH phải bảo lưu ý kiến của khách hàng theo đó khách hàng chịu mọi vấn đề với
những bất đồng đó.
27

1.2.6. Dịch vụ thanh tốn thẻ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ.

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×