1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quỹ hỗ trợ phát triển:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
đònh chế tín dụng Nhà nước, như : Quỹ Hỗ trợ phát triển, Quỹ Đầu tư của các đòa phương, Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu.

A. Quỹ hỗ trợ phát triển:


Theo quyết đònh số 2311999QĐ ngày 17121999, Quỹ Hỗ trợ phát triển được Chính phủ thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01012000. Quỹ
Hỗ trợ phát triển là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí. Quỹ có bộ máy quản lý và điều hành
thống nhất trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân được cấp vốn điều lệ. Quỹ này có nhiệm vụ huy động vốn trung và dài hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn
vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, cho vay và thu hồi nợ các dự án vay vốn đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư;
Nhận cho vay ủy thác đối với các nguồn vốn do các đòa phương và các tổ chức trong và nước dành để cho đầu tư, tái bảo lãnh cho các quỹ đầu tư của các ngành, các tổ
chức và các đòa phương, thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao. Qua số liệu báo cáo của Quỹ Hỗ trợ phát triển, nếu tính toàn Quỹ, thời gian
qua Quỹ chỉ tập trung chủ yếu vào hoạt động cung cấp tín dụng cho các dự án trong một số ngành sản xuất, chế biến nông – lâm – thủy hải sản, hàng dệt may, giày da,
cơ khí, điện và cho vay thực hiện một số chương trình của Chính phủ chương trình kiên cố hoá kênh mương, đánh bắt xa bờ, chương trình mía đường. Tình hình cụ thể
như sau: Hoạt động của Quỹ được thực hiện theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo
toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí và tự chòu rủi ro. Quỹ được sử dụng một tỷ lệ nhất đònh vốn điều lệ của mình để mua cổ phần của các doanh nghiệp khác với
mức tối đa do pháp luật quy đònh. Quỹ cũng có thể cho vay đầu tư theo từng dự án với lãi suất cụ thể do chính quyền đòa phương quy đònh trên cơ sở đề nghò của hội
đồng quản lý Quỹ, nhưng phải phù hợp với chính sách lãi suất mà Ngân hàng Nhà Nước quy đònh ở thời điểm cho vay.
SVTH: Đoàn Thò Thu Haûi Trang 24
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...

B. Quỹ hỗ trợ xuất khẩu:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×