1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Các phòng ban cơng tác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.07 KB, 15 trang )


Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
1.3. Giới thiệu về ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa 1.3.1. Q trình hình thành
Phòng giao dịch Kỳ Hoà, trực thuộc Hội Sở được thành lập theo quyết định số 8566QĐ ngày 2681998 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng TMCP Á
Châu và giấy chấp thuận số 07GCT.98 ngày 5121998 của NHNN Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM.
Phòng giao dịch Kỳ Hồ được chuyển đổi tên gọi thành Chi Nhánh Kỳ Hoà theo công văn số 131NHTP.2002 ngày 6022002 của NHNN Việt Nam – Chi Nhánh
TP.HCM và Quyết Định số 210QĐ – QLCN.02 ngày 18022002 của Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Á Châu.
Ngân Hàng Á Châu – Chi Nhánh Kỳ Hoà : −
Trụ sở đặt tại: 109 đường 32, quận 10, TP.Hồ Chí Minh. −
Điện thoại: 08 8938358 – 08 8336873 −
Fax: 08 8398361 Hiện nay số nhân viên của NHTMCP Á Châu – Chi Nhánh Kỳ Hoà là 48 nhân
viên.

1.3.2. Các phòng ban cơng tác


Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban a. Phòng Giám đốc:
Giám đốc là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Chi Nhánh theo các quy chế, quy định của NHTMCP Á Châu và chịu trách nhiệm trước
Tổng Giám đốc NHTMCP Á Châu, đồng thời là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của chi nhánh.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 7 GIÁM ĐỐC
P.KẾ TỐN – NGÂN QUỸ
P.KIỂM TRA NỘI BỘ
P.TÍN DỤNG
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
b. Phòng Tín Dụng: −
Lập kế hoạch phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao cho từng thời kỳ. −
Thực hiện nghiệp vụ cho vay theo đúng quy trình tín dụng, đảm bảo nguyên tắc cho vay và thu hồi vốn cho chi nhánh.
− Chịu trách nhiệm thẩm định về mặt tài chính của khách hàng.
− Tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, tiếp tục tạo uy tín với
khách hàng trên tinh thần phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
− Đề xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.
− Lưu trữ và bảo quản hồ sơ tín dụng.
− Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
c. Phòng kế tốn ngân quỹ: −
Hạch tốn kế tốn, theo dõi phương án, tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh, tài chính, quản lý các luồng vốn, tài sản tại chi nhánh.
− Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quá trình thanh toán thu chi theo yêu
cầu của khách hàng, tiến hành mở tài khoản cho khách hàng, hạch toán chuyển khoản giữa Chi Nhánh với khách hàng, giữa ngân hàng với nhau, phát hành các loại séc và
làm dịch vụ thanh tốn khác. Hằng ngày, phòng còn thực hiện kế tốn các khoản thu chi để xác định lượng vốn hoạt động của chi nhánh.
− Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tại chi nhánh, lập thủ tục nhận và trả
tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, cá nhân, dịch vụ kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước.
− Xuất, nhập, bảo quản các chứng từ có giá, bảo quản tiền bạc, tài sản của
khách hàng. −
Thực hiện cơng tác dự tốn. −
Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế tốn, giữ bí mật số liệu nội bộ của chi nhánh.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 8
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
d. Phòng kiểm tra nội bộ: −
Giám sát nghiệp vụ hoạt động của chi nhánh trên mọi lĩnh vực nhằm đảm bảo an toàn tài sản của chi nhánh.
− Thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo đúng pháp luật, quy định của
Ngân Hàng Á Châu, báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ. −
Phối hợp với các đoàn thanh tra Nhà Nước, Hội Sở trong việc kiểm tra tại Chi Nhánh.

Nhân viên hành chánh :
− Sắp xếp lịch huấn luyện nghiệp vụ nhân viên, lập kế hoạch khen thưởng.
− Lập kế hoạch, tổ chức công tác xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị và công
cụ. −
Lập báo cáo về công tác cán bộ, tiền lương, thưởng theo quy định.
1.3.3.
Các sản phẩm đang được thực hiện tại chi nhánh: giống như các sản
phẩm đang được thực hiện tại hệ thống ACB: −
Huy động vốn nhận tiền gửi của khách hàng bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng
− Sử dụng vốn cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh bằng đồng Việt
Nam, ngoại tệ và vàng −
Các dịch vụ trung gian thực hiện thanh tốn trong và ngồi nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua
ngân hàng. −
Kinh doanh ngoại tệ và vàng. −
Phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 9
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ

1.3.4. Kết quả hoạt động của chi nhánh trong thời gian qua


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×