1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Sự ra đời và phát triển của tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (409.44 KB, 59 trang )


P P
P P
hần thứ nhất Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường
và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay

I. Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường.


1. Sự ra đời và phát triển của tài chính


Quá trình phát triển của x hội loài người cũng chính là quá trình phát triển của phân công lao động x hội. Theo đà phát triển đó, sản xuất và trao đổi
hàng hoá từ chỗ chỉ là trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, trực tiếp bằng hiện vật sang hình thức trao đổi gián tiếp thông qua vật ngang giá chung - ®ã lµ tiỊn tƯ.
ChÝnh sù xt hiƯn cđa tiỊn tƯ đ tạo nên một cuộc cách mạnh trong công nghệ ph©n phèi, chun tõ ph©n phèi b»ng hiƯn vËt ph©n phối phi tài chính sang phân
phối bằng giá trị phân phối tài chính và tài chính bắt đầu ra đời từ đây. Đến khi nhà nước ra đời, thì đồng thời nhà nước cũng có những nhu cầu chi tiêu về : quân
đội, nhà tù, bộ máy quản lý... nhằm duy trì quyền lực của nhà nước. Những khoản này người dân phải gánh chịu dưới các hình thức thuế, công trái... Từ đây
phạm trù tài chính nhà nước state finance hay tài chính công public finance bắt đầu xuất hiƯn.
Tõ thÕ kû XIX trë vỊ tr­íc, trong c¸c nỊn kinh tế giản đơn cho đến chủ nghĩa tư bản, tài chính công được hình thành trên nền tảng của nỊn kinh tÕ tù
cung, tù cÊp vµ nỊn kinh tÕ tự do cạnh tranh. Nhà nước lúc bấy giờ tách biệt chức năng chính trị của mình với hoạt động kinh tế. Do đó, tài chính công chỉ là để
phục vụ cho các hoạt động đơn thuần về mặt chính trị của nhà nước. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất và đặc biệt là từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -
1933, vai trò của nhà nước đ được thay đổi, chức năng quản lý kinh tế ngày càng được chú trọng song song với chức năng chính trị vốn có của nó. Tài chính
công lúc này không còn là yếu tố trung lập mà là một công cụ để nhà nước can thiệp vào nền kinh tế. Tuy nhiên, nội dung, phương pháp tác động tuỳ thuộc vào
phương thức sản xuất, chế độ x hội mà nhà nước đó theo đuổi và có khác nhau trong từng giai đoạn phát triển, phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia . Như
vậy, tài chính là một phạm trù kinh tế, sự ra đời và tồn tại của tài chính gắn liền với sự ra đời và tồn tại của kinh tế hàng hoá - tiền tệ. Còn tài chính công ra đời và
tồn tại gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước.
Tài chính công hiện đại ngày nay là một phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, vì cùng với quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ, tài chính công
đ tham gia vào quá trình quản lý nền kinh tế, tức là nhà nước đ khai thác, vận
dụng công cụ tài chính để điều hành nền kinh tế - x hội, thúc đẩy nền kinh tế - x hội phát triển.

2. Bản chất, vai trò và chức năng của tài chính trong nền kinh tÕ thÞ tr­êng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (59 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×