Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt

Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt

Tải bản đầy đủ - 119trang

2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt


Mặc dù hoạt động kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng từ thị trường trong nước cũng như quốc tế nhưng hoạt động của ngân hàng vẫn tăng trưởng
mạnh thể hiện là doanh thu hàng năm tăng trưởng khá cao.
Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 Đơn vị: nghìn USD
Chỉ tiêu Năm 2004
Năm 2005 Năm 2006
Năm 2007 Số tiền
Số tiền So với
năm 2004 Số tiền
So với năm 2005
Số tiền So với
năm 2006
Tổng doanh thu
1.918 2.617
36,44 3.321
26,9 4.300
29,47 Tổng chi phí
1.589 2.406
51,41 3.100
28,8 3.893
25,58 Lợi nhuận
329 211
-35,86 321
45,24 407
26,79
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2004- 2007
Biểu đồ 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 Đơn vị: nghìn USD
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2004- 2007. Tổng doanh thu của Chi nhánh trong năm 2007 đạt 68,8 tỷ đồng tương đương
4,3 triệu USD, tăng 30 so với doanh thu năm 2006. Trong đó, thu từ lãi cho vay đạt 3,46 triệu USD quy đổi, tăng 23,7 so với năm 2006; thu lãi tiền gửi đạt 450 ngàn
USD, tăng 87 so với năm 2006.
56
Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ của CHi nhánh đạt 225 ngàn USD, chiếm 33,4 trên chênh lệch thu chi trước trích dự phòng rủi ro và
vượt 13 kế hoạch được giao. Ngày 2122006 Bộ Tài chính ban hành Thơng tư số 122006TT – BTC hướng
dẫn thực hiện Nghị định 1462005NĐ – CP ngày 23112005 quy định về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng. Một nội dung quan trọng trong quy định mới là chỉ
ghi nhận vào doanh thu đối với các khoản thu nợ nhóm 1, loại trừ các khoản dự thu đối với các nhóm nợ từ nhóm 2 trở lên. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh
doanh của Chi nhánh năm 2007 là 68,8 tỷ đồng tương đương 4,3 triệu USD. Trong năm 2007, thực hiện quy định tại Thông tư số 122006TT – BTC, Chi nhánh đã hạch
toán vào chi phí khoản thối trả dự thu lãi vay đối với nợ nhóm 2 với số tiền là 11,75 tỷ đồng, trong đó lãi dự thu nhóm 2 của năm 2006 và các năm trước là 8,74 tỷ đồng.
Điều này dẫn đến chênh lệch thu chi trước trích dự phòng của Chi nhánh đạt thấp, chỉ đạt 10,8 tỷ đồng tương đương 672 ngàn USD, chỉ bằng 87 so với năm 2006.
Trên cơ sở kết quả phân loại nợ của Chi nhánh đến 31122007 theo quy định tại Quyết định số 182007QĐ – NHNN và thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc
Công văn số 1074LVB ngày 27122007, Chi nhánh đã dùng toàn bộ số chênh lệch thu chi 10,8 tỷ đồng nói trên để trích dự phòng rủi ro, dẫn đến lợi nhuận năm 2007 của
Chi nhánh bằng khơng. Quỹ dự phòng rủi ro Chi nhánh đến 31122007 đạt 24,3 tỷ đồng tương đương
1,52 triệu USD, tăng 20 so với đầu năm. Trong đó: - Dự phòng cụ thể đạt 22,7 tỷ đồng, tương đương 1,42 triệu USD.
- Dự phòng chung đạt 1,62 tỷ đồng, tương đương 100 ngàn USD . Sau 7 năm hoạt động, hệ thống Ngân hàng Lào - Việt nói chung và Chi nhánh Hà
Nội nói riêng đã thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, điển hình là việc triển khai nhanh, có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về
thực hiện thanh tốn chuyển tiền bằng đồng Việt Nam và Kíp Lào; bước đầu làm tốt vai trò trung tâm thanh tốn, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai
nước trong thanh toán; phát triển các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng tiên tiến, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng; hoạt động kinh doanh an toàn và có hiệu
quả; làm tốt nhiệm vụ ngân hàng đại lý tiếp nhận và giải ngân các dự án sử dụng vốn
57
theo Hiệp định của Chính phủ hai nước và mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng trong và ngoài nước để từng bước hội nhập và phát triển. Từ kết quả đạt được nêu trên
của Chi nhánh, đã khẳng định một hướng đi đúng, một sự đầu tư hiệu quả. Sự ra đời của Chi nhánh Lào - Việt Hà Nội là một điều tất yếu của sự phát triển hợp tác kinh tế
toàn diện, là mắt xích quan trọng thắt chặt tình đồn kết, gắn bó keo sơn, bền vững giữa hai nước Việt Nam – Lào.
2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt.

2.2.1. Về hoạt động thanh toán quốc tế:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×