1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 128 (trang)
THỜI HẠN NỘP THUẾ

THỜI HẠN NỘP THUẾ

Tải bản đầy đủ - 128trang

và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 01/01/02009 tức những

khoản thu nhập của năm 2008 vẫn phải nộp thuế TNCN nhƣ bình thƣờng.

Theo đó, đối tƣợng đƣợc giãn nộp thuế TNCN là cá nhân cƣ trú có thu

nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công; thu nhập từ

đầu tƣ vốn; thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn (bao gồm cả chuyển nhƣợng

chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhƣợng quyền thƣơng mại

-- những khoản thu nhập này liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh;

ngoài ra còn có thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng. Cá nhân

không cƣ trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tƣ vốn, chuyển nhƣợng vốn (bao

gồm cả chuyển nhƣợng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ

nhƣợng quyền thƣơng mại cũng thuộc diện giãn nộp thuế TNCN.

Các đối tƣợng không đƣợc giãn nộp thuế gồm cá nhân cƣ trú có thu

nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản; trúng thƣởng (chơi xổ số, đánh bạc);

nhận thừa kế; quà biếu, tặng; và đối với cá nhân không cƣ trú (kể cả trƣờng

hợp không hiện diện tại Việt Nam hoặc rời Việt Nam trƣớc ngày 30/6/2009)

có thu nhập chịu thuế là thu nhập từ kinh doanh, tiền lƣơng, tiền công, từ

chuyển nhƣợng bất động sản, trúng thƣởng, nhận thừa kế, nhận quà tặng. Nếu

phải nộp thì đóng góp của các khoản thu này chỉ chiếm 20% so với tổng

nguồn thu từ thuế TNCN vào ngân sách.

Thời gian đƣợc giãn nộp thuế là từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày

31/05/2009. Sau đó việc tiếp tục hoãn hay phải nộp thuế TNCN sau thời điểm

trên sẽ đƣợc Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5/2009. Tuy

nhiên trƣớc mắt các đối tƣợng nộp thuế vẫn phải thực hiện kê khai, tính và

nộp thuế nhƣng phần thuế đó sẽ đƣợc hoàn trả cho ngƣời có thu nhập.

Trung tuần tháng 4/2009, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án

miễn, giảm thuế TNCN năm 2009. Phƣơng án cụ thể chƣa đƣợc tiết lộ song các

mức miễn giảm đƣợc xây dựng theo hƣớng có lợi cho đại bộ phận dân chúng

(nghĩa là khoản thu nhập chịu thuế có thể có thể đƣợc miễn tới 6 tháng hoặc 7

67tháng đầu năm, còn lại xét giảm. Ngoài ra, các mức miễn giảm cũng đƣợc căn

cứ vào thu nhập thực tế của ngƣời dân, trong đó ngƣời có thu nhập thấp đƣợc

miễn, giảm nhiều; ngƣời có thu nhập cao có thể chỉ đƣợc giảm chứ không

miễn)

Trƣớc đó, cơ quan Thuế đã đƣa ra 2 phƣơng án miễn, giảm thuế TNCN:

 Phƣơng án 1: Miễn thuế 5 tháng đầu năm đối với tất cả các loại thu

nhập nằm trong diện đƣợc xét giãn. 7 tháng cuối năm thực hiện giảm

thuế 100.000 đồng mỗi tháng cho các đối tƣợng có thu nhập từ tiền

lƣơng, tiền công, thu nhập từ các hoạt động kinh doanh.

 Phƣơng án 2: Miễn thuế 6 tháng đầu năm đối với tất cả các loại thu

nhập nằm trong diện đƣợc giãn 6 tháng còn lại của năm tiếp tục miễn

thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhƣợng quyền thƣơng mại, thu

nhập từ thừa kế, quà tặng chứng khoán Đối với các cá nhân cƣ trú

thuộc đối tƣợng chịu thuế có thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công, thu nhập

từ kinh doanh sẽ đƣợc giảm 200.000 đồng một tháng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu thực hiện phƣơng án 1, năm 2009

ngân sách nhà nƣớc giảm thu thừ thuế TNCN khoảng 5.200 tỷ đồng. Còn thực

hiện theo phƣơng án 2, ngân sách nhà nƣớc giảm thu khoảng 6.700 tỷ đồng.

Nhƣ vậy nếu thực hiện phƣơng án 2 số thu từ thuế TNCN năm 2009 sẽ giảm

khoảng 46% so với số thu đã đƣợc Quốc Hội thông qua và số thu ngân sách

giảm thêm 1.500 tỷ đồng so với phƣơng án 1. Bộ Tài chính thiên về phƣơng

án 2 vì nó có vẻ hợp lý hơn trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, đời sống dân

sinh gặp khó khăn. Theo một thống kế, trong số 4.773 ý kiến gửi về

VnExpress.net thì có tới 74.1 % là đồng ý với phƣơng án 2.7

Tuy nhiên phƣơng án cuối cùng vẫn phải chờ lấy ý kiến đại biểu Quốc

hội trong phiên họp đầu tháng 10 và kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khai mạc

ngày 20/5 tới.

7VnExpress.net tháng 04/09686.1 Mục đích của việc giãn nộp thuế TNCN.

Giãn thuế là để kích thích tiêu dùng

Việc giãn nộp thuế cho tất cả đối tƣợng thì ngân sách mỗi tháng sẽ thất

thu khoảng 1.000 tỷ đồng, ảnh hƣởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách

nhƣng điều này sẽ kích thích tiêu dùng, hỗ trợ ngƣời dân có thêm chi tiêu để

vƣợt qua tình hình khó khăn hiện nay. Ngay cả thu nhập của các ca sĩ thì cũng

tạm thời chƣa thu thuế TNCN bởi khi kinh tế suy giảm, các show diễn cũng

giảm. Tóm lại mục đích của việc giãn nộp thuế là để bồi dƣỡng nguồn thu.

Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định giãn nộp thuế TNCN đồng

hƣớng với các biện pháp mà hiện nay chúng ta đang thực hiện để kích cầu,

đặc biệt là kích cầu tiêu dùng. Điều đáng nói là liệu giãn nộp thuế có thực sự

kích thích tiêu dùng nhƣ mong muốn? Nhƣ trƣờng hợp của Mĩ, tất nhiên

không hoàn toàn đúng với tình hình của Việt Nam nhƣng cũng là một kinh

nghiệm để cân nhắc. Tổng thống đắc cử Obama quyết định sẽ dành 300 tỉ đô

la Mỹ cho việc giảm thuế TNCN trong hai năm tới (trong khi ở Việt Nam mới

chỉ là tạm giãn thời hạn nộp thuế TNCN). Một số nhà kinh tế cho rằng giảm

thuế TNCN sẽ không có hiệu quả vì ngƣời tiêu dùng có xu hƣớng tiết kiệm

một phần số tiền thuế đƣợc giảm, nhất là khi việc giảm thuế chỉ là tạm thời.

Do vậy hiệu ứng lan tỏa của biện pháp này không cao. Một số nghiên cứu về

lần hoàn thuế giữa năm 2008 tại Mỹ cho thấy một phần rất lớn (80%) số tiền

hoàn thuế đã đƣợc ngƣời dân tiết kiệm thay vì chi tiêu, làm giảm đáng kể hiệu69quả của chính sách kích thích tiêu dùng trong gói giải pháp kích thích nền

kinh tế của chính quyền Bush.

Vì thế Việt Nam cũng không nên trông chờ vào biện pháp kích cầu qua

thuế vì đấy chỉ là biện pháp nhất thời và vẫn dựa trên cái “nền” cũ. Phải cải

cách, thay đổi cái “nền”, tức là khắc phục những bất ổn của kinh tế vĩ mô đó

mới là giải pháp căn cơ. Nhƣng có thể khẳng định rằng biện pháp này chắc

chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tăng lƣơng.

6.2. Trình tự, thủ tục giãn nộp thuế TNCN.

Trình tự thủ tục mà đối tƣợng chịu thuế TNCN phải thực hiện để đƣợc

giãn nộp thuế khá đơn giản:

 Đối với cá khoản thu nhập phải khấu trừ thuế: tổ chức, cá nhân chi trả

các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN cho các đối tƣợng đƣợc

giãn nộp thuế, khi trả thu nhập vẫn tính số thuế phải khấu trừ và thông

báo cho cá nhân nhận thu nhập biết số thuế khấu trừ đƣợc tạm giãn

nộp; hàng tháng vẫn phải lập tờ khai số thuế đã khấu trừ theo quy định

hiện hành và nộp tờ khai cho cơ quan thuế để cơ quan thuế nắm đƣợc

số thuế phát sinh nhƣng đƣợc giãn nộp thuế.

 Đối với các khoản TNCN nộp thuế phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế.

 Cá nhân thuộc đối tƣợng đƣợc giãn nộp thuế có các khoản thu nhập

theo quy định phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế vẫn phải lập và

nộp tờ khai thuế theo quy định hiện hành.

Số thuế đƣợc giãn nộp, cá nhân có thu nhập giữ lại trong thời gian đƣợc

giãn. Đến tháng 5 năm 2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý

số thuế đƣợc giãn nộp này, khi đó sẽ thực hiện theo quyết định của Quốc hội.

6.3. Những vấn đề vƣớng mắc khi thực hiện quá trình giãn nộp thuế

TNCN.70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỜI HẠN NỘP THUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(128 tr)

×