Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Khả năng thanh khoản

Khả năng thanh khoản

Tải bản đầy đủ - 119trang

1.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ thanh toán ngân hàng

1.3.1. Khả năng thanh khoản


Khả năng thanh khoản là vấn đề hết sức căn bản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động thanh tốn nói riêng. Vấn đề đối với bất cứ một
ngân hàng nào là phải duy trì một mức thanh khoản hợp lý trên cơ sở cân nhắc nhu cầu thanh toán chi trả và chi phí của khoản dự trữ. Một mức dự trữ tiền mặt, các tài
sản có tính thanh khoản cao sẽ đáp ứng tốt khả năng chi trả thường xuyên và bất thường tuy nhiên nó cũng đòi hỏi một chi phí cao. Đơi khi gánh nặng chi phí đi kèm
với khả năng thanh khoản cao. Không chỉ phục vụ cho các dịch vụ thanh toán của khách hàng, ngân hàng có
nhiều nhu cầu đòi hỏi khả năng thanh tốn hợp lý. Xác định nhu cầu thanh khoản là bước đầu tiên trong chức năng quản lý tính thanh khoản của ngân hàng. Bước tiếp
theo là việc xác định nguồn cung. Cung và cầu thanh khoản được khái quát như sau:
Bảng 1.2. Cung cầu thanh khoản Cung vốn thanh khoản
Cầu thanh khoản
- Tiền gửi không kỳ hạn trên các tài khoản vãng lai.
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. - Doanh thu từ hoạt động dịch vụ
thanh toán. - Thanh toán nợ của khách hàng
- Bán tài sản ngân hàng - Tiền vay từ thị trường tiền tệ
- Khách hàng rút tiền từ tài khoản tiền gửi bao gồm: thời hạn và không thời
hạn. - Chuyển tiền phục vụ các hoạt động
thanh toán của khách hàng.
-
Các khoản chi hoạt động dịch vụ thanh toán.
- Các khoản vay phi tiền gửi, vay vốn khác.
- Chi phí cho các hoạt động kinh doanh khác.
- Thanh toán cổ tức nếu có Như vậy, nhu cầu thanh khoản của hoạt động dịch vụ thanh toán đến từ: Các
khoản rút tiền gửi, các khoản chuyển tiền của khách hàng, các khoản chi cho hoạt
31
động cung ứng. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra công thức xác định chỉ tiêu “trạng thái thanh khoản ròng - NLP”
NLP = Lượng tiền gửi + Doanh thu bán dịch vụ + thanh toán nợ của khách hàng + Vay nợ trên thị trường – Tiền rút ra gồm tiền chuyển khoản + Quy mơ vay được
chấp nhận + Thanh tốn nợ của ngân hàng + Chi hoạt động + Thanh toán cổ tức Nhu cầu và cung thanh khoản phục vụ hoạt dịch vụ thanh tốn khơng tách rời
cung cầu chung của tồn ngân hàng. Việc quản lý tính thanh khoản xoay quanh hai nội dung:
+ Rất hiếm và gần như không thể tồn tại trạng thái cầu và cung thanh khoản là trùng khớp và do đó ngân hàng ln phải đối mặt với sự thặng dư hoặc thâm hụt vốn
thanh khoản. + Giữa khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời có sự đánh đổi. Với giả định
các yếu tố khác không đổi, nếu ngân hàng càng tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu thanh tốn thì khả năng sinh lợi dự kiến càng thấp.
Có rất nhiều lý do khiến ngân hàng luôn phải đối mặt với các vấn đề thanh khoản trong đó phải kể đến những lý do sau đây:
Thứ nhất, ngân hàng huy động lượng lớn từ các nguồn ngắn hạn để tài trợ cho các khoản tín dụng dài hạn. Đó là ngun nhân mất cân bằng về kỳ hạn giữa vốn và tài
sản. Thứ hai, Tính nhạy cảm với lãi suất. Sự thay đổi lãi sất sẽ dẫn đến sự thay đổi
quy mô khoản tiền gửi, tiền vay theo đó nó làm thay đổi giá trị tài sản mà ngân hàng nắm giữ. Như vậy, lãi suất làm thay đổi cả nhu cầu và cung thanh khoản. Hơn nữa, chi
phí vốn của ngân hàng cũng sẽ thay đổi làm thay đổi quyết định về trạng thái thanh khoản ròng.
Thứ ba, Là yếu tố đặc trưng của hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngân hàng luôn nắm giữ những khoản tiền gửi vô thời hạn như tiền gửi thanh toán, séc bảo
chi... do đó các u cầu thanh tốn của khách hàng là tức thời.
32

1.3.2. Tính bảo mật, an tồn độ tin cậy trong giao dịch thanh toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khả năng thanh khoản

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×