Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Những kết quả đạt được  Về hoạt động huy động vốn

Những kết quả đạt được  Về hoạt động huy động vốn

Tải bản đầy đủ - 119trang

động đào tạo nâng cao trình độ cán bộ với nhiều hình thức như: phối hợp với Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đào tạo cán bộ, tổ chức học tập nghiệp vụ hàng
tuần tại chi nhánh, cử cán bộ tham gia các khoá học ngắn hạn theo từng chuyên để phù hợp; sắp xếp công việc theo khả năng nhằm phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ,
sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều động. Chi nhánh quán triệt đến từng cán bộ về thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, nỗ lực cải tiến, hoàn chỉnh nghiệp vụ, mỗi cán bộ vừa tự
giác nghiên cứu nâng cao trình độ, vừa tích luỹ thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ của Chi nhánh trên dưới một lòng vì mục tiêu chung.
Trong 5 năm qua, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã thực sự phát huy được năng lực quản lý hiệu quả: luôn chú trọng công tác quản trị điều hành, xây dựng phần mềm ứng dụng
phục vụ đắc lực, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của Giám đốc đảm bảo công tác quản trị điều hành bài bản, khoa học. Tôn trọng chê độ làm việc chỉ đạo đồng
bộ, thống nhất từ cấp trên xuống cấp dưới để hoàn thành các nghiệp vụ được giao từng cấp. Lấy kế hoạch kinh doanh làm cơ sở để điều hành hoạt động kinh doanh của
Chi nhánh, duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban để triển khai nhiệm vụ, đánh giá chất lượng công tác, trao đổi góp ý kiến về chun mơn giúp nâng cao hiệu quả
cơng tác. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã làm tốt cơng tác chính trị, tư tưởng, quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên. Việc thành lập tổ chức Cơng đồn cơ sở và Chi
đồn Thanh niên để đảm bảo quyền lợi sinh hoạt tinh thần cho người lao động đã cuốn hút đông đảo cán bộ của chi nhánh, đặc biệt là các cán bộ Lào sang công tác tại Chi
nhánh tham gia vào các hoạt động phong trào như giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao... giúp tăng thêm tình đồn kế, gắn bó giữa cán bộ Chi nhánh.

2.1.3.2. Những kết quả đạt được  Về hoạt động huy động vốn


Thông qua việc áp dụng mức lãi suất cạnh tranh, biểu phí hợp lý, cải tiến chất lượng phục vụ, mở rộng các hình thức huy động, giao chỉ tiêu huy động tới từng cán
bộ, nhân viên, tăng cường công tác marketing, quảng cáo trên các phương tiện báo, đài phát thanh..., Chi nhánh đã tự huy động được một lượng vốn phục vụ hoạt động kinh
doanh, đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn cho khách hàng.
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại NHLD Lào-Việt chi nhánh Hà Nội Đơn vị: nghìn USD
52
Chỉ tiêu 2004
2005 2006
2007 Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền Tỷ
trọng
Tổng nguồn vốn huy động
10.282 100
22.303 100
30.541 100
41.600 100
Tiền gửi từ Tổ chức tín dụng
8.548 83,13
19.323 86,63 24.463 80,09
29.100 69,95
Các tổ chức kinh tế và cá nhân
1.734 16,87
2.980 13,37
6.078 19,91
12.500 30,05
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2004- 2007.
Biểu đồ 2.1. Tình hình huy động Vốn tại NHLD Lào-Việt chi nhánh Hà Nội Đơn vị: nghìn USD
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2004- 2007.
Trong thời gian mới thành lập công tác huy động vốn của NHLD Lào - Việt hàng năm tăng dần do nhận được sự hỗ trợ rất lớn của ngân hàng BIDV Vay theo hạn
mức, nhưng đến năm 2004 tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng là 10.282 nghìn USD, tới năm 2005 là 22.303 nghìn USD tăng 116,9 so với năm 2004, năm 2006 đạt
30.541 nghìn USD tăng 36,93 so với năm 2005 và tới năm 2007 đạt 41.600 nghìn USD tăng 36,21 so với năm 2006.
53
Trải qua mấy năm vừa qua, ngân hàng đã thu được nhiều thành quả to lớn và nhiều bài học kinh nghiệm trên mọi mặt, ngân hàng đã huy động được nguồn vốn
bằng cách đa dạng hoá các nghiệp vụ kinh doanh và hoạt động dịch vụ ngân hàng, thực hiện các biện pháp thu hút tiền gửi của khách hàng như: khuyến khích khách
hàng mở tài khoản bằng cách giảm mức phí, linh hoạt các mức lãi suất huy động, cho vay, phục vụ tận tình, nhanh chóng, chính xác, lịch sự và văn minh, hướng dẫn cho
khách hàng, tạo ấn tượng tốt đẹp cho ngân hàng. Nên công tác huy động vốn ngày càng đạt được kết quả đáng kể.
 Hoạt động sử dụng vốn
Trong những năm qua, Chi nhánh đã tích cực mở rộng hoạt động tín dụng trên ngun tác đảm bảo an tồn và hiệu quả; chủ động tìm kiếm khách hàng; nỗ lực cải
tiến, hồn chỉnh quy trình nghiệp vụ...Do vậy, trong cơng tác tín dụng, Chi nhánh đã đạt được một số kết quả sau:
Bảng 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: Nghìn USD
Chỉ tiêu Năm
2004
Năm 2005 Năm 2006
Năm 2007
Số tiền Số tiền So với năm
2004 Số tiền
So với năm 2005
Số tiền So với
năm 2006
I.Tổng dư nợ 23.577 25.232 7,01 28.436
12,69 36.654
28,89 -Nợ ngắn hạn 15.095 17.814 18,01
19.212 7,84
24.835 29,26
-Nợ trung dài hạn
8.482 7.418
-12,54 9.224
24,34 11.819
18,13 II. Nợ quá hạn
482 528
9,54 642
21,59 731
13,86
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2004- 2007.
Biểu đồ 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: Nghìn USD
54
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2004- 2007 - Năm 2004, Tổng dư nợ của Chi nhánh là 23,577 ngàn USD tăng 43 so với năm
2003. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 15,095 ngàn USD, tăng 67 và chiếm 64 tổng dư nợ; cho vay trung dài hạn đạt 8,482 ngàn USD, tăng 15 và chiếm 36 tổng
dư nợ. Doanh số cho vay năm 2004 đạt 28,025 ngàn USD tăng 71 so với năm 2003; doanh số thu nợ đạt 13,586 ngàn USD, tăng 16.
- Năm 2005, tổng dư nợ tín dụng đạt 25,2 triệu USD tăng 8 so với năm 2004. Trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 17,8 triệu USD tăng 18 và chiếm 70 tổng dư nợ;
cho vay trung dài hạn đạt 7,4 triệu USD chiếm 30 tổng dư nợ. Doanh số cho vay năm 2005 đạt 24,9 triệu USD; doanh số thu nợ đạt 367 tỷ đồng.
- Năm 2006, tổng dư nợ đạt 28,4 triệu USD tăng 13 so với năm 2005. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 19,2 triệu USD, tăng 9,1 chiếm 67 tổng dư nợ; cho vay
trung dài hạn đạt 9,2 triệu USD chiếm 33 tổng dư nợ. Doanh số cho vay đạt 30,3 triệu USD tăng 22 so với năm 2005, doanh số thu nợ đạt 28,8 triệu USD tăng
25. - Năm 2007, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 36,6 triệu USD, tăng 28,8 so với
đầu năm và bằng 105 kế hoạch giao. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 24,8 triệu USD, tăng 29,2 so với đầu năm và chiếm 67,7 tổng dư nợ; cho vay trung dài
hạn đạt 11,8 triệu USD.
55

2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những kết quả đạt được  Về hoạt động huy động vốn

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×