1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

- Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý - Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (718.72 KB, 70 trang )


Mô hình bộ máy quản lý doanh nghiệp quy mô vừa Mô hình bộ máy quản lý doanh nghiệp quy mô vừa
6 - Những nhân tố ảnh h 6 - Những nhân tố ảnh h
ởng đến cơ cấu quản lý ởng đến cơ cấu quản lý
Có hai loại nhân tố ảnh h Có hai loại nhân tố ảnh h
ởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
6.1- Nhóm nhân tố thuộc đối t 6.1- Nhóm nhân tố thuộc đối t
ợng quản lý ợng quản lý
+ Tình trạng và tình hình phát triển của công nghệ sản xuất của doanh nghiệp + Tình trạng và tình hình phát triển của công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
+ Tính chất và đặc điểm sản xuất chủng loại sản phẩm quy mô loại hình sản xuất + Tính chất và đặc điểm sản xuất chủng loại sản phẩm quy mô loại hình sản xuất
Tất cả những nhân tố đều ảnh h Tất cả những nhân tố đều ảnh h
ởng đến thành phần và nội dung những chức năng ởng đến thành phần và nội dung những chức năng
quản lý và thông qua chúng mà ảnh h quản lý và thông qua chúng mà ảnh h
ởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
6.2 - Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý 6.2 - Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý
+ Quan hệ sở hữu tồn tại trong doanh nghiệp + Quan hệ sở hữu tồn tại trong doanh nghiệp
+ Mức độ chuyên môn hoá và tập trung các hoạt động quản lý + Mức độ chuyên môn hoá và tập trung các hoạt động quản lý
+ Trình độ sơ giới hoá và tự động hoá các quản lý, trình độ kiến thức tay nghề của + Trình độ sơ giới hoá và tự động hoá các quản lý, trình độ kiến thức tay nghề của
các cán bộ quản lý, hiệu suất lao động của họ các cán bộ quản lý, hiệu suất lao động của họ
+ Quan hệ phụ thuộc giữa số l + Quan hệ phụ thuộc giữa số l
ợng ng ợng ng
ời làm việc lãnh đạo, khả năng kiểm tra của ời làm việc lãnh đạo, khả năng kiểm tra của
ng ng
ời lãnh đạo đối với hoạt động của những ng ời lãnh đạo đối với hoạt động của những ng
ời cấp d ời cấp d
ới ới
+ Chính sách ®·i ngé cđa doanh nghiƯp ®èi víi ®éi ngò c¸n bộ quản lý + Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với đội ngũ cán bộ quản lý
V Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy V Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý trong các doanh nghiệp quản lý trong các doanh nghiệp
1 - Thực trạng và công tác tổ chức bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp ở n 1 - Thực trạng và công tác tổ chức bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp ở n
ớc ta ớc ta
hiện nay hiện nay
Từ đại hội Đảng VI, Đảng ta đã chủ tr Từ đại hội Đảng VI, Đảng ta đã chủ tr
ơng đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền ơng đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền
18 18
kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nỊn kinh tÕ thÞ tr kinh tÕ kÕ hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị tr
ờng có sự điều tiết của nhà n ờng có sự điều tiết của nhà n
ớc.Sau ớc.Sau
hơn 20 năm thực hiện có rất nhiều các doanh nghiệp làm ăn ngày càng phát triển nh hơn 20 năm thực hiện có rất nhiều các doanh nghiệp làm ăn ngày càng phát triển nh
ng ng
cũng có các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến tình trạng phá sản hoặc giải thể.Sự cũng có các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến tình trạng phá sản hoặc giải thể.Sự
thành công hay thất bại của các doanh nghiệp có phần đóng góp không nhỏ về vấn đề thành công hay thất bại của các doanh nghiệp có phần đóng góp không nhỏ về vấn đề
tạo lập tổ chức bộ máy doanh nghiệp .Tr tạo lập tổ chức bộ máy doanh nghiệp .Tr
ớc đây bộ máy quản lý th ớc đây bộ máy quản lý th
ờng rất cồng kềnh ờng rất cồng kềnh
trình độ quản lý kém .Ngày nay các doanh nghiệp nói chung đã biết đổi mới hoàn thiện trình độ quản lý kém .Ngày nay các doanh nghiệp nói chung đã biết đổi mới hoàn thiện
cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của mình cho phù hợp với xu h cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của mình cho phù hợp với xu h
ớng phát triển của thời ớng phát triển của thời
đại.Tỷ lệ lao động gián tiếp so với lao động toàn doanh nghiệp tr đại.Tỷ lệ lao động gián tiếp so với lao động toàn doanh nghiệp tr
ớc đây là 20 nh ớc đây là 20 nh
ng ng
hiƯn nay kĨ c¶ doanh nghiƯp nhà n hiện nay kể cả doanh nghiệp nhà n
ớc tỷ lệ này còn khoảng 8-15 ngoài ra còn có ớc tỷ lệ này còn khoảng 8-15 ngoài ra còn có
doanh nghiệp tỷ lệ này là 6 doanh nghiệp tỷ lệ này là 6
Từ khi đất n Từ khi ®Êt n
íc më cưa nỊn kinh tÕ, tiÕp nhËn sự đầu t ớc mở cửa nền kinh tế, tiếp nhận sự đầu t
n n
ớc ngoài thì hình thức ớc ngoài thì hình thức
quản lý và ph quản lý và ph
ơng pháp quản lý cũng đ ơng pháp quản lý cũng đ
ợc du nhập vào để bắt kịp thời đại.Các doanh ợc du nhập vào để bắt kịp thời đại.Các doanh
nghiệp đã tìm tòi học hỏi áp dụng các cách quản lý đó.Các loại hình doanh nghiệp xuất nghiệp đã tìm tòi học hỏi áp dụng các cách quản lý đó.Các loại hình doanh nghiệp xuất
hiện kéo theo các hình thức tổ chức bộ máy quản lý với quy mô lớn nhỏ khác nhau. hiện kéo theo các hình thức tổ chức bộ máy quản lý với quy mô lớn nhỏ khác nhau.
Thực tế cho thấy về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiƯn nay ë c¸c doanh nghiƯp Thùc tÕ cho thấy về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện nay ở các doanh nghiệp
n n
ớc ta còn qúa cồng kềnh, tỉ lệ cán bộ quản lý còn khá cao so với công nhân trực tiếp ớc ta còn qúa cồng kềnh, tỉ lệ cán bộ quản lý còn khá cao so với công nhân trực tiếp
sản xuất.Bên cạnh đó về tuổi đời còn cao đa số trên 45 tuổi trở lên tuy có kinh nghiệm sản xuất.Bên cạnh đó về tuổi đời còn cao đa số trên 45 ti trë lªn tuy cã kinh nghiƯm
thùc tÕ nhiỊu nh thùc tÕ nhiÒu nh
ng sù tiÕp thu khoa häc kü thuật và sự đổi mới của nền kinh tế thị tr ng sù tiÕp thu khoa häc kü thuËt vµ sự đổi mới của nền kinh tế thị tr
ờng ờng
còn hạn chế dẫn đến việc thay đổi cơ chế quản lý theo sự phát triển của nền kinh tế thị còn hạn chế dẫn đến việc thay đổi cơ chế quản lý theo sự phát triển của nền kinh tế thị
tr tr
ờng còn ch ờng còn ch
a cao.Vì vậy cần có một lớp cán bộ trẻ có năng lực. a cao.Vì vậy cần có một lớp cán bộ trẻ có năng lực.
Bên cạnh sự thành công của các doanh nghiệp cũng có rất nhiều sự thất bại của Bên cạnh sự thành công của các doanh nghiệp cũng có rất nhiều sự thất bại của
các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà n các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà n
ớc vì vẫn còn mang tính chất bảo thủ ớc vì vẫn còn mang tính chất bảo thủ
của nền kinh tế bao cấp nên đã dẫn đến thất bại.Nhìn chung bộ máy quản lý doanh của nền kinh tế bao cấp nên đã dẫn đến thất bại.Nhìn chung bộ máy quản lý doanh
nghiệp ở Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể nh nghiệp ở Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể nh
ng cần phải học hỏi để dần bắt kịp ng cần phải học hỏi để dần bắt kịp
thời đại. thời đại.
2 - Ph 2 - Ph
ơng h ơng h
ớng hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp ở n ớng hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp ở n
ớc ta hiƯn nay íc ta hiƯn nay
2.1 - Hoµn thiƯn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 2.1 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Trong ®iỊu kiƯn nỊn kinh tÕ thÞ tr Trong ®iỊu kiƯn nền kinh tế thị tr
ờng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý luôn phải đ ờng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý luôn phải đ
- -
ợc hoàn thiện theo h ợc hoàn thiện theo h
ớng ngày càng thích hợp với mục tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh ớng ngày càng thích hợp với mục tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh
19 19
doanh cơ cấu bộ máy quản lý phải đảm bảo mối quan hệ hợp lý với số l doanh cơ cấu bộ máy quản lý phải đảm bảo mối quan hệ hợp lý với số l
ợng, số khâu ợng, số khâu
quản lý ít nhÊt gän nhĐ nhÊt. Cã nh qu¶n lý Ýt nhÊt gọn nhẹ nhất. Có nh
vậy cơ cấu quản lý mới năng động đi sâu vào phục vậy cơ cấu quản lý mới năng động đi sâu vào phục
vụ sản xuất kinh doanh. vơ s¶n xt kinh doanh.
2.2 - Sư dơng cán bộ quản lý hợp lý 2.2 - Sử dụng cán bộ quản lý hợp lý

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

×