1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Hiệu quả sử dụng vốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.84 KB, 42 trang )


Biểu 8: Hiệu quả sử dụng các nguồn lực
Đơn vị: triệu đồng Chi tiêu
2007 2008
2009 Nsau N trước
Tổng số TT Tổng số TT
Tổng số TT
0807 0908
1.Tổng doanh thu
9379 100
10340 100
10065 100
110,2 97,3

2. Lao động bình quân


112 108
137 88,5
112,3
3.Vốn kinh doanh
15000 20400
116,6 116,6
116,6

4. Lợi nhuận sau thuế


845 954
951 112,9
99,7

5. Hiệu quả sử dụng các


nguồn lực

a. Hiệu quả sử dụng lao động


-Doanh thu bình quân đầu
người 92,67
95,74 73,5
114,4 76,7
-Lợi nhuận bình quân đầu
người 7,55
8,83 6,94
117 78,6

6. Hiệu quả sử dụng vốn


- Doanh thu trên đồng vốn
0,62 0,59
0,49 95,2
83,0
-Sức sinh lời trên vốn
0,06 0,054
0,05 90
92,6
Số liệu bảng 8 đã cho chúng ta thấy hiệu quả kinh doanh và sử dụng đồng vốn của nhà khách Thanh niên, cụ thể là:
SV: Nguyễn Thanh Hằng 15
Lớp: Du lịch 1102
A. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực: -Năm 2008 so với 2007 tổng doanh thu tăng 10,2 và lợi nhuận tăng
12,9 trong khi đó số lao động giảm 11,55 đã đưa đến hiệu quả sử dụng rất cao, doanh thu bình quân đầu người tăng 14,4 và lợi nhuận bình quân đầu
người tăng 17. -Năm 2009 so với 2007 ngược lại doanh thu giảm 2,7 và lợi nhuận giảm
0,3 trong khi đó số lao động tăng cao 16,6 dẫn đến hiệu quả sử dụng lao động thấp. doanh thu bình quân đầu người giảm 23,3.
B. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: - Năm 2008 so với 2007 doanh thu tăng 10,3 và lợi nhuân tăng 12,9.
Trong khi đó vốn kinh doanh tăng cao hơn 16,6 dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn khơng tăng mà giảm: doanh thu bình qn trên đồng vốn giảm 4,8 và sức sinh
lời trước đồng vốn giảm 10. -Năm 2009 so với 2008 doanh thu giảm 2,5 và lợi nhuận giảm 0,3
trong khi đó vốn kinh doanh tăng cao 16,6 dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn đạt thấp, doanh thu bình quân trên đồng vốn giảm 17 và sức sinh lời trên đồng
vốn giảm 7,4. Từ sự phân tích trên cho thấy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cao hơn
hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
2.4. Đánh giá tổng hợp về thực trạng phát triển kinh doanh và hiệu quả kinh doanh
2.4.1 Những thành tựu của nhà khách Thanh niên Tốc độ phát triển kinh doanh
Trong thời gian vừa qua tình hình kinh doanh của nhà khách Thanh niên nói chung và bộ phận kinh doanh ăn uống nói riêng phát triển khá tổt. Sự phát
triển này đã góp phần đáng kể vào thành cơng chung của nhà khách đồng thời cũng phần nào nói lên được sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ ăn
SV: Nguyễn Thanh Hằng 16
Lớp: Du lịch 1102
uống của khách. Nhờ đó nhà khách ngày càng thu hút được các cơ quan đồn thể đến.
Chính sách và biện pháp thu hút khách Nhà khách đã đưa ra các biện pháp đồng bộ để thu hút khách và phát triển
doanh thu như: khơng ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tạo sự mới lạ kích thích lòng ham muốn lân đầu khi khách chưa dùng hết lượt sản phẩm. Nhà
khách còn đầu tư mở rộng quy mô và trang thiết bị hiện đại sang trọng để nâng cao chất lượng phục vụ khách, hoàn thiện tổ chức các phòng ban và các bộ phận
kinh doanh. Bố trí sắp xếp lại đội ngũ nhân viên phù hợp với trình độ và u cầu của nhà khách.
Cơng tác tổ chức cán bộ Công tác tổ chức cản bộ đã dần đựợc ổn đinh, các cán bộ chủ chốt trong bộ
máy quản lý, điều hành được phân công nhiệm vụ cụ thể và đều ở vị trí trọng điểm mũi nhọn của nhà khách.
Thu chi tài chính Nhà khách đã quan tâm đến thu chi tài chính, xác định trách nhiệm và
nghĩa vụ của mọi phòng, thực hành tiết kiệm chi tiêu tiết kiệm những khoản chi có thể tiết kiệm, những khoản chi tiêu nào đáng chi để phát triển kinh doanh và
nâng cao hiệu quả kinh doanh thi phải chi. Điều đó dẫn đến hiệu quả kinh doanh hàng năm tăng lên.
2.4.2 Hạn chế và tồn tại : -Công tác tổ chức bổ nhiệm cán bộ nhất là bộ máy điều hành chậm. chưa
có tính ổn định. -Nhà khách mới chỉ quan tâm đến chất lượng mà chưa quan tâm nhiều đến
việc đa dạng hóa các món ăn, đồ uống đặc biệt thực đơn chưa được đổi mới sẽ làm mất lượng dịch vụ giảm đi.
SV: Nguyễn Thanh Hằng 17
Lớp: Du lịch 1102
III. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 3.1. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm
Vấn đề đặt ra đối với nhà khách Thanh niên là phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm. dịch vụ của mình thực tế đã chỉ ra rằng, nâng cao chất lượng
dịch vụ góp phần nâng cao lợi nhuận, giảm chi phí và nâng cao vị trí cạnh tranh cho nhà khách Thanh niên. Để thực hiện nhiệm vụ này nhà khách Thanh niên đã
đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà khách như sau: -Nâng cấp, đổi mới trang thiết bị của nhà khách
-Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Nhà khách Thanh niên ln có ý thức được nhân tố con người đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch
vụ và chính nó ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, dịch vụ vì vậy đầu tư vào con người để nâng cao chất lượng là hoạt động đầu tư trực tiếp để hoàn
thiện chất lựợng, dịch vụ của nhà khách Thanh niên. -Thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ
-Kiểm tra đều đặn thường xuyên quá trình cung cấp dịch vụ của nhà khách. -Hiểu biết nhu vầu mong đợi của khách
-Giải quyết tốt những phàn nàn của khách hàng

3.2 Chất lựơng sản phẩm thông qua khách đánh giá.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×