1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Giới thiệu Định nghĩa về hợp tác kỹ thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294.76 KB, 57 trang )


9
phần II: phạm vi báo cáo

1. Giới thiệu


Là đầu mối quốc gia về điều phối viện trợ, Bộ KHĐT đ thay mặt Chính phủ yêu cầu UNDP-Hà Nội hỗ trợ trong việc tiến hành Nghiên cứu về hiệu quả của HTKT cho Việt Nam
trong giai đoạn 1994-1999. Đoàn chuyên gia tư vấn đ tiến hành hai đợt công tác tập trung ở Việt Nam trong tháng
3 và tháng 5 năm 2000. Đoàn đ có dịp gặp gỡ và phỏng vấn nhiều người tham gia trực tiếp vào việc quản lý HTKT ở Hà Nội và đi thăm tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Đắc Lắc và Thành phố
Hồ Chí Minh. Đoàn đ thảo luận rộng ri với các quan chức của Văn phòng UNDP tại Việt Nam, đại diện của các nhà tài trợ đa phương cũng như song phương, một số tỉ chøc NGO
qc tÕ, c¸c quan chøc cao cÊp cđa Bộ KHĐT cũng như của các Cơ quan chủ quản khác của Chính phủ, và các Giám đốc của nhiều dự án do nước ngoài tài trợ. Tuy nhiên, do thời gian
hạn hẹp, Đoàn không thể gặp gỡ nhiều nhà tài trợ khác - trong đó một số có chương trình viện trợ khá lớn, và không đi thăm các tỉnh được bao nhiêu. Nhưng, mặc dù phạm vi làm việc của
Đoàn nhất thiết phải hạn chế như vậy, Đoàn đ rút ra một số kết luận và khuyến nghị để Chính phủ và các nhà tài trợ xem xét.
Dựa vào kết quả của các cuộc thảo luận, phỏng vấn và thăm viếng dự án, Đoàn chuyên gia tư vấn đ chuẩn bị bản dự thảo báo cáo vào cuối tháng 5 năm 2000. Bản dự thảo này được
trình bày tại một một cuộc hội thảo trong tháng 8 năm 2000, với sự tham gia của các quan chức Chính phủ, UNDP và một số tổ chức thuộc Liên hợp quốc. Đoàn đ tiếp thu ý kiến đóng
góp trước cũng như trong cuộc hội thảo để hoàn thiện bản báo cáo.
Đề cương làm việc yêu cầu Đoàn chuyên gia tư vấn nghiên cứu giai đoạn 1994-1999. Tuy nhiên, cần đặt những diễn biến gần đây trong bối cảnh rộng lớn hơn, để hiểu được sự
diến tiến của HTKT trong tình hình nền kinh tế Việt Nam từng bước phát triển và quan hệ đối ngoại của Việt Nam từng bước được mở rộng.

2. Định nghĩa về hợp tác kỹ thuật


HTKT là một thành phần của nguồn vốn ODA tập trung chủ yếu cho các đầu vào phần mềm phục vụ phát triển, tức là sự hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực và thiết chế, chuyển
giao tri thức và tài trợ cho các đầu vào kỹ thuật mà các cơ quan quốc gia không có khả năng đáp ứng. HTKT được phân biệt với hỗ trợ vốn để thực hiện các đầu vào phần cứng như xây
dựng công trình, mua sắm thiết bị v.v... cho các chương trình phát triển.
Trong thực tế sự phân biệt nói trên thường không rõ nét, vì hầu hết các dự án HTKT đều có phần cứng ví dụ, mua xe ôtô, một số thiết bị, nhất là thiết bị văn phòng, và đôi khi cả
nâng cấp trụ sở làm việc, đồng thời trong các dự án đầu tư cũng có một khối lượng đáng kể hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp chuyên gia và các hoạt động tư vấn.
Trong báo cáo này, các dự án HTKT được phân biệt thành bốn loại chủ yếu:
10
a Hỗ trợ cho việc chuẩn bị, xây dựng kế hoạch và quản lý các chương trìnhdự án đầu tư cụ thể ví dụ, nghiên cứu khả thi cho các dự án xây dựng đường xá, cầu cống,
năng lượng bằng vốn vay v.v.... Loại này thường được gọi là HTKT hỗ trợ đầu tư ;
b Tăng cường năng lực quốc gia để thực hiện các chương trình khu vực công cộng ví dụ, cung cấp cố vấn quốc tế và các đầu vào hỗ trợ khác cho các cơ quan quy hoạch,
dịch vụ y tế, chương trình nghiên cứu v.v...; c Phát triển nguồn nhân lực ví dụ, các chương trình đào tạo theo học bổng, hôị thảo,
tham quan khảo sát v.v..., có thể dành riêng cho một cơ quan hoặc dành cho nhiều cơ quan cùng thụ hưởng;
d Cung cấp tư vấn ví dụ, các hoạt động nghiên cứu kinh tế nói chung, hoặc nghiên cứu theo ngành về một vấn đề hoặc chính sách cụ thể mà mục tiêu chủ yếu là để
đưa ra những ý kiến tư vấn mang tính khả thi nhất. Trong trường hợp này, việc tăng cường năng lực quốc gia là một sản phẩm phụ hơn là mục tiêu chính. Thành phần
quan trọng nhÊt cđa nh÷ng ý kiÕn t­ vÊn nh­ vËy chÝnh là hỗ trợ cho việc thực hiện quá trình Đổi Mới.
Ba loại b, c and d thường được gọi là hợp tác kỹ thuật độc lập
2
.

3. Các mục tiêu bao quát của hợp tác kỹ thuật


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (57 trang)

×