1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Một số mục tiêu cụ thể của hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294.76 KB, 57 trang )


11
Bên cạnh đó, cũng có mục tiêu dân vận ở những nơi sự hỗ trợ cho các hoạt động dễ thu hót sù quan t©m cđa mäi ng­êi cã thĨ được coi là phương tiện để củng cố vị thế của nhà
tài trợ. Điều này dẫn đến tình trạng viện trợ được đổ vào những lĩnh vực được coi là hợp mốt hoặc thu hút được sự chú ý của dư luận, gây nên sự trùng lắp hoạt động hoặc bỏ quên
các khu vực ít hợp mốt hơn.
Về phía tiếp nhận viện trợ, đôi khi HTKT có thể được hoan nghênh vì qua đó cơ quan đối tác được cung cấp kinh phí và các yếu tố vật chất như phần kinh phí cho các khoản chi
tiêu tại chỗ hoặc chi phí hành chính hơn là để chuyển giao tri thức của chuyên gia quốc tế vốn là mục tiêu hiển nhiên của dự án. Điều này dẫn đến việc chấp nhận các dự án ngay cả khi
cơ quan đối tác không mấy quan tâm đến các kết quả dự kiến của dự án. Cơ quan này cũng có thể phải miễn cưỡng chấp nhận HTKT hỗ trợ đầu tư như là một thủ tục cần thiết, mặc dù
không đáng hoan nghênh, để qua đó tiếp cận được dự án đầu tư của nhà tài trợ.
Trong khi cung cấp tư vấn, nhà tài trợ có thể hy vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định chính sách, trong khi phía Việt Nam có thĨ coi mét dù ¸n HTKT cơ
thĨ sÏ cho phÐp tiếp cận một quan điểm quốc tế nhất định nhằm cân đối với các quan điểm khác đang được giới thiệu.

4. Một số mục tiêu cụ thể của hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam


Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, HTKT có thể hỗ trợ các mục tiêu chính sau đây của các nhà tài trợ:
a Cải cách kinh tế
Đề tài xuyên suốt của HTKT trong thập niên qua là hố trợ tiến trình Đổi Mới. Báo cáo này nhấn mạnh tác động của HTKT trong việc ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ míi, c¸c thay ®ỉi
trong thiÕt chÕ kinh tÕ, viƯc më réng quan hƯ cđa ViƯt Nam víi kinh tÕ khu vùc vµ qc tế và sự hỗ trợ để phát triển một khuôn khổ pháp lý hoàn thiện hơn.
b Xây dựng năng lực
Một đề tài liên quan trong chương trình HTKT là hỗ trợ phát triển năng lực quản lý cần thiết để thực hiện các chương trình phát triển trong bối cảnh mới.
Xây dựng năng lực là thuật ngữ dùng để mô tả quá trình qua đó các cá nhân được cung cấp cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng và các cơ quan được tổ chức lại để sử dụng
hiệu quả những kiến thức và kỹ năng mà các cá nhân đ thu nhận được. Như vậy, xây dựng năng lực vượt ra khỏi phạm vi cung cấp các hoạt động đào tạo và đề cập rộng hơn tới hệ thống
tổ chức và chế độ khuyến khích, những yếu tố quyết định kiến thức và kỹ năng của con người được sử dụng một cách có hiệu quả. Việc đào tạo, ngay cả khi được thực hiện tốt, cũng sẽ
kém tác dụng nếu các cá nhân không được yêu cầu sử dụng các kiến thức và kỹ năng đ học tức là, quên bởi không làm hơn là học thông qua làm và không được cung cấp một môi
trường lao động kích thích cách làm việc hiệu quả ví dụ, công nhận thành tích, khuyến khích vật chất, cung cấp các phương tiện hỗ trợ.
12
Hỗ trợ xây dựng năng lực bao gồm các hoạt động nhằm tăng cường khả năng quản lý ODA, cải cách hành chính công, phát triển năng lực để làm việc trong môi trường phân cấp
quản lý, và năng lực quản lý và xây dựng chính sách kinh tế. Đánh giá xây dựng năng lực là một việc làm đặc biệt khó khăn, vì nó đòi hỏi những nhận xét liên quan đến sự thay đổi về
hiệu quả của các tổ chức cũng như các cá nhân có liên quan.
c Thúc đẩy các mục tiêu chính sách liên ngành then chốt
Những lĩnh vực quan tâm chung, tác động đến sự lựa chọn mục tiêu HTKT của các nhà tài trợ, bao gồm:
Sự phân bổ HTKT cho xoá đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, hỗ trợ các nhóm
dân tộc thiểu số v.v...;
Các vấn đề về giới;
Quản lý quốc gia;
Bảo vệ môi trường. Nhìn chung, Chính phủ Việt Nam chia xẻ mối quan tâm của các nhà tài trợ và, trong
mét sè lÜnh vùc chÝnh s¸ch ViƯt Nam thËm chÝ đ đi trước các nhà tài trợ trong việc hướng trọng tâm vào một số nhiệm vụ then chốt ví dụ, xoá đói giảm nghèo, bình đẳng x hội; giới
v.v.... Tuy nhiên, điều không thể tránh khỏi là có những khác biệt chính đáng trong cách hiểu và xắp xếp thứ tự ưu tiên, và các quan điểm khác nhau về phương pháp nào là hiệu quả
nhất để đạt được các mục tiêu đ thoả thuận.
d Chuẩn bị dự án: Hợp tác kỹ thuật hỗ trợ đầu tư
HTKT hỗ trợ đầu tư là một bộ phận gắn bó hữu cơ của hầu hết các dự án ODA và trong một số trường hợp đ chứng tỏ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của dự án. Đầu tư
vốn chỉ phát huy tác dụng trong môi trường chính sách phù hợp, hội đủ các kỹ năng cần thiết, và dự án được xác định rõ và thiết kế phù hợp. Mặc dầu kinh phí HTKT thường nhỏ hơn
rất nhiều so với các khoản đầu tư, nhưng đôi khi HTKT có tác động rất lớn đến kết quả thực hiện.
Loại hình HTKT này làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến tác động của HTKT đối với đầu tư, gồm vai trò, tác động và chi phí của các nghiên cứu tiền đầu tư nghiên cứu tiền
khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kế dự án, quy hoạch tổng thể, việc sử dụng chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế. Loại hình HTKT này cũng làm cho các những khoản đầu tư có
hiệu quả hơn.

5. Các mối quan tâm của Việt Nam và các nhà tài trợ về hiệu quả của hợp tác kỹ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (57 trang)

×