1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...

1.3.4.1. KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ:


Theo Nghò đònh 902001NĐ–CP, Chính phủ trợ giúp đầu tư thông qua biện pháp về tài chính, tín dụng, áp dụng trong một thời gian nhất đònh đối với các
DNNVV đầu tư vào một số ngành nghề, bao gồm cả ngành nghề truyền thống, và tại các đòa bàn cần khuyến khích. Đồng thời, Chính phủ khuyến khích các tổ chức
tài chính, các doanh nghiệp và thể nhân góp vốn đầu tư vào các DNNVV. Ngày 10012003, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 042003TT–BTC
hướng dẫn một số vấn đề về tài chính thực hiện Quyết đònh số 802002QĐ–TTg ngày 24062002 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích tiêu thụ
nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng. Theo đó, về vấn đề đầu tư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng những vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế
biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa có dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, thủy lợi, điện, hệ thống chợ bán buôn, kho bảo quản, mạng lưới
thông tin thò trường, cơ sở kiểm đònh chất lượng hàng hóa… Sau khi huy động nguồn vốn của nhân dân và người sản xuất nếu không đủ sẽ được UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương xem xét hỗ trợ thêm từ ngân sách đòa phương để thực hiện dự án.
Đối với các các tỉnh miền núi, các tỉnh có nguồn thu ngân sách để lại dành cho đầu tư không lớn sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần thông qua kế
hoạch xây dựng cơ sở hàng năm của đòa phương. Ngoài các nguồn vốn trên, các dự án về phát triển đường giao thông nông
thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn được vay từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước và được bố trí trong kế hoạch hàng năm với
lãi suất 0 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc hỗ trợ từ ngân sách đòa phương, vay vốn và việc hoàn trả vốn vay đối với các dự án nói trên được thực
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 11
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
hiện theo Quyết đònh số 1322001QĐ–TTg ngày 0792001 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhà nước cũng cho phép các loại hình doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền tham gia hợp tác, liên doanh với các công ty nước
ngoài tại Việt Nam. Đồng thời cũng cho phép những người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam được góp vốn, mua cổ phần của doanh
nghiệp Việt Nam với mức không quá 30 vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nhà nước quy đònh thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản hơn trước cho các
doanh nghiệp mới thành lập, bãi bỏ khoảng 160 giấy phép kinh doanh các loại, nhiều ngành nghề không còn quy đònh mức vốn pháp đònh.
Nhà nước có những giải pháp tháo gỡ từng bước các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư khi vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, có chính sách khuyến
khích phát triển ngành nghề nông thôn, khuyến khích và bảo hộ kinh tế trang trại, phát triển giống thủy sản. Hệ thống ngân hàng thực hiện cho vay không phải đảm
bảo bằng tài sản đối với chủ trang trại ở nông thôn ở mức dưới 20.000.000 VNĐ, chủ trang trại sản xuất giống thủy sản ở mức dưới 50.000.000 VNĐ.
Nhà nước thực hiện góp vốn vào các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế thông qua các DNNVV hoặc các tổ chức tín dụng Nhà nước.
Nếu dự án của doanh nghiệp có tính khả thi, các quỹ tài trợ tài chính như Quỹ Hỗ trợ phát triển, Quỹ Bảo lãnh tài chính sẽ cho doanh nghiệp vay vốn lãi suất ưu đãi.

1.3.4.2. THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DNNVV:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×