1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cho vay, đầu tư Bảo lãnh Thanh toán và Tài trợ thương mại Ngân quỹ Thẻ và ngân hàng điện tử Hoạt động khác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (334.31 KB, 60 trang )


Phòng Tổ chức Hành chính: là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức
cán bộ và đào tạo tại Chi nhánh, cơng tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác bảo vệ, an ninh an toàn Chi nhánh...
Tổ Quản lý rủi ro và Quản lý nợ có vấn đề: có nhiệm vụ tham mưu cho Giám
đốc Chi nhánh về công tác quản lý rủi ro của Chi nhánh; Quản lý giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư, chịu trách nhiệm về quản lý và xử lý nợ nhóm
2, nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro...
1.3. Các hoạt động chính của Vietinbank Chi nhánh KCN Hải Dương 1.3.1. Huy động vốn
Nhận tiền gửi khơng kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư. Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú
và hấp dẫn: Tiết kiệm khơng kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng, Tiết kiệm tích luỹ... Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu...

1.3.2. Cho vay, đầu tư


Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ. Cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ. Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. Đồng tài
trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài. Cho vay tài trợ, uỷ thác theo chương trình: Đài Loan SMEDF; Việt Đức DEG,
KFW và các hiệp định tín dụng khung. Thấu chi, cho vay tiêu dùng. Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong
nước và quốc tế. Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế

1.3.3. Bảo lãnh


Bảo lãnh, tái bảo lãnh trong nước và quốc tế: Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 27

1.3.4. Thanh toán và Tài trợ thương mại


Phát hành, thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu; thơng báo, xác nhận, thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu. Nhờ thu xuất, nhập khẩu Collection; Nhờ thu hối
phiếu trả ngay DP và nhờ thu chấp nhận hối phiếu DA. Chuyển tiền trong nước và quốc tế. Chuyển tiền nhanh Western Union. Thanh toán uỷ nhiệm thu,
uỷ nhiệm chi, séc. Chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản, qua ATM. Chi trả Kiều hối…

1.3.5. Ngân quỹ


Mua, bán ngoại tệ Spot, Forward, Swap…. Mua, bán các chứng từ có giá trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…. Thu, chi hộ tiền mặt
VNĐ và ngoại tệ... Cho thuê két sắt; cất giữ bảo quản vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá, bằng phát minh sáng chế

1.3.6. Thẻ và ngân hàng điện tử


Phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế VISA, MASTER CARD…. Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt Cash card. Internet
Banking, Phone Banking, SMS Banking

1.3.7. Hoạt động khác


Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ. Tư vấn đầu tư và tài chính. Cho th tài chính. Mơi giới, bảo lãnh phát hành,
quản lý danh mục đầu tư, tư vấn, lưu ký chứng khoán. Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ qua Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 28
2. Tình hình chung về hoạt động tại VietinBank Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương từ năm 2008 -2010

2.1. Huy động vốn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×