1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cơ chế hoạt động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.14 KB, 39 trang )


về nhân sự giữa các bộ phận trong hệ thống cha đợc phân bổ đều cả về chất l- ợng lẫn số lợng. Đây cũng chính là vấn đề lớn, bức xuác mà công ty cha tập
trung giải quyết triệt để làm ảnh hởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động trợ giúp của hoạt động văn phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty.

b. Cơ chế hoạt động


Thành lập theo QĐ 228 TCLĐ của BCNN, Công ty May Chiến Thắng là một đơn vị hạch toán độc lập. Công ty hoạt động tuân thủ theo điều lệ của
Tổng Công ty May Việt Nam và các quy định pháp lý khác của luật doanh nghiệp. Ban Giám đốc đợc sự bổ nhiệm từ Tổng công ty Dệt May, các phòng
ban chuyên môn đợc thành lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu thực tế của Công ty. Việc thay đổi nhập hay tách, lập mới các phòng
ban đều phải báo cáo với Tổng công ty Dệt May. Ban Giám đốc có quyền tuyển dụng và bãi miễn các vị trí còn lại trong bộ máy tổ chức của Công ty.
Hoạt động kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ chính đã đợc ghi rõ trong quyết định thành lập, Công ty có quyền lựa chọn các mặt hàng thuộc lĩnh vực
dệt may và mở rộng lực lợng sản xuất tuỳ theo sự phát triển của mình.
Cơ chế hoạt động của Công ty hiện nay thực hiện theo chế độ một thủ trởng, chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy quyền làm chủ thông qua các
tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, ban thanh tra công nhân và đại hội công nhân viên chức hàng năm.
Cùng vời Ban Giám đốc hoạt động các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn phối hợp góp phần làm tăng sức mạnh đoần kết và ý trí lao
động trong toàn công ty. Các đại hội Đảng họp đều đặn hàng tháng vạch ra đờng lối làm chỗ dựa cho hớng đi chiến lợc cuả Công ty.Tổ chức Đoàn
Thanh niên góp phần xây dựng nếp sống, lao động tập thể với tinh thần sảng khoái. Hàng năm Đại hội Công nhân viên chức đợc diễn ra để bầu Ban lãnh
đạo Công đoàn và kỹ vào bãn thoả ớc lao động tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết đồng lòng của tập thể công nhân lao động.
18
Ban Giám đốc là tổ chức có quyết định cao nhất tới những hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trớc Tổng Công ty. Họ xây dựng các
chức năng nhiệm vụ, phạm vi quyền hạn cho các phòng, ban từ những yêu cầu thực tế của quá trình sản xuất kinh doanh.Việc xây dựng các quy chế th-
ởng phạt và cách tính lơng cho công nhân, cán bộ quản lý góp phần làm tăng tinh thần trách nhiệm của nhân viên. Ví dụ: Điều lệ: lơng công nhân đợc tính
dựa theo giá trị sản phẩm của đơn vị sản xuất đó; lơng của các cán bộ quản lý đợc tính dựa vào trung bình thu nhập của công nhân tại các xí nghiệp của
toàn công ty.

II. một số vấn đề thực trạng tổ chức bộ máy văn phòng tại công ty may chiến thắng:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×