1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Thực trạng phát triển doanh thu của nhà khách Thanh niên 2007-2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.84 KB, 42 trang )


Chất lượng món ăn, đồ uống là yếu tố giữ vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khách hàng đến sử dụng và trở thành khách hàng quen thuộc của nhà
khách. Chất lượng sản phẩm cao sẽ đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng, sự đa dạng của sản phẩm tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn, luôn cảm thấy
đựợc cái mới mẻ, hấp dẫn và lôi cuốn khách quay lại trong những lần sau. - Hồn thiện của quy trình phục vụ khách hàng.
Quy trình phục vụ là một quá trình gồm nhiều bước, nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ mang tính chun nghiệp, đem lại sự hài lòng, thỏa mãn
cao nhất cho khách hàng. Mức độ hoàn thiện của quy trình phục vụ sẽ tạo cho khách hàng cảm giác tin cậy vào chất lượng sản phẩm và cũng chính là một chỉ
tiêu quan trọng đê đánh giá chất lượng sản phẩm. - Áp dụng chế độ tiền lương tiền thưởng đối với tất cả các cán bộ công
nhân viên để mọi người đoàn kết phấn đấu tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển nhà khách toàn diện.

2.2. Thực trạng phát triển doanh thu của nhà khách Thanh niên 2007-2009


2.2.1. Phát triển lượt khách Trong những năm qua do nhà khách áp dụng những biện pháp trên nên số
lượt khách đến nhà khách ngày càng cao xem biểu 3
SV: Nguyễn Thanh Hằng 8
Lớp: Du lịch 1102
Biểu 3: Thực trạng thu hút khách
Đơn vị: lượt khách
Chỉ tiêu 2007
2008 2009
Năm sau Năm trước
Tổng số
TT Tổng
số TT
Tổng số
TT 0807
0908
Tổng lượt khách
16956 100
16159 100
16343 100
95,3 101,2 Khách nội
địa 15820
93,3 15820
97,9 15117
92,5 100
95,5 Khách
quốc tế 1136
6,7 339
2,1 1226
7,5 30 316,5
Nguồn: Phòng kỹ thuật nghiệp vụ cung cấp Nhìn vào bảng số liệu 3 cho thấy số lượt khách ngày càng tăng trong những
năm gần đây. Nhà khách đã thực hiện tốt những biện pháp đề ta ngày càng có nhiều tổ chức cơ quan đoàn thể đến nhà khách.
- Năm 2008 so với 2007 số lượt khách giảm 4,7 trong đó khách quốc tế giảm 70 và khách nội địa không đổi.
- Năm 2007 so voiứ 2008 tổng lượt khách tăng 2,2 trong đó khách quốc tế tăng 216,5 và khách nội đỉa giảm 4,5.
Xét về cơ cấu khách , cơ cấu khách nội ggia chiếm tỷ trọng cao nhất năm 2007 chiếm 93,3 năm 2008 chiếm 97,4 và năm 2009 92,5 khách quốc tế
chiêm tỷ trọng khơng đáng kể. 2.2.2. Tình hình phát triển tổng doanh thu và cơ cấu tổng doanh thu
Giữa doanh thu và số lượt khách ln có mối quan hệ gắn bó với nhau, số lượt khách tăng lên sẽ tăng tổng doanh thu. Trong những năm qua, số lượt khách
tăng khá cao dẫn đến doanh thu tăng lên xem bảng 4
SV: Nguyễn Thanh Hằng 9
Lớp: Du lịch 1102
Biểu 4: Thực trạng phát triển doanh thu
Đơn vị: tỷ đồng
Chi tiêu
2007 2008
2009 Năm trước
Năm sau Tổng
số TT
Tổng số
TT Tổng
số TT
0807 0908
Tổng doanh
thu 10,25
100 11,30
100 11,0
100 110,3
97,5
Doanh thu lưu
trú 6,67
65 6,69
59,2 6,80
71,8 100,3
101,6
Doanh thu ăn
uống 3,58
35 4,61
40,8 4,20
38,2 128,8
91,1
Nguồn: Phòng kế toán cung cấp Từ số liệu bảng 4 ta có mấy nhận xét sau:
- Tổng doanh thu của nhà khách Thanh niên qua các năm có năm tăng có năm giảm. Năm 2008 so với năm 2007 tăng 10,3. Năm 2009 so với 2008 tăng
giảm 2,5. Có một vấn đề là tại sao năm 2008 so với 2007 số lượt khách giảm 4,7 mà tổng doanh thu tăng 10,3, điều này có thể giải thích là chỉ số giả cả
tăng 12,4 và thời gian lưu trú của khách dài hơn, mức tiêu dung binh quân của khách tăng lên.Số lượt khách năm 2009 so với 2008 giảm 2,5 do tác động của
khủng hoảng kinh tế toàn cầu. - Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu lưu trú chiếm tỷ trọng cao nhất, năm
2007 chiếm 65, năm 2008 là 59,2 Năm 2009 là 61,8 tiếp đến là doanh thu ăn uống năm 2007 là 35, 2008 là 40,8, 2009 là 32,8.
SV: Nguyễn Thanh Hằng 10
Lớp: Du lịch 1102

2.3 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của nhà khách Thanh niên:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×