1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...

1.2.2. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU:


SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 5 Bộ phận quản
lý nợ Bộ phận
kiểm soát tín dụng
Phòng quản lý tín dụng
Phòng kế toán ngân
quỹ Phòng dòch
vụ khách hàng
Tổ hành chánh quản
trò Phó Giám
đốc Giám đốc
Phó Giám đốc
Bộ phận tín dụng doanh nghiệp
Bộ phận tín dụng cá nhân
Bộ phận thanh toán quốc tế
Bộ phận dòch vụ tiền gửi
Bộ phận kinh doanh vàng
Bộ phận quan hệ khách hàng
PGD Bình
Chánh PGD
Chợ
Lớn
PGDPhú Lâm
PGD Kim
Biên PGD
Bình Phú
TTD Tiền
Giang
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
 Tiền gởi: tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gởi thanh toán cá nhân và doanh
nghiệp, tiết kiệm tích luỹ. 
Cho vay: Cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm,
Cho vay góp chợ, Cho vay thấu chi. 
Dòch vụ chuyển tiền: chuyển tiền trong nước, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
 Thanh toán quốc tế: thẻ tín dụng nội đòa Sacompassport, thẻ quốc tế.
 Dòch vụ khác: dòch vụ cho thuê ngăn tủ sắt, dòch vụ Phone-banking, dòch vụ
bất động sản, dòch vụ bảo lãnh, dòch vụ kinh doanh ngoại tệ, dòch vụ chi trả lương hộ, dòch vụ chi hộ tiền bán hàng, dòch vụ chuyển đôỉ ngoại tệ.

1.2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH:


Ngân hàng TMCP SGTT là một trong những ngân hàng uy tín và có tài chính mạnh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Để củng cố vò thế của mình trên
thò trường, ngân hàng SGTT đã và đang nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động cả về chất lượng và số lượng. Hiện nay SGTT đang là ngân hàng dẫn đầu trong khối
ngân hàng thương mại về quy mô vốn. Các hoạt động kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá tốt và sacombank là một trong những ngân hàng rất thành công trong
lónh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và chú trọng đến dòng sản phẩm phục vụ khách hàng cá nhân. Để đạt được kết quả đó, phải kể đến sự đóng góp to lớn của
chi nhánh Chợ Lớn, một trong những chi nhánh đi đầu trong hệ thống ngân hàng TMCP SGTT. Tình hình hoạt động hiện nay của chi nhánh:
- Hệ thống thông tin: đang được đầu tư mới để đủ sức đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin, nâng cao chất lượng quản lý, mở rộng các dòch vụ ngân hàng điện tử và
các loại hình dòch vụ khác. Hiện nay chi nhánh đang triển khai thử nghiệm hệ thống
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 6
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
ngân hàng lõi T24 để đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe của một hệ thống ngân hàng hiện đại, đặc biệt trong vấn đề rủi ro.
- Nguồn nhân lực: chi nhánh chú trọng đào tạo và bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của tiến trình phát triển.
- Thò trường hoạt động: chi nhánh tiếp tục chủ động trong việc tiếp cận khách hàng mới, chiếm lónh thò trường hoạt động.
- Chi nhánh sẽ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển tài sản ở mức cao, đồng thời quan tâm đến yếu tố phát triển an toàn – bền vững. Các mục tiêu chiến lược trong thời
gian tới là tăng nhanh năng lực tài chính – đa dạng hóa sản phảm và dòch vụ – mở rộng mạng lưới, phát triển thò phần – đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực –
hiện đòa hóa công nghệ ngân hàng – chuẩn hóa các quy trình, thao tác nghiệp vụ – tiếp cận và từng bước ứng dụng các chuẩn mực kế toán và quản trò ngân hàng theo
thông lệ quốc tế – tập trung đúng mức cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức điều hành và tăng cường khả năng kiểm toán nội bộ.
Kết quả hoạt động của chi nhánh 2004-2005
Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, đã là doanh nghiệp thì phải lấy lợi nhuận làm mục tiêu để hoạt động. Tuy nhiên đứng về góc độ
xã hội thì thông qua hoạt động ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Kết quả tài chính của ngân hàng được tập hợp từ kinh doanh tín dụng và hoạt động
kinh doanh khác. Nhưng lợi nhuận của ngân hàng thương mại chủ yếu là do kết quả hoạt động tín dụng mang lại.
Đối với chi nhánh, mặc dù dân cư trên đòa bàn đa số là người Hoa chiếm tỷ lệ khá đông, hoạt động chủ yếu của họ là sản xuất, kinh doanh do vậy tiền nhàn rỗi trong
dân cư là không nhiều. Trong khi đó, trên đòa bàn hoạt động có trên 30 các tổ chức tín dụng đang hoạt động, trong đó có ngân hàng Ngoại Thương, ngân hàng Công Thương,
ngân hàng Á Châu... đều đã hoạt động lâu năm trên đòa bàn, có khách hàng truyền thống và dòch vụ ngân hàng hiện đại được áp dụng nhưng nhờ sự chỉ chỉ đạo kòp thời,
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 7
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
sâu sắc của ban lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng mệt mỏi của toàn thể công nhân viên toàn chi nhánh nên trong năm qua tình hình tài chính của chi nhánh
đã đạt được những kết quả khả quan:
BẢNG 1: Tình hình tài chính năm 2005 của chi nhánh Chợ Lớn
Chỉ tiêu Năm
2004 Năm
2005 So sánh 20052004
Chênh lệch tăng trưởng
1-Tổng doanh thu 83.598 120.864 37.266 44.58
2- Tổng chi phí 63.803 90.259 26.456 41.47
3-Lợi nhuận trước thuế 19.795 30.605 10.810 54.61 4-Lợi nhuận sau thueá
14.252 22.036 7.784 54.61
Nguồn: báo cáo tài chính CNCL 2005 Thu nhập của chi nhánh bao gồm các khoản cho vay lãi tiền gởi, thu về hoạt động
kinh doanh khác, thu dòch vụ thanh toán phí bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý... các khoản chi phí bao gồm: chi phí trả lãi tiền gởi, tiền vay, lãi tiền gởi tiết
kiệm, chi nộp thuế, chi lương thưởng, chi khấu hao TSCĐ và các khoản chi phục vụ cho quá trình kinh doanh như chi phí quảng cáo, công tác phí, phí giao tế, thưởng cho
các cá nhân ngoài ngành đã giúp cho ngân hàng hoạt động có hiệu quả cao. Nhìn chung tình hình tài chính năm 2005 của chi nhánh diễn biến tốt. Doanh thu tăng
trưởng nhanh, cụ thể năm 2005 tăng 44.58 so với năm 2004 làm cho lợi nhuận năm 2005 cũng tăng lên 54.61.

1.2.4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×