1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tác phẩm 1: Thanh tốn tín dụng quốc tế. Thạc sỹ Hồng Quang Trung. Tác phẩm 2: Nghiệp vụ TTQT. Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thảo Tác phẩm 3: TTQT Trong Ngoại Thương. Thạc sỹ Đinh Xn Trình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (334.31 KB, 60 trang )


Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực
ngoại thương. Trong đó các Ngân hàng sẽ phát triển các phương thức thanh toán như : Thanh toán bằng Phương thức chuyển tiền, Thanh toán bằng Phương
thức nhờ thu, Thanh tốn bằng Phương thức tín dụng chứng từ Hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng ngày càng có vị trí và vai trò
quan trọng, nó được xem là cơng cụ, là cầu nối trong hoạt động kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước trên thế giới. Hoạt động
thanh toán quốc tế là một trong những mặt hoạt động quan trọng của Ngân hàng, nó có liên quan đến nhiều mặt hoạt động khác của Ngân hàng.
4. Những nhận định cũ và mới về đối tượng nghiên cứu 4.1. Các tác phẩm

4.1.1. Tác phẩm 1: Thanh toán tín dụng quốc tế. Thạc sỹ Hồng Quang Trung.


Tóm tắt tác phẩm : Hoạt động Thanh tốn tín dụng quốc tế trong những năm 1990 cho tới nay được Nhà nước và Ngân hàng quan tâm và chú trọng thực
hiện. Các điều kiện, các phương thức thanh toán được áp dụng để thực hiện nghiệp vụ Thanh tốn tín dụng quốc tế
Những đóng góp của tác phẩm cho đề tài : Cung cấp những kiến thức cơ bản về Thanh tốn tín dụng quốc tế. Các điều kiện trong thanh toán, phương thức
thanh toán. Những hạn chế của tác phẩm : Tác phẩm cung cấp những kiến thức cơ bản
thanh tốn tín dụng quốc tế. Chưa đi sâu vào tầm quan trọng của Thanh tốn tín dụng quốc tế đối với nền kinh tế hội nhập của Việt Nam

4.1.2. Tác phẩm 2: Nghiệp vụ TTQT. Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thảo


Tóm tắt tác phẩm: TTQT là một trong số những nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng xuất nhập khẩu. Hoạt động TTQT trong
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 18
ngân hàng bao gồm : thanh toán bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán bằng phương thức nhờ thu, thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ.
Những đóng góp cho đề tài : Cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ TTQT tại các ngân hàng. Thực trạng của việc thực hiện nghiệp vụ TTQT. Đề cập tới vai
trò của nghiệp vụ TTQT đối với ngân hàng. Những hạn chế của tác phẩm : Chưa nhắc đến những hạn chế, tồn tại của
nghiệp vụ TTQT.

4.1.3. Tác phẩm 3: TTQT Trong Ngoại Thương. Thạc sỹ Đinh Xn Trình


Tóm tắt tác phẩm : Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. TTQT là một số trong
các nghiệp vụ của ngân hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Những đóng góp cho đề tài : Cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ TTQT
trong lĩnh vực ngoại thương. Những hạn chế của tác phẩm : Chưa đi sâu vào tầm quan trọng của nghiệp vụ
TTQT đối với nền kinh tế đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới.

4.2. Kết luận


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×