1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
sâu sắc của ban lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng mệt mỏi của toàn thể công nhân viên toàn chi nhánh nên trong năm qua tình hình tài chính của chi nhánh
đã đạt được những kết quả khả quan:
BẢNG 1: Tình hình tài chính năm 2005 của chi nhánh Chợ Lớn
Chỉ tiêu Năm
2004 Năm
2005 So sánh 20052004
Chênh lệch tăng trưởng
1-Tổng doanh thu 83.598 120.864 37.266 44.58
2- Tổng chi phí 63.803 90.259 26.456 41.47
3-Lợi nhuận trước thuế 19.795 30.605 10.810 54.61 4-Lợi nhuận sau thueá
14.252 22.036 7.784 54.61
Nguồn: báo cáo tài chính CNCL 2005 Thu nhập của chi nhánh bao gồm các khoản cho vay lãi tiền gởi, thu về hoạt động
kinh doanh khác, thu dòch vụ thanh toán phí bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý... các khoản chi phí bao gồm: chi phí trả lãi tiền gởi, tiền vay, lãi tiền gởi tiết
kiệm, chi nộp thuế, chi lương thưởng, chi khấu hao TSCĐ và các khoản chi phục vụ cho quá trình kinh doanh như chi phí quảng cáo, công tác phí, phí giao tế, thưởng cho
các cá nhân ngoài ngành đã giúp cho ngân hàng hoạt động có hiệu quả cao. Nhìn chung tình hình tài chính năm 2005 của chi nhánh diễn biến tốt. Doanh thu tăng
trưởng nhanh, cụ thể năm 2005 tăng 44.58 so với năm 2004 làm cho lợi nhuận năm 2005 cũng tăng lên 54.61.

1.2.4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI:


Năm 2006, năm bắt đầu của một thời kỳ kế hoạch phát triển 5 năm mới, thời kỳ 2006-2010. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn phát triển
nhanh với nhiều thời cơ và thách thức mới buộc chi nhánh cần xác lập hướng đi và bước đi phù hợp với tình hình mới. Một số mục tiêu kế hoạch của chi nhánh trong
năm 2006 là: -
Đẩy nhanh tốc độ tăng nguồn vốn huy động, tăng 40 so với cuối năm 2005.
SVTH: Đoàn Thò Thu Haûi Trang 8
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
-
Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức thích hợp, tăng 35 so với cuối năm 2005, khống chế tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2 so với dư nợ.
- Duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế, tăng 55 so với năm 2005.
- Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ.
1.3.
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH
PHỦ VỀ TR GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA:
1.3.1.
ĐỊNH NGHĨA:
Các tiêu chí để phân loại DNNVV thông thường là dựa vào vốn, lao động, doanh thu. Việc xác đònh thế nào là DNNVV thường được xem xét phù hợp với từng
giai đoạn phát triển kinh tế, trình độ trang bò kỹ thuật, tình hình giải quyết việc làm và mục đích của việc xác đònh. Như vậy, tiêu chí và độâ lớn của các tiêu chí để xác
đònh DNNVV có thể thay đổi theo thời gian khi thực tiễn kinh tế- xã hội thay đổi. Trước đây, tiêu chí về DNNVV vẫn chưa được quy đònh trong các văn bản
quy phạm pháp luật của Nhà Nước, cho nên trong một thời gian dài khi cho vay đối với các doanh nghiệp, Ngân hàng không biết như thế nào là doanh nghiệp có quy
mô vừa và nhỏ để đánh giá, thẩm đònh và cấp vốn vay cho phù hợp với từng doanh nghiệp.
Mãi đến ngày 20061998 Chính phủ mới ban hành Công văn 681CP–KTN về việc đònh hướng chiến lược và chính sách phát triển các DNNVV, tạm thời quy
đònh những DNNVV ở Việt Nam là doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 5 tỷ VNĐ hoặc lao động trung bình hàng năm dưới 200 người.
Theo Nghò đònh 902001NĐ–CP thì: “DNNVV là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký
không quá 10 tỷ VNĐ hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300
SVTH: Đoàn Thò Thu Haûi Trang 9
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
người. Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội cụ thể của ngành, đòa phương trong
quá trình thực hiện các biện pháp, chương trình trợ giúp có thể linh hoạt áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu vốn và lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên“. Với
chỉ tiêu mới này, tỷ lệ DNNVV trong tổng số các doanh nghiệp ở Việt Nam càng cao.

1.3.2. ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×