1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Định hướng phát triển của chi nhánh trong thời gian tới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.07 KB, 15 trang )


Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
chật hẹp khơng đủ chỗ cho việc phục vụ khách hàng dẫn đến việc không tạo được sự thoải mái cho khách hàng đến giao dịch. Chính điểm yếu này làm cho chi nhánh bị
hạn chế trong việc hu hút được nhiều khách hàng lớn, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân.
− Do là trục đường cấm đậu xe và chi nhánh không bố trí được chỗ đậu xe cho
khách hàng đến giao dịch bằng xe ôtô nên các khách hàng lớn thường ngại đến giao dịch với chi nhánh.

1.3.5. Định hướng phát triển của chi nhánh trong thời gian tới


Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ cố gắng thực hiện các chỉ tiêu do Hội sở đề ra nhằm thực hiện kế hoạch phát triển trong tương lai của hệ thống.
Môi trường hoạt động năm 2008 sẽ tiếp tục biến động theo chiều hướng rất phức tạp, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các ngân hàng. Trên thế giới, kinh tế Mỹ
có thể suy thối diện rộng kéo theo thâm hụt thanh khoản toàn cầu và khu vục, ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu của Việt Nam, gây khó khăn cho việc huy động vốn từ
nước ngoài, đồng thời đưa giá vàng vào xu thế tăng. Trong nước, các biện pháp đảm bảo tăng rưởng và kiềm chế lạm phát sẽ làm hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu
nhiều sức ép và khó khăn. Sẽ có nhiều ngân hàng mới, bao gồm các ngân hàng nước ngoài tham gia thị trường và cạnh tranh về thị phần, đặc biệt là thị phần huy động, sẽ
quyết liệt hơn. Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản sẽ ngày càng quy củ hơn và tiếp tục là nơi hu hút đầu tư xã hội.
Trong năm 2008, ACB tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh xoay quanh 5 mục tiêu:
− Tăng trưởng nhanh và bền vững.
− Kiểm soát rủi ro tốt để đảm bảo an tồn.
− Duy trì cấu trúc tài chính lành mạnh và lợi nhuận cao.
− Chuẩn bị nhân lực kế thừa.
− Hồn thiện văn hóa cơng ty.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 12
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
Năm 2008 còn là năm tạo tiền đề cho việc hiện thực hóa kế hoạch 2008 – 2010: dự kiến năm 2010 tổng tài sản và dư nợ cho vay sẽ tăng gấp 3,6 lần; vốn chủ
sở hữu tăng gấp 2,5 lần và lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3 lần so với năm 2007. Để thực thi chiến lược này, năm 2008 ACB phấn đầu nâng chỉ tiêu hoạt
động bao gồm tổng tài sản, dư nợ cho vay, huy động tiền gửi khách hàng và lợi nhuận lên gấp 1,6 – 2 lần so với năm 2007. các chỉ số tài chính như ROE sẽ được
duy trì ở mức trên 30, thu nhập từ lãitổng tài sản bình quân 2,3; thu nhập dịch vụ tăng gấp đôi. Vốn chủ sở hữu sẽ tiếp tục tăng thông qua việc dùng toàn bộ lợi nhuận
chia cổ tức năm 2007 và thặng dư vốn 1.704 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ; chuyển đổi 550 tỷ đồng trái phiếu đổi thành cổ phiếu; và phát hành thêm 1.350 tỷ đồng trái phiếu
chuyển đổi đã thực hiện trong tháng 2 năm 2008. Ngồi ra ACB còn thực hiện các chương trình và dự án trọng điểm, bao gồm:
− Triển khai mơ hình bán hàng trực tiếp toàn hệ thống.
− Chuyển đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tách bạch vai trò kinh doanh với vận
hành và tăng cường kiểm tra, kiểm soát. −
Giới thiệu thêm các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiết kiệm, vay vốn và đầu tư của khách hàng.
− Tăng trưởng mạng lưới cả về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và địa bàn
hoạt động. Do mơi trường kinh doanh của năm 2008 thay đổi như dự báo, ACB nhận thức
được yêu cầu linh hoạt trong xây dựngcác chương trình hành động ngắn hạn phù hợp với diễn biến của thị trường; quyết liệt trong việc triển khai các dự án trọng điểm; và
tận dụng tốt cơ hội. Với nỗ lực chung của tập thể ACB, 2008 sẽ là năm kết thức một cách trọn vẹn
chương trình hành động 5 năm 2004 – 2008, đồng thời tạo tiền đề để thực hiện chiến lược kinh doanh 2008 – 2010 đầy tham vọng mà ACB đã đặt ra với tầm nhìn đến
năm 2015 với định hướng phát triển đến năm 2015 như sau: −
Tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trong ngành ngân hàng Việt Nam ở các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng phấn đấu cao hơn 2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 13
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
ngành, chỉ số tài chính duy trì ở mức an tồn cao, trong đó ROE cần đạt 25 đến 30, chất lượng tài sản có và quản lý rủi ro theo thông lệ tốt nhất.
− Các chỉ tiêu tăng trưởng bền vững và kiểm sốt tốt q trình tăng trưởng; tổng
nguòn huy động sẽ đạt vượt 10 tỷ USD, vốn chủ sở hữu vào khoản trên 10.000 tỷ đồng.
− Hệ thống sản phẩm và kênh
phân phối đa dạng chất lượng dịch vụ tốt.
− Mở rộng mạng lưới, tăng
nguồn nhân lục, đào tạo, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt.
− ACB sẽ tiếp tục là ngân hàng
thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất trong khối ngân
hàng thương mại cổ phần và dần rút ngắn khoản cách với các ngân hàng
thương mại nhà nước.
Bảng 3: Các chỉ tiêu ACB cần đạt từ năm 2007 đến năm 2015
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 14 20
15 48
10 00
17 50
00 28
20 00
10 80
19 00
20 14
43 30
00 15
80 00
25 60
00 97
00 17
50
20 13
38 6,
00 14
1, 00
23 00
00 8,
60 16
,0 00
20 12
32 5,
00 12
5, 00
21 0,
00 7,
50 15
,0 00
20 11
31 0,
00 10
0, 00
17 5,
00 6,
50 12
,0 00
20 10
22 5,
00 95
,0 00
15 0,
00 5,
00 10
,0 00
20 09
22 0,
00 80
,0 00
12 5,
00 4,
00 9,
00
20 08
15 5,
00 62
,0 00
10 4,
00 3,
00 7,
50
20 07
87 ,1
45 32
,0 00
75 ,9
77 1,
87 6,
11 1
C hỉ
ti êu
T ổn
g tà
i s ản
D ư
nợ c
ho v
ay
H uy
đ ộn
g
L ợi
n hu
ận
V ốn
c hủ
s ở
hữ u
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 15

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×