1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Các mục tiêu bao quát của hợp tác kỹ thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294.76 KB, 57 trang )


10
a Hỗ trợ cho việc chuẩn bị, xây dựng kế hoạch và quản lý các chương trìnhdự án đầu tư cụ thể ví dụ, nghiên cứu khả thi cho các dự án xây dựng đường xá, cầu cống,
năng lượng bằng vốn vay v.v.... Loại này thường được gọi là HTKT hỗ trợ đầu tư ;
b Tăng cường năng lực quốc gia để thực hiện các chương trình khu vực công cộng ví dụ, cung cấp cố vấn quốc tế và các đầu vào hỗ trợ khác cho các cơ quan quy hoạch,
dịch vụ y tế, chương trình nghiên cứu v.v...; c Phát triển nguồn nhân lực ví dụ, các chương trình đào tạo theo học bổng, hôị thảo,
tham quan khảo sát v.v..., có thể dành riêng cho một cơ quan hoặc dành cho nhiều c¬ quan cïng thơ h­ëng;
d Cung cÊp t­ vÊn ví dụ, các hoạt động nghiên cứu kinh tế nói chung, hoặc nghiên cứu theo ngành về một vấn đề hoặc chính sách cụ thể mà mục tiêu chủ yếu là để
đưa ra những ý kiến tư vấn mang tính khả thi nhất. Trong trường hợp này, việc tăng cường năng lực quốc gia là một sản phẩm phụ hơn là mục tiêu chính. Thành phần
quan trọng nhất của những ý kiến tư vấn như vậy chính là hỗ trợ cho việc thực hiện quá trình Đổi Mới.
Ba loại b, c and d thường được gọi là hợp tác kỹ thuật độc lập
2
.

3. Các mục tiêu bao quát của hợp tác kỹ thuật


Mục tiêu chủ yếu của các hoạt động HTKT là nhằm thay thế năng lực mà quốc gia chưa có hoặc hỗ trợ việc xây dựng và phát triển năng lực quốc gia đang thiếu. Quan điểm này
được hầu hết các cơ quan tài trợ và tiếp nhận viện viện trợ chấp nhận. Tuy nhiên, cả hai phía có thể còn có những mục tiêu khác nữa và không ít khó khăn đ nảy sinh trong mối quan hệ
viện trợ là do cách hiểu khác nhau về những mục tiêu nêu trên.
Ví dụ, HTKT có thể được sử dụng như một công cụ để xúc tiến quan điểm của nhà tài trợ về một chính sách nào đó. Nhà tài trợ có thể cố gắng áp đặt các mục tiêu hoặc ưu tiên hiện
vẫn chưa nằm trong chính sách quốc gia. Người ta nghi ngờ HTKT có nên được sử dụng như một công cụ để gây ảnh hưởng đến các ưu tiên quốc gia. Trong thực tế, việc thúc đẩy các mục
tiêu không nằm trong chính sách quốc gia có thể làm hỏng việc, khi lời khuyên không được chấp nhận vì nó không phù hợp với quan điểm quốc gia. Tuy nhiên, trong việc đẩy mạnh
quá trình cải cách ví dụ, hỗ trợ quá trình đổi mới, HTKT nên đặt ra những vấn đề mới để Chính phủ xem xét.
Trong khi mục tiêu chủ yếu của HTKT hỗ trợ đầu tư là rõ ràng tức là để bảo đảm chất lượng của các dự án đầu tư được tài trợ, thì nó vẫn có thể bị các nhà tài trợ sử dụng để tác
động đến thiết kế dự án cho phù hợp với triết lý cđa hä hc, thËm chÝ trong mét sè tr­êng hợp, để đạt được lợi ích thương mại của họ.
2
Việt nam: Hợp tác Kỹ thuật trong giai đoạn chuyển đổi , UNDP, 101994; trang 3.
11
Bên cạnh đó, cũng có mục tiêu dân vận ở những nơi sự hỗ trợ cho các hoạt động dễ thu hút sự quan tâm của mọi người có thể được coi là phương tiện để củng cố vị thế của nhà
tài trợ. Điều này dẫn đến tình trạng viện trợ được đổ vào những lĩnh vực được coi là hợp mốt hoặc thu hút được sự chú ý của dư luận, gây nên sự trùng lắp hoạt động hoặc bỏ quên
các khu vực ít hợp mốt hơn.
Về phía tiếp nhận viện trợ, đôi khi HTKT có thể được hoan nghênh vì qua đó cơ quan đối tác được cung cấp kinh phí và các yếu tố vật chất như phần kinh phí cho các khoản chi
tiêu tại chỗ hoặc chi phí hành chính hơn là ®Ĩ chun giao tri thøc cđa chuyªn gia qc tÕ vốn là mục tiêu hiển nhiên của dự án. Điều này dẫn đến việc chấp nhận các dự án ngay cả khi
cơ quan đối tác không mấy quan tâm đến các kết quả dự kiến của dự án. Cơ quan này cũng có thể phải miễn cưỡng chấp nhận HTKT hỗ trợ đầu tư như là một thủ tục cần thiết, mặc dù
không đáng hoan nghênh, để qua đó tiếp cận được dự án đầu tư của nhà tài trợ.
Trong khi cung cấp tư vấn, nhà tài trợ có thể hy vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định chính sách, trong khi phÝa ViƯt Nam cã thĨ coi mét dù ¸n HTKT cơ
thĨ sÏ cho phÐp tiÕp cËn mét quan ®iĨm qc tế nhất định nhằm cân đối với các quan điểm khác đang được giới thiệu.

4. Một số mục tiêu cụ thể của hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (57 trang)

×