1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Giai đoạn trước 1994

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294.76 KB, 57 trang )


18
Lập quy hoạch HTKT một cách toàn diện;
Cải thiện môi trường làm việc và khuyến khích nhân viên quốc gia nhưng không
khuyến khích nhân viên của các ban quản lý dự án bằng nguồn kinh phí của nhà tài trợ, vì điều đó làm sai lệch chế độ khuyến khích của chính phủ.
Tuy nhiên, mặc dù nhiều người công nhận tình trạng kém hiệu quả của các phương thức HTKT được sử dụng như báo cáo này và các công trình nghiên cứu khác đ cho thấy, nhưng đến nay
các nhà tài trợ chỉ thay đổi rất ít trong các tập quán của mình. Nguồn: Suy nghĩ lại về Hợp tác kỹ thuật: Cải cách để tăng cường năng lực ở Châu Phi ;
UNDP and Development Alternatives Inc., 1993.
phần iii: tổng quan về quá trình hợp tác kỹ thuật tại việt nam

1. Giai đoạn trước 1994


Trước năm 1989, các nước thuộc Hội đồng Tương trợ Kinh tế Liên Xô cũ và các nước Đông Âu và Trung Quốc 1954-1970 là những nhà tài trợ quan trọng nhất. HTKT trong giai
đoạn này tập trung hỗ trợ các dự án xây dựng cơ bản ở những lĩnh vực như phát điện, xây dựng cầu đường, cấp nước và sản xuất công nghiệp, và liên quan chủ yếu đến đầu tư cơ bản và
chuyển giao công nghệ cho những nhu cầu kỹ thuật cụ thể.
Trong suốt những năm đầu của thập kỷ 60 cho đến giữa thập kỷ 80, hàng ngàn người Việt Nam đ được gửi sang Liên Xô cũ, Đông Âu và Trung Quốc học tập qua các hiệp định
hợp tác khoa học - kỹ thuật song phương. Những kiến thức và kỹ năng kỹ thuật họ tiếp thu được cũng như năng lực về mặt thể chế xây dựng được trong giai đoạn này đ đóng vai trò
quan trọng trong việc thành lập hầu hết các viện nghiên cứu và triển khai tại Việt Nam và vẫn còn tác động đến ngày hôm nay.
Những kỹ năng tiếp thu được thời đó cũng phản ánh những điểm mạnh và điểm yếu của các nước tham gia hợp tác. Nhiều chuyên gia Việt Nam đ đạt được trình độ chuyên môn cao,
nhưng thường được đào tạo rất ít về kiến thức quản lý và tài chính phù hợp với một nền kinh tế đ được cải tổ. Do ®ã, vỊ mét sè khÝa c¹nh quan träng, ViƯt Nam có nguồn nhân lực mạnh
hơn rất nhiều so với các nước có mức GDP tương đương, thì đồng thời Việt Nam cũng có những lỗ hổng nghiêm trọng về những kiến thức và kỹ năng cần có để vận hành một cách có
hiệu quả nền kinh tế đ được cải tổ. Cơ cấu tổ chức cũng không được điều chỉnh kịp thời để thích ứng với môi trường kinh tế mới.
Từ năm 1977 về sau, UNDP và các tổ chức kh¸c thc HƯ thèng LHQ - nh­ UNICEF, UNIDO, FAO, WHO v.v - đ góp phần quan trọng trong viƯc cung cÊp HTKT cho ViƯt
Nam. ViƯt Nam ®∙ tiÕp nhận các dự án HTKT trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, phục hồi công nghiệp, cấp nước, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tiêm chủng, kế
hoạch hoá gia đình v.v . Phần lớn các dự án này được coi là thành công và kết quả của chúng được các tổ chức thuộc Hệ thống LHQ cũng như Chính phủ coi là rất có giá trị. Nhiều
dự án đến nay vẫn còn có tác động đến nhiều mặt của sự nghiệp phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp, các lĩnh vực x hội và xoá đói giảm nghèo. Trong thời gian
19
này, LHQ nhận được sự trợ giúp về tài chính của các nhà tài trợ song phương thông qua các Quỹ uỷ thác nhiều hơn hiện nay. Cũng trong giai đoạn này, một số NGO đ bắt đầu hoạt
động tại Việt Nam.
Trong giai đoạn ngay sau khi Liên Xô tan r, HTKT được cung cấp chủ yếu từ Hệ thống LHQ và một số ít các nhà tài trợ song phương như ốt-xtrây-lia, Thuỵ Điển và Phần Lan là
những nước đ liên tục giúp đỡ Việt Nam từ những năm 70. Một thành tựu quan trọng của các hoạt động HTKT trong Chương trình quốc gia lần thứ
III của LHQ 1987-1991 là việc chuẩn bị và ấn hành Báo cáo về tình hình kinh tế của Việt Nam , đánh giá quốc tế đầu tiên được xuất bản lúc đó về triĨn väng cđa nỊn kinh tÕ ViƯt
Nam trong thêi kú Đổi Mới. Một loạt các Nghiên cứu tổng quan ngành và Quy hoạch tổng thể
4
cũng đ được chuẩn bị, với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế dài hạn và ngắn hạn. Những tài liệu này đ đóng góp có hiệu quả vào việc soạn thảo các kế hoạch phát triển kinh tế
dài hạn của Việt Nam và cho việc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất các nhà tài trợ cho Việt Nam được triệu tập tại Pa-ri tháng 11 năm 1993.

2. Hợp tác kỹ thuật và tiến trình Đổi Mới


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (57 trang)

×