1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DNNVV:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
hiện theo Quyết đònh số 1322001QĐ–TTg ngày 0792001 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhà nước cũng cho phép các loại hình doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền tham gia hợp tác, liên doanh với các công ty nước
ngoài tại Việt Nam. Đồng thời cũng cho phép những người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam được góp vốn, mua cổ phần của doanh
nghiệp Việt Nam với mức không quá 30 vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nhà nước quy đònh thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản hơn trước cho các
doanh nghiệp mới thành lập, bãi bỏ khoảng 160 giấy phép kinh doanh các loại, nhiều ngành nghề không còn quy đònh mức vốn pháp đònh.
Nhà nước có những giải pháp tháo gỡ từng bước các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư khi vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, có chính sách khuyến
khích phát triển ngành nghề nông thôn, khuyến khích và bảo hộ kinh tế trang trại, phát triển giống thủy sản. Hệ thống ngân hàng thực hiện cho vay không phải đảm
bảo bằng tài sản đối với chủ trang trại ở nông thôn ở mức dưới 20.000.000 VNĐ, chủ trang trại sản xuất giống thủy sản ở mức dưới 50.000.000 VNĐ.
Nhà nước thực hiện góp vốn vào các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế thông qua các DNNVV hoặc các tổ chức tín dụng Nhà nước.
Nếu dự án của doanh nghiệp có tính khả thi, các quỹ tài trợ tài chính như Quỹ Hỗ trợ phát triển, Quỹ Bảo lãnh tài chính sẽ cho doanh nghiệp vay vốn lãi suất ưu đãi.

1.3.4.2. THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DNNVV:


Trong những năm qua, việc DNNVV không có tài sản thế chấp, cầm cố là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các doanh nghiệp này không vay được
vốn Ngân hàng. Vì vậy, Nghò đònh 902001NĐ–CP quy đònh: “Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV để bảo lãnh cho các DNNVV khi không đủ tài sản thế
chấp, cầm cố, vay vốn của các tổ chức tín dụng”.
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 12
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
Theo quy chế hoạt động, thì Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV là tổ chức tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp
chi phí. Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ: Vốn điều lệ bao gồm vốn góp
của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các DNNVV; Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá
nhân; Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ theo quy đònh. Nhưng không phải tất cả các DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp
tác xã và liên hiệp hợp tác xã, các hộ gia đình cá thể, các chủ trang trại, hộ nông dân, ngư dân thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản, đánh bắt xa bờ, trồng cây công
nghiệp, chăn nuôi,v.v… đều được bảo lãnh tín dụng của Quỹ, mà chỉ có những
DNNVV đáp ứng được điều kiện sau đây mới được bảo lãnh: Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có thể hoàn vốn; Tổng giá trò tài sản
thế chấp, cầm cố tối thiểu bằng 30 giá trò khoản vay; Không có các khoản nợ đọng thuế, nợ quá hạn; Quỹ chỉ bảo lãnh tín dụng tối đa bằng 80 phần chênh
lệch giữa giá trò khoản vay và giá trò tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng tại tổ chức tín dụng; Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng không
vượt quá 15 vốn chủ sở hữu của Quỹ.
Vừa qua, NHNN đã ban hành Thông tư số 012006NHNN, theo đó cho phép các tổ chức tín dụng ngoài nguồn vốn từ vốn điều lệ và quỹ dự trữ, có thể tham gia
góp vốn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng QBLTD tại đòa phương bằng nguồn vốn huy động dài hạn. Việc cho phép này nhằm giúp giải quyết khó khăn trong góp vốn của
các tổ chức tín dụng do vốn điều lệ và quỹ dự trữ bò hạn chế. Đồng thời nó cũng hỗ trợ cho các đòa phương có điều kiện tốt hơn trong việc thành lập QBLTD của mình,
tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho các DNNVV. Bởi vì trên thực tế cho đến nay cũng chỉ mới khoảng 10 trên 61 tỉnh, thành phố có QBLTD, số còn lại bởi thiếu nguồn
vốn vì nhiều lý do nên vẫn chưa thành lập. Trong khi đó, nguồn vốn góp quan
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 13
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
trọng từ phía các tổ chức tín dụng lại không dư dật, bản thân nguồn vốn từ vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của các tổ chức tín dụng trên đòa bàn cũng không nhiều. Do đó,
trước mắt việc cho phép sử dụng vốn huy động dài hạn để góp như một khoản đầu tư của các tổ chức tín dụng sẽ giúp giải quyết những khó khăn trên, nhưng trong
thời hạn tối đa 10 năm, các tổ chức tín dụng phải có kế hoạch thay thế nguồn vốn huy động dài hạn bằng nguồn vốn điều lệ và quỹ dự trữ.
Để đảm bảo đúng ý nghóa của một quỹ tín dụng đứng ra bảo lãnh với ngân hàng cho các DNNVV vay vốn, NHNN cũng phải khống chế mức góp vốn của các
tổ chức tín dụng, cụ thể: mức góp vốn tối đa của một TCTD vào quỹ bảo lãnh tín dụng không vượt quá 11 vốn điều lệ của quỹ bảo lãnh tín dụng.Tổng mức góp
vốn vào quỹ bảo lãnh tín dụng và các khoản đầu tư thương mại khác của một TCTD không vượt quá 40 vốn điều lệ và quỹ dự trữ của TCTD. Theo QĐ 1932001 của
chính phủ, điều kiện thành lập có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng. Đề án tổ chức và quy chế hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV
trình Thủ tướng Chính phủ quyết đònh. Các tổ chức tín dụng được sử dụng nguồn vốn huy động để góp vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phải bố trí vốn từ Ngân sách để góp vốn điều lệ của Quỹ theo đúng Quyết đònh số 1932001QĐ–TTg ngày 20122001 của Thủ
tướng Chính phủ.

1.3.4.3. MẶT BẰNG SẢN XUẤT:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×