Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu sản xuất của Công ty: Trụ sở các đơn vị trực thuộc công ty:

Cơ cấu sản xuất của Công ty: Trụ sở các đơn vị trực thuộc công ty:

Tải bản đầy đủ - 0trang

điều hành đơn vị và trong quan hệ công tác với cấp trên, cấp dới, khách hàng.

3.2. Cơ cấu sản xuất của Công ty:


Công ty trực tiếp điều hành sản xuất các Xí nghiệp, đội, bao gồm 7 Xí nghiệp và 1 đội xây dựng và trang trí nội thất trùc thc:
6
- XÝ nghiƯp x©y dùng sè 1. - XÝ nghiƯp x©y dùng sè 2.
- XÝ nghiƯp x©y dùng sè 4.
- XÝ nghiƯp x©y dùng sè 6. - XÝ nghiƯp x©y dùng sè 7
- XÝ nghiƯp x©y dùng sè 8 - Xí nghiệp xây dựng - Vật t và xe máy
- Đội xây dựng và trang trí nội thất.

3.3. Trụ sở các đơn vị trực thuộc công ty:Xí nghiệp xây dựng số 1. Trụ sở: 5602 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Tel: 8.272071.- 5.564416.

Xí nghiệp xây dựng số 2. Trụ sở: 5602 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Tel: 8.272562

Xí nghiệp xây dựng số 4. Trụ sở: 5602 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Tel: 8.775.943

Xí nghiệp xây dựng số 6. Trụ sở: 5602 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Tel: 8.775804.

Xí nghiệp xây dựng số 7. Trụ sở: 5602 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Tel: 0903458198

Xí nghiệp xây dựng số 8. Trụ sở: 5602 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Tel: 0913564297

Xí nghiệp xây dựng - Vật t xe máy. Trụ sở: Khối 6 Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.
Tel: 8.832650.

Đội xây dựng - Trang trí nội thất. Trụ sở: Khối 6 Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.
Tel: 8.832340.
7
2. Lực lợng lao động của Công ty Ngay từ khi mới thành lập công tác tổ chức của Công ty đợc hình thành để
đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu của nhà nớc giao. Đội ngũ cán bộ của Công ty đợc tuyển lựa từ các trờng đại học và cơ sở sản
xuất, vừa giỏi về lý thuyết vừa giỏi về thực tế đã đáp ứng đợc mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển của Công ty.
tt Chuyên môn
đơn vị Số lợng
Đại học
70
1 Kỹ s Xây dựng
Ngời 35
2 Kỹ s điện
Ngời 2
3 Kỹ s Quy hoạch
Ngời 2
4 Cử nhân Kinh tế
Ngời 10
5 Cử nhân Tài chính
Ngời 13
6 Cử nhân Luật, ngoại ngữ
Ngời 3
7 Kỹ s Giao thông
Ngời 3
8 Kỹ s Thuỷ lợi
Ngời 2
Trung cấp
55
1 Trung cấp Xây dựng
Ngời 38
2 Trung cấp Điện
Ngời 5
3 Trung cấp Kinh tế
Ngời 12
Công nhân kỹ thuật
268
1 Công nhân thợ nề
Ngời 135
2 Công nhân thợ sắt, hàn
Ngời 64
3 Công nhân thợ mộc
Ngời 25
4 Công nhân thợ điện, nơc
Ngời 32
5 Lái xe, lái cẩu, vận hành máy
Ngời 12
6 Lao động phổ thông
Ngời 180
Qua số liệu của bảng ta thấy bộ phận lao động gián tiếp gồm đại học: 77 ngời và trung cấp là 55 ngời chiếm 22. Còn tỷ lệ lao động trực tiếp gồm công
nhân kỹ thuật là 268 ngời, lao động phổ thông là 180 ngời chiếm 78. Xét về cơ cấu lao động trực tiếp của công ty là 78 tơng đối thấp. Đây cũng là tình trạng
chung của các doanh nghiệp. Do đó công ty cũng cần xem xét và bố trí lại lực lợng lao động cho phù hợp.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh cđa C«ng ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu sản xuất của Công ty: Trụ sở các đơn vị trực thuộc công ty:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×