1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nguồn gốc hình thành và lịch sử phát triển của nghiệp vụ TTQT Hồn cảnh của các Ngân hàng Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (334.31 KB, 60 trang )


8 : Ngân hàng phát hành giao lại bộ chứng từ thanh toán cho người xuất khẩu và yêu cầu thanh tốn.
9 : Người phát hành kiểm tra lại tồn bộ chứng từ và tiến hành hoàn trả tiền cho ngân hàng.

2. Nguồn gốc hình thành và lịch sử phát triển của nghiệp vụ TTQT


Nghiệp vụ TTQT được hình thành khá sớm ở Việt Nam và đặc biệt được chú ý khi Việt Nam gia nhập WTO- tổ chức kinh tế thế giới. Từ những năm 1990 đến
nay nghiệp vụ TTQT phát triển mạnh mẽ hoà theo xu thế hội nhập. Trong quan hệ thương mại với đối tác nước ngoài, do sự cách trở về mặt địa lý, sự khác
nhau về phong tục, tập qn và ngơn ngữ đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự nghiên cứu kỹ càng thị trường, bạn hàng và sử dụng một phương thức thanh
toán đảm bảo cho việc nhận được tiền hàng sau khi đã xuất khẩu. TTQT là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá
trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Như một mắt xích khơng thể thiếu được trong hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt
động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng, nó được xem là cơng cụ, là cầu nối trong hoạt động kinh tế đối ngoại,
quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước trên thế giới

3. Hoàn cảnh của các Ngân hàng Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế


Trước đây việc Thanh toán chỉ được thực hiện trong giao dịch giữa các Ngân hàng cùng chi nhánh, Chi nhánh ngân hàng với Trụ sở chính hay giữa các Ngân
hàng với nhau. Nhưng trong xu hướng quốc tế hóa mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu
vực và thế giới. Đặc biệt là, việc Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường xuất khẩu, đa
dạng hóa mặt hàng xuất khẩu.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 17
Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực
ngoại thương. Trong đó các Ngân hàng sẽ phát triển các phương thức thanh toán như : Thanh toán bằng Phương thức chuyển tiền, Thanh toán bằng Phương
thức nhờ thu, Thanh tốn bằng Phương thức tín dụng chứng từ Hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng ngày càng có vị trí và vai trò
quan trọng, nó được xem là cơng cụ, là cầu nối trong hoạt động kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước trên thế giới. Hoạt động
thanh toán quốc tế là một trong những mặt hoạt động quan trọng của Ngân hàng, nó có liên quan đến nhiều mặt hoạt động khác của Ngân hàng.
4. Những nhận định cũ và mới về đối tượng nghiên cứu 4.1. Các tác phẩm

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×