1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tiền gửi khơng kì hạn Tiền gửi có kì hạn Tiền gửi tiết kiệm khơng kì hạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.55 KB, 33 trang )


Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
Nguồn: Phòng dịch vụ khách hàng
Từ bảng số liệu trên, ta có thể nhận xét về sự biến động của các khoản tiền gửi sau:

2.2.2.1. Tiền gửi khơng kì hạn


Số dư tiền gửi khơng kì hạn năm 2007 là 180 tỉ đồng, tăng 20 tỉ so với năm 2006.
Doanh số gửi vào năm 2007 là 189 tỉ đồng tăng 21.5 tỉ đồng so với năm 2006. Doanh số rút ra năm 2007 là 169 tỉ đồng tăng 135 tỉ đồng so với năm 2006.
Tiền gửi khơng kì hạn ở đây bao gồm cả tiền gửi thanh toán và tiền gửi nhàn rỗi của doanh nghiệp. Những số liệu ở dây là những con số biết nói đã chỉ ra rằng
khối lượng thanh toán qua ngân hàng trong năm 2007 đã tăng lên đáng kể, các cá nhân và đơn vị đã mở rộng sản xuất kinh doanh, chu kì luân chuyển vốn nhanh.
Về phía ngân hàng, hệ thống thanh tốn nhanh làm cho khách hàng thỏa mãn và đã tin tưởng vào ngân hàng để thực hiện giao dịch thanh toán của mình, giảm
được thời gian ứ động vốn, từ đó có thể đẩy nhanh q trình sản xuất. Tỉ lệ giữa doanh số rút ra và gửi vào năm 2007 là 89.42, tăng 69.12 so với
năm 2001. Tỉ lệ này khá cao chứng tỏ khách hàng ngày càng tin tưởng và thanh toán càng nhiều qua ngân hàng, đồng thời khách hàng còn được một cái lợi nữa là có thể
hưởng một mức lãi suất 0.25. Nguồn tiền gửi không kì hạn chiếm 27.69 với số dư 180 tỉ đồng vào cuối
năm 2007. Tỉ lệ này còn khá thấp so với tổng nguồn vốn huy động được. Vì vậy ngân hàng cần có những biện pháp tích cực hơn nữa trong việc gia tăng nguồn tiền gửi
khơng kì hạn để tăng khối lượng và tốc độ thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 36
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh

2.2.2.2. Tiền gửi có kì hạn


Nguồn vốn này tới nay vẫn chưa thể huy động được, có thể là do khách hàng vẫn thích và quen dùng loại tiền gửi khơng kì hạn hơn, cũng có thể là khách hàng
khơng biết có loại tiền gửi này. Vì thế, ngân hàng cần có kế hoạch mở rộng và phát huy nguồn vốn này.

2.2.2.3. Tiền gửi tiết kiệm khơng kì hạn


Số dư tiền gửi khơng kì hạn năm 2007 là 222 tỉ đồng, tăng 166 tỉ đồng so với năm 2006.
Doanh số gửi vào năm 2007 là 223 tỉ đồng tăng 124 tỉ đồng so với năm 2006. Doanh số rút ra năm 2007 là 65 tỉ đồng tăng 9 tỉ đồng so với năm 2006.

2.2.2.4. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

×