1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Kết quả điều trị trên lâm sàng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.71 KB, 28 trang )


Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
7 Đầy bụng , khó tiêu
29 48,3
8 Chán ăn
32 53,3
9 Đại tiện táo
28 46,7
10 Đại tiện nát
4 6,7
11 Ngủ ít
54 90
12 Khó vào giấc
40 66,7
13 Ngủ mê
17 28,3
14 Tự ra mồ hôi
8 13,3
15 Ra mồ hôi trộm
5 8,3
16 Tiểu đêm
47 78,3
17 Rối loạn sinh dục
9 15
Nh vậy, triệu chứng lâm sàng gặp nhiều nhất là : mệt mỏi 90, đau đầu 90, ngủ ít 90, tiểu đêm 78,3

3.3. Kết quả điều trị trên lâm sàng.


Bảng 3.3.1. Kết quả đối với các triệu chứng lâm sàng n=60
Trớc điều trị Sau điều trị
Triệu chứng Số BN
Khỏi Đỡ
Không đổi
Mệt mỏi 54
33
61,1
1527,8 611,1
Đau đầu 54
3259,3 1731,5
59,2 Chóng mặt
43 2865,1
1330,2 24,7
Hay quên 19
736,8 1052,6
210,6 ù tai
34 2058,8
1235,3 25,9
Sợ lạnh 21
1885,7 314,3
00 Đầy bụng , khó tiêu
29 2069,0
724,1 26,9
Chán ăn 32
2371,9 724,9
26,2 Đại tiện táo
28 2278,6
621,4 00
Đại tiện nát 4
4100 00
00 Ngủ ít
54 4175,9
1324,1 00
Khó vào giấc 40
2562,5 1537,5
00 Tiểu đêm
47 2553,2
1736,2 510,6
Rối loạn sinh dục 9
777,8 222,2
00
Các triệu chứng lâm sàng thờng gặp là: mệt mỏi, đau đầu, ngủ ít, tiểu đêm.
16
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
-Víi 54 bƯnh nh©n cã triƯu chøng mƯt mỏi thì có 33 bệnh nhân khỏi sau đợt điều trị, chiếm 61,1 và 15 bệnh nhân đỡ, chiếm 27,8, 6 bệnh nhân
không đổi chiếm 11,1.
-Triệu chứng đau đầu có 54 bệnh nhân, sau đợt điều trị có 32 bệnh nhân khỏi, chiếm 59,3, 17 bệnh nhân đỡ chiếm 31,5, 5 bệnh nhân không đổi
chiếm 9,2.
- Triệu chứng ngủ ít có 54 bệnh nhân , sau đợt điều trị có 41 bệnh nhân khỏi chiếm 75,9, 13 bệnh nhân đỡ chiếm 24,1.
- Triệu chứng tiểu đêm có 47 bệnh nhân. Sau đợt điều trị có 25 bệnh nhân khỏi, chiếm 53,2, 17 bệnh nhân đỡ chiếm 36,2, 5 bệnh nhân không đổi
chiếm 10,6.
-Triệu chứng đau lng có 10 bệnh nhân, chiếm 16,7. Sau đợt điều trị có 7 bệnh nhân khỏi, chiếm 0,7, 3 bệnh nhân đỡ, chiếm 0,3.
Bảng 3.3.2. Kết quả sau điều trị đối với các chỉ số đo lờng n=60
Tăng Giảm
Không đổi Cơ lực
5388,3 00
711,7 Cân nặng
4981,7 00
1118,3 Nh vậy, sau 8 tuần điều trị, số bệnh nhân có cơ lực tăng là 53 bệnh nhân,
chiếm 88,3, số bệnh nhân có cơ lực không đổi là 7 bệnh nhân, chiếm 11,7. Số bệnh nhân có cân nặng tăng lên là 49 bệnh nhân chiếm 81,7, số bệnh nhân
có cân nặng không đổi là 11 bệnh nhân chiếm 18,3.
Bảng 3.3.3. Kết quả về sự thay đổi cân nặng sau 8 tuÇn n=60
TuÇn theo dâi T To
X ±
SD T8
X
SD P
Cân nặng kg 40,22
7.81
41,68
8,03 0,05
Nh vậy, sau 8 tuần điều trị, số cân nặng tăng trung bình là 1,46 kg, sự chênh lệch không có ý nghĩa thống kê với p0,05.
Bảng 3.3.4. Kết quả về sự thay đổi cơ lực sau 8 tuần n=60
17
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Tuần theo dõi Cơ lực kg
To X
SD
T8 X
SD
Hiệu suất tăng kg
P Cơ lực tay phải
11,25
7,1 15,18
6,74
3,93 0,05
Cơ lực tay trái 9,78
7,68
13,57
7,24 3,79
0,05
Nh vậy, sau 8 tuần điều trị, trung bình, cơ lực tay phải tăng 3,93 kg, cơ lực tay trái tăng 3,79 kg. Sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê với p0,05.
Bảng 3.3.5. Kết quả về sự thay đổi huyết áp sau 8 tuần n=60
Tuần theo dõi T T0
XSD T8
XSD P
HA t©m thu mm Hg 115,112,65
114,311,65 0,05
HA tâm trơng mm Hg 72,59,29
708,6 0,05
Sau 8 tuần điều trị, huyết áp tâm thu trung bình giảm 0,8 mm Hg, huyết áp tâm trơng trung bình giảm 2,5 mm Hg. Sự chênh lệch không có ý nghĩa
thống kê với p0,05.

3.4. Các thay đổi chỉ số cận lâm sàng :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

×