1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Ý nghĩa về mặt thực tiễn Tầm nhìn Định hướng những chiến lược kinh doanh chính sau cổ phần hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (334.31 KB, 60 trang )


marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực, trình độ cho các cán bộ nhân viên, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đối với hoạt động
TTQT và một số giải pháp khác. Bên cạnh đó, chuyên đề còn đưa ra một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho sự phát
triển của hoạt động TTQT của các ngân hàng thương mại nói chung và Vietinbank Chi nhánh KCN Hải Dương nói riêng.
2. Ý nghĩa thực tiễn 2.1. Ý nghĩa về mặt lý luận
Tìm hiểu hoạt động TTQT ở NH Vietinbank Chi nhánh KCN Hải Dương giúp ta thấy được tầm quan trọng của TTQT đối với việc tăng doanh thu, đa dạng
hoá hoạt động kinh doanh của NH. Những kết quả đã đạt được và cả những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện hoạt động TTQT tại NH.

2.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn


Từ kết quả thu thập được trong quá trình nghiên cứu thấy được tầm quan trọng của TTQT đối với nền kinh tế hội nhập của Việt Nam trong quá trình gia nhập
WTO. Qua đó thấy được thực trạng của hoạt động TTQT tại NH Vietinbank Chi nhánh KCN Hải Dương nói riêng và nền kinh tế của Việt Nam nói chung.
Từ đó đưa ra những biện pháp, đề xuất và kiến nghiến nghị nhằm nâng cao hoạt động TTQT.
3. Tầm nhìn và định hướng những chiến lược kinh doanh trung và dài hạn chính sau cổ phần hố của Vietinbank Chi nhánh KCN Hải Dương

3.1. Tầm nhìn


Tình hình kinh tế - xã hội nước ta có những thuận lợi và cơ hội nhất định, sog vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, định hướng của
Vietinbank Chi nhánh KCN Hải Dương đó là : Chuẩn bị tốt ngồn lực về con
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 53
người, cơ sở vật chất để sẵn sàng nhận nhiệm vụ do ban ngành cấp trên giao. Tích cực tăng trưởng nguồn vốn huy động bằng nhiều biện pháp nhằm bảo đảm
an toàn hoạt động kinh doanh, đầu tư cơng nghệ hiện đại hố Chi nhánh từng bước nâng cao uy tín trên địa bàn Hải Dương và cả nước nói chung. Phấn đấu
đạt kế hoạch Ngân Hàng Cơng Thương Việt Nam giao cho góp phần thực hiện mục tiêu tầm nhìn của Ngân Hàng Cơng Thương Việt Nam đến năm 2015: Trở
thành Tập đồn tài chính hiện đại, hiệu quả và chủ lực của nền kinh tế

3.2. Định hướng những chiến lược kinh doanh chính sau cổ phần hóa


Từ năm 2010 đến năm 2015 sẽ tiếp tục cơ cấu lại nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ và năng lực chuyên môn cao, đào tạo nhiều hơn các kiến
thức nghiệp vụ của ngân hàng quốc tế, ngoại ngữ, tin học; Tuyển dụng thêm nhiều cán bộ có trình độ chun mơn cao ở các nghiệp vụ, có khả năng tạo
doanh số, lợi nhuận nhiều cho VietinBank Chi nhánh KCN Hải Dương. Tập trung nguồn lực củng cố và mở rộng hệ thống mạng lưới kinh doanh, tăng
cường năng lực tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Chuẩn hố mơ hình tổ chức, cơ chế quản trị, điều hành hệ thống phù
hợp với xu hướng phát triển của thị trường và chuẩn mực quốc tế. Hồn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản trị, điều hành kinh doanh, quản lý và kiểm
sốt rủi ro, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo thông lệ quản trị hiện đại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trên thế giới.
Ưu tiên tập trung đầu tư phát triển mạnh công nghệ thông tin ngân hàng, xây dựng hệ thống cơng nghệ thơng tin đồng bộ, hiện đại, an tồn và hiệu quả, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực quản trị ngân hàng, kiểm soát rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ mới.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Năm 2011 54

3.3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×