1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 39 (trang)
Tổ chức nhân sự trong cơ cấu tổ chức văn phòng tại công ty

Tổ chức nhân sự trong cơ cấu tổ chức văn phòng tại công ty

Tải bản đầy đủ - 39trang

Tuyến phụ trách của Phó Tổng Giám Đốc kỹ thuật đợc kết cấu lại nh sau:
Hớng tổ chức lại trên đây sẽ giúp các hớng công việc trong công ty đ- ợc phù hợp hơn, nâng cao chất lợng rong việc phối hợp, thống nhất trong
từng loại công việc, không bị phân chia mâu thuẫn ngay chính trong quá trình điều hành và quản lý của nhà quản lý. Nâng cao chất lợng chuyên môn,
giải phóng các công việc sự vụ tập trung quá nhiều vào lãnh đạo cấp cao.

2. Tổ chức nhân sự trong cơ cấu tổ chức văn phòng tại công ty


May Chiến Thắng:
Nh chúng ta đã biết, con ngời là chủ thể thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt đợc những mục tiêu của tổ chức. Tổ chức cơ cấu nhân sự phù
hợp trong tổ chøc gióp chóng ta qu¶n lý tèt ngn lùc tiỊm tàng này và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bất cứ một công ty nào dù có một nguồn tài chÝnh phong phó, ngn vËt t dåi dµo víi hƯ thồng thiết bị máy móc hiện đại cũng sẽ trở nên vô ích nếu
không biết tổ chức hợp lý cơ cấu nhân sự để quản trị có hiệu quả nguồn tài
nguyên này.
Tổng số nguồn nhân lực hiện nay tại Công ty là 2700 ngời, trong đó,lực lợng lao động gián tiếp là 191 ngời chiếm 7,07 và lao động trực
tiếp là 2509 ngời chiếm 92,93 . Tình hình phân bổ nguồn lực trong cơ cấu đợc thể hiện rõ qua bảng sau Bảng 2:
25 P.TGĐ KT
P. Kỹ thuật P.Kiểm tra
chất lợng SP P. Phục vụ sản
xuát
Bảng 2: Tổ chức nhân sự trong cơ cấu tổ chức văn phòng tại công ty May Chiến Thắng
STT Phòng ban
Số l- ợng
Trình độ Độ tuổi
TB
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
Tổng Giám đốc Phó tổng GĐ
Giám đốc điều hành Văn phòng
Tổ chức lao động xuất nhập khẩu
Phòng Tài vụ Phòng kỹ thuật
Phòng phục vụ sản xuất Trung tâm thiÕt kÕ thêi
trang
Phßng kinh doanh tiếp thị Xởng dạy nghề
Phòng bảo vệ Phòng ytế
1 2
1 21
8 12
10 25
20 29
18 10
31 3
1§H 2 §H
1§H 4 §H-8TC-9L§PT
8 §H 10 §H- 2TC
9 §H-1 TC 6§H-2KS-17 CNKT
5 §H-15TC 2 §H-27 TC
5 §H-13 TC 1TC-9CNKT
31PTTH 2§H- 1TC
52 55
47 39
35 32
35 32
28 26
26 27
43 28
Cộng 191
51ĐH-97 TC-9 SC 31PTTH
40
Đến năm 2001 bộ máy quản lý Công ty có 54 ngời có trình độ Đại học 54191 = 28,27 còn lại là Trung cấp, trình độ sơ cấp chỉ có 9, PTTH 31
rất ít. Số cán bộ quản lý gần 200 3000 công nhân là một tỷ lệ vừa phải. Một
26
phần ba trong số đó là những cán bộ cốt cán của công ty đợc đào tạo nâng cao trình độ để nắm giữ một số vị trí yêu cầu có kinh nghiệm. Số cán bộ còn
lại đều là những ngời tốt nghiệp Đại học, sau 1-2 tháng ký hợp đồng thử việc đã đợc tuyển dụng. Hiện nay công ty vẫn tiếp tục quan tâm để tuyển thêm
các cán bộ có trình độ để thay thế những cán bộ đến tuổi nghỉ hu. Với độ tuổi trung bình 30 đội ngũ cán bộ văn phòng tạo đợc sự ổn định cho vấn đề nhân
sự tuy vậy cần có sự phân bố lại về số lợng, trẻ hoá tại hai phòng kinh doanh tiếp thị và TT thiết kế TT để có đợc sự năng động cần thiết phục vụ cho chiến
lợc mới. Với đặc thù của ngành dệt may thì hơn 34 số công nhân lao động là nữ nên Công ty cũng đặt ra một số trính sách nh: phụ cấp thời gian nghỉ đẻ...
cho phù hợp. Số công nhân đợc tuyển dụng chủ yếu từ các cơ sở dạy may vì xởng dạy nghề của công ty mỗi năm chỉ đào tạo đợc 200- 300 công nhân
may.

3. Mô hình tổ chức hoạt động của bộ máy văn phòng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức nhân sự trong cơ cấu tổ chức văn phòng tại công ty

Tải bản đầy đủ ngay(39 tr)

×