Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Dịch vụ thanh toán thẻ

Dịch vụ thanh toán thẻ

Tải bản đầy đủ - 119trang

1.2.6. Dịch vụ thanh toán thẻ


Cung dịch vụ thanh toán bằng thẻ ngân hàng bắt đầu bằng việc phát hành thẻ thanh toán. Tuỳ thuộc theo quy định của từng quốc gia, từng ngân hàng, điều kiện và
thủ tục được cung ứng thẻ thanh toán là khác nhau, đặc biệt là đối với những hình thức thẻ tín dụng. Khi điều kiện để cung ứng thẻ được đáp ứng, Ngân hàng sẽ mở một
tài khoản Có thể là tài khoản thanh tốn – Demand Deposit Account hoặc tài khoản tín dụng hoặc hình thái kết hợp. Đồng thời, phát hành một thẻ điện tử giúp khách
hàng để điều hành, quản lý tài khoản của mình.
Chủ thể tham gia quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ:
Các chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng dịch vụ: 1 Ngân hàng phát hành thẻ: là ngân hàng cung ứng dịch vụ, cung cấp tài khoản
và phát hành thẻ; 2 Khách hàng là người đề nghị và được đáp ứng và được sử dụng thẻ thanh
toán ngân hàng theo những quy chuẩn, quy định về việc sử dụng và hạn mức thanh toán nhất định. Về mặt lý thuyết, khách hàng sử dụng dịch vụ thanh tốn thẻ có thể là
cá nhân, cũng có thể là tổ chức. Tuy nhiên, hiện nay thẻ thanh toán được sử dụng chủ yếu bởi các cá nhân.
3 Ngân hàng thanh toán thẻ: là những ngân hàng tham gia vào q trình thanh tốn nhưng chỉ với tư cách là người trung gian thanh toán giữa người sử dụng thẻ và
ngân hàng phát hành thẻ. Ngân hàng thanh toán thẻ được hưởng hoa hồng, cung cấp các dịch vụ đại lý cho ngân hàng phát hành.
4 Người chấp nhận thẻ: là người hưởng giá trị thanh tốn trong q trình thanh tốn. Người chấp nhận thẻ là người bán hàng, dịch vụ, là người nhận tiền, ngân hàng
thanh toán, ngân hàng đại lý. 5 Trung tâm thanh toán bù trừ là tổ chức giữ quyền trung tâm trong hệ thống
thanh toán thẻ, TTTT Bù trừ có thể do Ngân hàng mẹ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng, Tổ chức tài chính quốc tế chủ trì. Trung tâm này sẽ là người cung ứng các dịch
vụ về viễn thông, thông tin; ban hành các quy định chung cho hoạt động thanh toán, bù trừ, phát hành các dịch vụ thẻ mới; tiến hành bù trừ giữa các thành viên tham gia hệ
thống.
28
Phát hành thẻ Kiểm sóat yếu tố
an toàn Hành vi mua của Chủ thẻ làm
phát sinh chấp nhận thẻ
Chấp nhận thẻ và cung ứng dịch vụ
Truyền dữ liệu về khoản
thanh tóan Ghi chú cho
NCNT và ghi nợ Tạm ứng
TTT
Truyền dữ liệu về trung tâm
bù trừ
Ghi Nợ cho NH phát hành thẻ và
Báo nợ
Ghi chú và thông báo cho
NHTTT Chủ thể thực
hiện nghĩa vụ với NHPHT
Sơ đồ 1.5. Q trình cung ứng dịch vụ thanh tốn thẻ
Nguồn: Quy trình dịch vụ thanh tốn của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt
Bước 1: Ngân hàng phát hành thẻ thanh tốn xem xét đề nghị, tính hợp pháp của
người u cầu, kiểm sốt các yếu tố an tồn đối với hoạt động thanh toán. Yêu cầu chất lượng tại giai đoạn này là Yếu tố an toàn, hợp pháp của chủ thể đăng ký. Khi các
yêu cầu phát hành thẻ được kiểm soát, tiền phát hành thẻ trên cơ sở mở tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc thực hiện cho vay tín dụng.
Bước 2: Chủ thể có tiến hành mua hàng hố, dịch vụ trong đó thoả thuận sử
dụng phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán. Trong giai đoạn này, chất lượng của dịch vụ thanh tốn khơng xuất hiện trực tiếp. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ thanh
toán của ngân hàng lại ảnh hưởng lớn tới quyết định của người bán, người chấp nhận thẻ. Nếu chất lượng tốt việc mua hàng theo hình thức thanh toán bằng thẻ sẽ dễ dàng
NGÂN HÀNG
PHÁT HÀNH THẺ
CHỦ THẺ NGƯỜI
CHẤP NHẬN THẺ
NGÂN HÀNG
THANH TOÁN THẺ
1 2
3 4
5
TRUNG TÂM
THANH TỐN BÙ
TRỪ
6
7b 7a
8
29
hơn. Đặc biệt nếu việc thanh tốn bằng thẻ của Ngân hàng đã từng có sự cố rủi ro dù là rất nhỏ quyết định chấp nhận thẻ có thể khơng thực hiện được.
Bước 3: Người chấp nhận thẻ kiểm tra tính hợp pháp của thẻ, kiểm tra hạn mức
thanh toán… và tiến hành chấp nhận thẻ bằng các phương tiện điện tử. Các phương tiện hỗ trợ cập nhật dữ liệu, hoặc in hoá đơn… ghi nhận việc thanh toán bằng thẻ của
chủ thể. Chất lượng thanh tốn trong giai đoạn này thể hiện ở tính thanh khoản – hạn mức thanh tốn, tính an tồn và bảo mật thơng tin, tiện ích của thẻ.
Bước 4: Chuyển dữ liệu điện tử hoặc giấy tới ngân hàng thanh tốn. Ngân hàng
thanh tốn khơng nhất thiết phải là ngân hàng trung gian mà nếu là ngân hàng phát hành thẻ thì việc thanh tốn còn tiện lợi hơn. Các ngân hàng theo luật, quy tắc chung
đưa ra một thời gian chuyển dữ liệu tới ngân hàng thanh toán. Bảo mật, an tồn và thời gian là tiêu chí quan trọng để xem xét chất lượng của dịch vụ. Việc truyền dữ liệu
bằng chứng từ sẽ mất nhiều thời gian và bị gián đoạn và thêm nữa là những rủi ro chứng từ. Thay vào đó các ngân hàng cung ứng hệ thống chuyển dữ lêịu điện tử giúp
cho đơn vị chấp nhận thẻ có thể tiến hành một cách nhanh chóng.
Bước 5: Thanh tốn cho người chấp nhận thẻ. Khi kiểm tra dữ liệu hợp lệ, hợp
pháp Ngân hàng thanh toán tiến hành thanh toán cho Người chấp nhận thẻ nằng cách ghi có cho người chấp nhận thẻ và ghi nợ khoản tạm ứng thanh toán cho ngân hàng
phát hành thẻ. Kiểm soát chứng từ, dữ liệu điện tử chính xác và an tồn là điều kiện đảm bảo chất lượng thanh toán.
Bước 6: Ngân hàng thanh toán chuyển dữ liệu về trung tâm thanh toán bù trừ để
thực hiện bù trừ với ngân hàng phát hành thẻ.
Bước 7: Trung tâm thanh toán bù trừ của hệ thống thanh toán thẻ tiến hành bù
trừ giữa ngân hàng thanh toán và ngân hàng phát hành thẻ. Trung tâm này sẽ ghi có cho ngân hàng thanh tốn đồng thời ghi nợ cho ngân hàng phát hành thẻ.
Bước 8: Chủ thể trong một thời hạn nhất định phải thực hiện các nghĩa vụ với
ngân hàng phát hành. Chủ thẻ trả vay trong trường hợp là thẻ tín dụng hoặc nộp tiền vào tài khoản. Việc nộp tiền vào tài khoản phải được thực hiện từ đầu nếu không phải
là thẻ tín dụng.
30
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ thanh toán ngân hàng

1.3.1. Khả năng thanh khoản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dịch vụ thanh toán thẻ

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×