1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phân loại các hình thức trả lương: Các hình thức trả lương ở cơng ty cổ phần tin học Vân Thanh:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.97 KB, 55 trang )


+ Đặt mục tiêu đào tạo + Đào tạo
+ Đánh gia chất lượng hiệu quả đào tạo Mục tiêu của định giá là xác định xem có phải cơng việc thực hiện kém
hiệu quả và có thể thực hiện điều đó thơng qua đào tạo. Ta cần chú ý tới các vấn đề có thể quan sát, đo lường trong việc thực hiện công việc của nhân viên
sẽ đạt được sau khi đào tạo. Bước đào tạo cần lựa chọn và tiến hành các kỹ năng đào tạo phù hợp
với thực tế. Cuối cùng cần đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo so sánh
kết quả thực hiện của nhân viên trước và sau khi đào tạo. 4.4 Các phương pháp đào tạo nhân viên của công ty Vân Thanh:
Tuỳ theo mỗi loại nhân viên mà doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức đào tạo khác nhau để thu được kết quả cao nhất. Ở đây, doanh nghiệp
thường áp dụng một số biện pháp sau: + Đào tạo tại nơi làm việc: Đây là hình thức đào tạo nhân viên ngay
trong quá trình làm việc. Việc đào tạo thường do các nhân viên có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn. Phương pháp này tỏ ra khá hiệu quả và tiết kiệm được
thời gian, chi phí. + Phương pháp đào tạo theo chỉ dẫn: Liệt kê ở mọi công việc những
nhiệm vụ những bước chính cùng với những điểm then chốt, cách thể hiện như thế nào và tại sao phải thực hiện như vậy.

II. Tiền lương ở công ty cổ phần tin học Vân Thanh:


1. Phân loại các hình thức trả lương:


+ Trả lương theo THỜI GIAN: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ ngày làm việc thực tế của tháng. Lương thời gian áp dụng cho
nhân viên văn phòng và CNV làm việc hành chánh tại các bộ phận khác. + Trả lương SẢN PHẨM: là hình thức trả lương cho người lao động,
căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra.
+ Trả lương KHỐN: là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng và chất lượng cơng việc phải hồn thành. Mức lương khốn áp
dụng cho các cấp quản lý của cơng ty. + Mức lương THỬ VIỆC: 80 lương tối thiểu của cơng ty.

2. Các hình thức trả lương ở cơng ty cổ phần tin học Vân Thanh:


2.1 Tính lương thời gian, khốn :
Tiền lương tính theo thời gian là tiền lương trả cho nhân viên theo thời gian làm việc, cấp bậc công việc và thang lương của nhân viên. Tiền lương
tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng, tuần hoặc ngày làm việc của người lao động tuỳ thuộc vào yêu cầu và điều kiện cụ thể ở mỗi doanh
nghiệp. + Lương thời gian bằng mức lương cơ bản chia cho số ngày hành chánh
trong tháng nhân với thời gian làm việc tăng ca bình thường 1.5, tăng ca chủ nhật 2.0….
+ Tính lương khốn : Hưởng nguyên mức lương khoán Trường hợp người hưởng lương khoán nghỉ trên 4 ngàytháng thì thời gian vượt q
khơng được tính lương. 2.2 Tính lương theo sản phẩm :
+ Lương sản phẩm của người lao động dựa trên số lượng công đoạn đạt chất lượng và đơn giá công đoạn của người lao động.
+ Đơn giá sản phẩm do Trưởng bộ phận sản xuất duyệt. Trường hợp sản xuất mã hàng mới thì đơn giá sản phẩm được nhân thêm 20 .
+ Số công đọan dùng để xác định lương được tính trên cơ sở phiếu báo cơng đoạn của CNV, có xác nhận của Trưởng bộ phận trực tiếp. Tổng số
lượng của các CNV làm trong cùng một công đoạn không được vượt q tổng số cơng đoạn theo quy trình sản xuất.
+ Ngồi ra người lao động còn được hưởng mức hỗ trợ những sản phẩm công đoạn không xác định được người làm. Mức hỗ trợ được tính
bằng tổng tiền hỗ trợ chia cho tổng công và nhân với số công tương ứng của
mỗi CNV. Tổng tiền hỗ trợ bằng tổng sản phẩm công đoạnkhông xác định người làm nhân với đơn giá sản phẩm công đoạn.

3. Tính tốn và trả lương:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

×