1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 128 (trang)
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỂN

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỂN

Tải bản đầy đủ - 128trang

biết của ngƣời nộp thuế, sự đồng tình, chia sẻ trách nhiệm của các ngành, các

cấp, các tổ chức và toàn thể ngƣời dân xã hội.

1.2. Phƣơng thức tuyên truyền.

Các cục Thuế tổ chức tuyển truyền: Đặc biệt coi trọng công tác tuyên

truyền Luật thuế TNCN, thời gian qua các Cục thuế đã triển khai rất nhiều

phƣơng pháp linh hoạt. Ví dụ: Cục Thuế thành phố Hà Nội trong năm 2008

đã thực thi nhiều biện pháp với quyết tâm lớn là đảm bảo ít nhất 90% ngƣời

dân trên địa bàn hiều biết và thực hiện hiệu quả Luật Thuế TNCN. Khó khăn

hơn các luật thuế khác, Luật Thuế TNCN có diện điều chỉnh rộng và liên

quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tƣợng, vì vậy ngay từ đầu năm 2008, Cục

Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác

phổ biến, tuyên truyền, tập huấn nội dung luật trên toàn địa bàn. Kết thúc 9

tháng, Cục Thuế đã tổ chức 38 hội nghị với 11.500 lƣợt ngƣời tham dự; đã

cấp phát miễn phí gần 100.000 tờ rơi, 22.000 tập tài liệu tuyên truyền Luật

Thuế TNCN; đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải 40 tin,

bài phóng sự, ảnh… đặc biệt Cục Thuế đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên

giáo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, Báo Hà Nội mới để đăng tải nhiều bài viết

về các vấn đề liên quan. Đây đƣợc xem là một kênh hữu hiệu để truyển tải

rộng rãi nội dung Luật tới quảng đại quần chúng.36Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Có các

chƣơng trình tìm hiểu về Luật thuế TNCN trên các kênh của đài Truyển hình

Việt Nam. Đây quả thực là các chƣơng trình vô cùng bổ ích và phần lớn mọi

ngƣời có thể tham gia theo dõi. ở các chƣơng trình này, các tình huống thuế

TNCN mà mọi ngƣời thắc mắc đƣợc giải đáp rõ ràng giúp cho ngƣời dân nắm

vững đƣợc Luật thuế TNCN cũng nhƣ giải tỏa những vƣớng mắc của họ trong

quá trình tìm hiểu và áp dụng Luật thuế TNCN.Tuyên truyền về ngày thuế có hiệu lực trên đường phố Tp.HCMCông tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế đƣợc đặt lên hàng đầu.

Theo đó ngƣời nộp thuế đƣợc hƣởng nhiều quyền lợi từ việc thực hiện cơ chế

37tự tính, tự khai, tự nộp thuế, đƣợc quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dịch vụ

hỗ trợ về thuế theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đƣợc gia hạn nộp

thuế; đƣợc đón tiếp trân trọng, thân thiện gần gũi khi giao dịch với cơ quan

thuế, công chức thuế. Chính điều đó đã là động lực khiến ý thức chấp hành

pháp luật thuế của doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, và các cá nhân khi áp

dụng Luật thuế TNCN ngày càng hoàn thiện.

Càng gần ngày Luật Thuế TNCN có hiệu lực công tác tuyên truyền

càng đƣợc quan tâm chú trọng. Tổng cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan

thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách thuế

TNCN để đông đảo quần chúng nhân dân biết và tự giác thực hiện.2. ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH THUẾ.

Năng lực của mỗi cán bộ thuế có ý nghĩa quyết định trong việc kiểm

soát TNCN từ đó để thực thi Luật thuế TNCN. Hiện nay, để triển khai có hiệu

quả Luật thuế TNCN, ngành thuế đã điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của

các bộ phận trong cơ quan thuế, đồng thời rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ

theo hƣớng tăng cƣờng những cán bộ có năng lực, phẩm chất chính trị tham

gia quản lý thuế TNCN.

2.1. Sắp xếp, đánh giá lại đội ngũ cán bộ ngành thuế.

Việc Luật quản lý thuế chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2007 đã tạo

những bƣớc tiền đề vô cùng thuận lợi khi triển khai áp dụng Luật thuế TNCN

vào cuộc sống.

Luật quản lý thuế đã tạo điều kiện để thay đổi, kiện toàn lại bộ máy quản

lý, theo đó tổ chức bộ máy của 19 Phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế và 24 Chi

cục thuế trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đƣợc chuyển đổi, sắp

xếp lại theo mô hình chức năng, đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời kỳ mới.

38Sau gần 2 năm thực hiện Luật quản lý thuế, công chức viên chức thuế

đƣợc phân loại, đánh giá, sắp xếp, đào tạo, bồi dƣỡng chuyên sâu, chuyên

nghiệp theo chức năng quản lý. Đặc biệt, nhận thức cũng nhƣ trình độ chuyên

môn của mỗi công chức, viên chức thuế đƣợc nâng cao hơn để đảm nhận tốt

nhiệm vụ đƣợc giao đặc biệt là khi Luật Thuế TNCN đƣợc triển khai vào

1/1/2009 vừa qua.

Cũng trong năm 2009, Tổng cục Thuế sẽ có hƣớng dẫn chỉ đạo việc

triển khai sắp xếp, chuyển ngạch thanh tra viên thuế cho cán bộ công chức

làm công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo thực hiện tốt Luật Quản lý thuế.

2.2. Tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ.

Ngành thuế đã triển khai tập huấn rất kỹ về nội dung và kỹ năng quản

lý cho toàn thể đội ngũ cán bộ thuế trong cả nƣớc, đặc biệt là những cán bộ

liên quan trực tiếp đến quản lý thuế TNCN.

Ngoài đội ngũ là cán bộ ngành thuế, Tổng cục thuế cũng có chủ trƣơng

đào tạo, bồi dƣỡng, tuyên truyền đối với đội ngũ có liên quan mật thiết đến

công tác triển khai áp dụng Luật Thuế TNCN vào đời sống: ngoài đội ngũ là

cán bộ công chức ngành thuế Thủ đô (3.535 ngƣời) đối tƣợng đầu tiên mà

Cục Thuế Hà Nội tập trung tuyên truyền là hệ thống các báo cáo viên, tuyên

truyền viên, thông tin viên thuộc Ban Tuyên giáo các cấp, cán bộ chủ chốt các

cấp chính quyền, các ngành, các cơ sở Đảng, tiếp đến là các nhóm đối tƣợng

nộp thuế. Theo kế hoạch, khi Bộ Tài chính ban hành Thông tƣ hƣớng dẫn chi

tiết về thuế TNCN, Cục thuế sẽ triển khai tập huấn nội dung văn bản này đến

các đối tƣợng là các cơ quan chi trả thu nhập; đại lý thuế, cá nhân kinh doanh.

Hay Cục thuế Thanh Hóa đã tổ chức cho 100% cán bộ công chức đƣợc tập

huấn về Luật Thuế TNCN, toàn thể cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến cấp huyện, thị

xã, thành phố và toàn thể cán bộ công chức toàn ngành thuế. Thời điểm Luật39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỂN

Tải bản đầy đủ ngay(128 tr)

×