1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp trực quan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (334.31 KB, 60 trang )


kinh tế đang hội nhập của Việt Nam. Vì vậy việc nghiên cứu thực trạng để có biện pháp thực hiện nghiệp vụ TTQT có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phục
vụ tốt hơn cho công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam

CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.Sơ lược về phương pháp nghiên cứu


1.1. Đối tượng


Hoạt động TTQT và các biện pháp điều chỉnh hoạt động TTQT tại NH VietinBank Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương.

1.2. Phạm vi nghiên cứu


Chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng và hoàn thiện nghiệp vụ TTQT tại NH Vietinbank ở Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương trong thời gian từ ngày
07 32011 đến ngày 14 5 2011.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 20
1.3. Phương pháp nghiên cứu 1.3.1. Phương pháp trực quan
Qua nội dung đề tài đã cho thực hiện quan sát, tìm tổng số liệu về các nghiệp vụ TTQT , phân tích thực trạng hoạt động TTQT tại NH Vietinbank Chi nhánh
Khu công nghiệp Hải Dương từ ngày 07 3 2011 đến ngày 14 5 2011 nhằm tìm ra giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ TTQT.

1.3.2. Phương pháp lý luận


Dữ liệu thứ cấp là báo cáo thường niên, báo cáo tài chính,báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm của chi nhánh và của Hội sở chính. Tình hình
TTQT về doanh số... Bên cạnh đó thu thập thêm các báo cáo nội bộ của chi nhánh để có thêm những thơng tin về các hoạt động, tình hình hiện tại của chi
nhánh. Các chỉ tiêu kinh tế về tình hình Xuất nhập khẩu của tỉnh qua các năm, những thông tin thực tế liên quan đến hoạt động TTQT thu thập được trong quá
trình thực tập tại Vietinbank Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương

1.3.3. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thực tế


Địa điểm nghiên cứu tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh KCN Hải Dương. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ ngày 07 3 2011 đến ngày 14 5 2011. Dựa
vào các tài liệu: báo cáo tổng kết của NH, tình hình TTQT về doanh số, kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm của chi nhánh và của Hội sở chính...để phân
tích, so sánh và xử lý đưa ra kết luận.
Bảng 1.2: Hoạt động cho vay của VietinBank Chi nhánh KCN Hải Dương 2008-2010
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008
2009 2010
Ngắn hạn 47.329
60.529 68.876
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 21
Trung và dài hạn 31.388
39.707 50.596
Tổng 80.152
102.191 120.752
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietin Bank 2008-2010
Từ bảng 1.2 ta có thể thấy dư nợ cho vay nền kinh tế năm 2009 là 102.191 tỷ đồng, tăng 27,5 so với năm 2008. Sang năm 2010 mặc dù chịu ảnh hưởng
của cuộc biến động kinh tế , hoạt động cho vay của VietinBank Chi nhánh KCN Hải Dương vẫn tăng 18,2 so với năm 2009.
1.4. Kế hoạch nghiên cứu 1.4.1. Lần 1: Nghiên cứu sơ bộ

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×