1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Mục tiêu Phương pháp lý luận Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thực tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (334.31 KB, 60 trang )


khơng tránh khỏi những sai lầm nhất định. Kính mong thầy cơ và các bạn góp ý thêm cho bài viết này để em có nhận thức đầy đủ hơn về vấn đề này.
Em xin chân thành cảm ơn 2.Giới hạn

2.1. Đối tượng


Những vấn đề thực tiễn - lý thuyết trong hoạt động và các biện pháp điều chỉnh hoạt động TTQT tại NH VietinBank Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương.

2.2. Phạm vi nghiên cứu


Tập trung nghiên cứu thực trạng nghiệp vụ TTQT tại NH Vietinbank ở Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương từ ngày 073 2011 đến 20 5 2011.
3. Mục đích và mục tiêu 3.1. Mục đích
Phân tích thực trạng của hoạt động TTQT tại NH VietinBank Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương. Trên cơ sở phân tích đưa ra các biện pháp nhằm phát
triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động TTQT tại NH.

3.2. Mục tiêu


Đưa ra cho người đọc biết tầm quan trọng của hoạt động TTQT hiện nay với NH Vietinbank. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động TTQT. Tìm hiểu
nguyên nhân và đưa ra những đề xuất, biện pháp, kiến nghị để hoàn thiện nghiệp vụ TTQT tại NH Vietinbank Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương.
4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp trực quan
Là phương pháp tri giác đối tượng một cách có hệ thống để thu thập thơng tin về đối tượng. Đây là một hình thức quan trọng của nhận thức kinh nghiệm
thông tin, nhờ quan sát mà ta có thơng tin về đối tượng, trên cơ sở đó mà có các bước tìm tòi và khám phá tiếp theo.

4.2. Phương pháp lý luận


Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 9
Là những phương pháp liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin từ các lý thuyết đã thu thập được để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc
về chủ đề nghiên cứu.

4.3. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thực tế


Thu thập những dữ liệu từ thực tế. Sau đó sẽ được tiến hành phân tích, so sánh và xử lý để đưa ra những đánh giá, hệ thống lại kiến thức về nghiệp vụ TTQT.

5. Tóm tắt


Kết cấu của chuyên đề ngoài các phần như lời mở đầu, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu đồ, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung bài
viết gồm 5 phần:
Chương I: Đặt vấn đề. Chương II: Tổng quan về Tầm quan trọng của nghiệp vụ thanh toán quốc tế
với nền kinh tế hội nhập WTO của Việt Nam.
Chương III: Phương pháp nghiên cúu. Chương IV: Đánh giá thực trạng của hoạt động thanh tốn quốc tế tại Ngân
hàng Vietinbank Chi nhánh Khu cơng nghiệp Hải Dương

Chương V: Kết luận, đề xuất và kiến nghị.


B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIỆP
VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ VỚI NỀN KINH TẾ HỘI NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM
1 Giải thích khái niệm 1.1. Khái niệm thanh tốn quốc tế
TTQT : là hoạt động thanh toán từ tài khoản của chủ thể này đến tài khoản của chủ thể khác ở các quốc gia khác nhau để hoàn thành các mối quan hệ về kinh
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 10

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×