1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quỹ hỗ trợ xuất khẩu: Hiệp hội doanh nghiệp:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...

B. Quỹ hỗ trợ xuất khẩu:


Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu được thành lập nhằm thực hiện việc hỗ trợ về mặt tài chính để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển kinh doanh xuất khẩu, tìm kiếm
và mở rộng thò trường, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam xuất khẩu. Quỹ này có tài sản riêng tại Kho bạc Nhà Nước.
Các doanh nghiệp được hỗ trợ bao gồm: Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trực tiếp xuất khẩu; và các doanh nghiệp
khác theo quyết đònh của Thủ tướng Chính phủ. Do đó các doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ theo tinh thần của thông tư 1501999TT–BTC ban hành ngày 21121999
hướng dẫn thi hành Quyết đònh 1951999QĐ–TTg về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu, sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính từ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.

C. Hiệp hội doanh nghiệp:


Về hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, tính đến thời điểm tháng 82002, có khoảng hơn 301 hiệp hội doanh nghiệp, nhiều nhất là ở thành phố
Hồ Chí Minh có 140 hội, tiếp đến là Hà Nội có 93 hội. Có những hiệp hội ngành nghề ở cấp quốc gia như : Hiệp hội Da Giày Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt
Nam, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, v.v… Có những hiệp hội đa ngành ở cấp đòa phương như : Hiệp hội Công thương Hà Nội,
Hiệp hội Công thương Tp. HCM và các hiệp hội ngành nghề ở cấp đòa phương như Hiệp hội May Thêu Đan, Hiệp hội Nhựa Tp. HCM, v.v… Cũng có hiệp hội của các
doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam như Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, v.v… Cũng có những tổ
chức liên kết mang tính chất hiệp hội nhưng ở cấp độ lỏng lẻo hơn: các hội đồng, các câu lạc bộ doanh nghiệp do các tổ chức chính trò xã hội bảo trợ như: hệ thống
Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bảo trợ, hệ thống Hội đồng Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam hoặc Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trẻ ở các đòa
phương do Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh bảo trợ.
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 25
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
Các hiệp hội đều có chung tính chất là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và tự chủ về ngân sách với 02 chức năng cơ bản là: Đại diện để bảo vệ quyền lợi
của hội viên và các doanh nghiệp thuộc lónh vực và phạm vi chuyên ngành của hiệp hội đối với các hiệp hội ngành nghề, cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với
phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp tại đòa phương với Hiệp hội Công thương ; thực hiện các hoạt động thúc đẩy hợp tác, hỗ
trợ các doanh nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp hội viên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 26

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×