1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Chấm điểm quy mô doanh nghiệp.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (518.07 KB, 83 trang )


khai thác dầu khí. - Khai thác các loại quặng khác.
- Khai thác đá.
Sản xuất thực phẩm và đồ uống. - Sản xuất, chế biến và bảo quản thịt cà sản
phẩm từ thịt, thuỷ sản, rau quả, dầu mỡ. - Xay xát, sản xuất bột và sản xuất thức ăn gia
súc. - Sản xuấtthực phẩm khác.
- Sản xuất đồ uống. Lương thực, thực
phẩm
Sản xuất các sản phẩm thuốc
Tuy xu thế của các ngân hàng hiện nay là mở rộng thị trường , hoạt động trên mọi lĩnh vực song NHNT vẫn giữ được ưu thế của mình trong
khu vực xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất nhập khẩu nguyên vật liệu hạt nhựa, sắt thép.v.v.. Ngoài ra trong nước NHNT có tập trung đầu tư vào
khách sạn dư nợ +1200 tỷ, xi măng dư nợ +600 tỷ và một số nghành hàng khác.

2.3.1.2 Chấm điểm quy mô doanh nghip.


Quy mô của doanh nghiệp là một yếu tố cần đợc xét, bởi doanh nghiệp sẽ rất khó có thể tiến hàng đa dạng hoá hoạt động để giảm rủi ro
kinh doanh và nâng cao uy thế cạnh tranh khi quy mô quá nhỏ,vì điều đó
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không có u thế về quy mô sản xuất, tiềm năng dân sự và tiềm lực về tài chính. Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ
thờng chỉ thiên về kinh doanh một loại sản phẩm và đôi khi có những sản phẩm mang tính chất thời vụ, nên rđi ro kinh doanh cao h¬n.
Chun đề thực tập tốt nghiệp
40
Khi nói đến quy mơ, chúng ta sẽ liên tưởng đến nhiều chỉ tiêu đơn lẻ như: doanh thu, số lượng công nhân viên .v.v. Nhưng trong con mắt
của các nhà ngân hàng họ quan tâm đến 4 chỉ tiêu sau: - Lao động: là số lao động thực tế sử dụng doanh nghiệp sẽ cung cấp
tại thuyết minh báo cáo tài chính tính trung bình 3 năm gần nhất. - Giá trị nộp NSNN: Lấy theo số thực nộp vào NSNN theo số phát sinh
trong kỳ không kể sè thiÕu cđa kú tríc nép kú nµy bao gåm các loại thuế và các khoản nộp khác theo quy định của Nhà nớc trong
năm báo cáo không tính các khoản thuế xuất nhập khẩu, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, các khoản tiền
phạt
- Nguồn vốn kinh doanh: Không chỉ tính số vốn pháp định ban đầu mà sẽ xem xét đến các khoản khác đợc doanh nghiệp bổ sung trong qua
trình hoạt động. - Doanh thu thun :
Chuyờn thc tập tốt nghiệp
41
STT Tiêu chí
Nội dung Điểm
1 Vốn
H¬n 50 tû ®ång 30
Tõ 40 tû ®ång ®Õn 50 tû ®ång 25
Tõ 30 tû ®ång ®Õn 40 tû ®ång 20
Tõ 20 tû ®ång ®Õn 30 tû ®ång 15
Tõ 10 tû ®ång ®Õn 20 tỷ đồng 10
Dới 10 tỷ đồng 5
2 Lao ng
Hơn 1.500 ngêi 15
Tõ 1.000 ®Õn 1.500 ngêi 12
Tõ 500 ®Õn 1000 ngêi 9
Tõ 100 ®Õn 500 ngêi 6
Tõ 50 ®Õn 100 ngời 3
Từ 1
3 Doanh thu
thuần Hơn 200 tỷ đồng
40 Tõ 100 tû ®ång ®Õn 200 tû ®ång
30 Tõ 50 tû ®ång ®Õn 100 tû ®ång
20 Tõ 20 tû ®ång ®Õn 50 tû ®ång
10 Tõ 5 tû ®ång ®Õn 20 tû ®ång
5 Díi 5 tû ®ång.
2 4
NghÜa vơ đối với
Ngân sách
Nhà nớc Hơn 10 tû ®ång
15 Tõ 7 tû ®ång ®Õn 10 tû ®ång
12 Tõ 5 tû ®ång ®Õn 7 tû ®ång
9 Tõ 3 tû ®ång ®Õn 5 tû ®ång
6 Tõ 1 tû ®ång ®Õn 3 tû ®ång
3 Díi 1 tû ®ång
1 Chỉ tiêu chấm điểm này hiện nay vẫn đang được ngân hàng tiếp tục
hồn thiện do còn một số điểm khơng phù hợp. Ta có thể xét một ví dụ về cơng ty Tân thế kỷ. Cong ty hiện nay có số vốn kinh doanh đạt gần 18 tỷ
đồng, nếu theo bảng biểu thì cơng ty được 10 điểm trong bảng điểm chấm quy mô, số điểm gần thấp nhất. Nhưng hiện nay số cơng ty trách nhiệm
hữu hạn có quy mơ vốn như trên chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, vì vậy với mức điểm chênh lệch nhau ít 5
điểm giữa các mức quy mơ vốn khó đánh giá được hết khả năng của doanh nghiệp. Công ty Tân thế kỷ là một doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực thương mại với quy mô trung bình vì vậy nếu cho điểm10 thì hơi
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
42
thấp. Theo em cơng ty có số vốn lớn tất nhiên nên được hưởng số điểm cao nhưng không nên để khoảng cách điểm như hiện nay, sẽ rất thiệt thòi
cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ hiện nay.

2.3.1.3 Chấm điểm các chỉ số tài chính.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

×