1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TR KỸ THUẬT DNNVV:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
 Đại diện cơ quan Nhà nước đại diện 11 bộ.
 UBND bốn thành phố : TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.
 Đại diện doanh nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, một số hiệp hội ngành nghề của Việt Nam. 
Một số chuyên gia về các lónh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ tòch, các thành viên do Thủ tướng
Chính phủ chọn và quyết đònh. Có thể coi đây là một điểm rất mới trong hoạt động quản lý kinh tế, thể hiện
quan điểm của Chính phủ khẳng đònh vò trí, vai trò của kinh tế trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Đây cũng là loại hình tổ chức tư vấn trực tiếp
cho Thủ tướng, trong đó đại diện của giới doanh nhân và một số chuyên gia đầu ngành về kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo không bò ràng buộc bởi quyền lợi
cũng như lợi ích, các chuyên gia trong Hội đồng Khuyến khích phát triển DNNVV có thể đưa ra những ý kiến tư vấn khách quan để Thủ tướng cân nhắc trong việc
hoạch đònh các chủ trương, chính sách khuyến khích DNNVV.

1.3.5.3. THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TR KỸ THUẬT DNNVV:


Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật DNNVV thuộc Cục Phát triển DNNVV tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.
Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật DNNVV là đơn vò sự nghiệp có thu, có chức năng tư vấn cho Cục Phát triển DNNVV và là đầu mối tư vấn về công nghệ và kỹ thuật,
cải tiến trang thiết bò, hướng dẫn quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng trang thiết bò, tạo điều kiện tiếp cận công nghệ trang thiết bò mới cho các DNNVV.
Quy chế hoạt động của các trung tâm này sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập đề án tổ chức và ban hành, sau khi đã thỏa thuận với Ban Tổ chức – Cán bộ Chính
phủ và các cơ quan liên quan.
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 21
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
Ngày 10012003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 042002TT–BTC hướng dẫn một số vấn đề về tài chính thực hiện Quyết đònh số 802002QĐ–TTg
ngày 2462002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng, trong đó cũng có quy đònh về việc hỗ trợ chuyển
giao tiến độ kỹ thuật và công nghệ. Theo đó, Ngân sách nhà nước sẽ dành khoản kinh phí để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người sản xuất có hợp đồng tiêu thụ
nông sản trong các trường hợp: 
Hỗ trợ một phần kinh phí để nhập khẩu giống mới, triển khai, áp dụng, phổ cập nhanh các loại giống mới.
 Hỗ trợ một phần kinh phí mua giống cho các dự án chuyển đổi cơ cấu
kinh tế cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, thông tin thò trường, giá cả đến người sản xuất và doanh nghiệp.
 Hỗ trợ một phần kinh phí cho đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản
xuất, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi.

1.3.5.4. XÚC TIẾN DNNVV TẠI ĐỊA PHƯƠNG: 


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×