1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Kế toán trả lãi tài khoản tiền gửi thanh toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (366.1 KB, 75 trang )


Hạch toán: Nợ : TK Tiền gửi thanh tốn của chủ tài khoản Có : - TK Thuế GTGT phải nộp
- TK Thu nhập phí chuyển tiền

1.2.4.1.3 Kế toán trả lãi tài khoản tiền gửi thanh tốn


Hàng tháng vào ngày cuối thấng, kế tốn tính và trả lãi các tài khoản tiền gửi thanh toán. Số lãi này được nhập vào tài khoản của chủ tài
khoản lãi nhập gốc – lãi kép. Lãi được tính theo phương pháp tích số:
Số tiền lãi Trong tháng = Tổng tích số tính lãi trong tháng x Lãi suất tháng
30 ngày
Trong đó: Tổng tích số lãi trong tháng =
Σ
Số dư có Tài x Số ngày dư có 
Khoản thanh tốn thực tế trong tháng Việc tính lãi được tiến hành trên bảng kê số dư để tính tích số, bảng
này kiêm chứng từ hạch toán thu lãi. Bảng kê số dư tính lãi do các thanh tốn viên giữ tài khoản Tiền gửi
của khách hàng lập. Trường hợp đã áp dụng chương trình tính lãi thì bảng kê này do máy tính lập.
Hạch tốn: Nợ : TK chi phí chi trả lãi tiền gửi Có : TK Tiền gửi thanh toán của khách hàng
1.2.4.2 Kế tốn tiền gửi có kỳ hạn 1.2.4.2.1 Kế tốn nhận tiền gửi:
- Căn cứ vào giấy nộp tiền, kế toán vào sổ chi tiết hoặc nhập dữ liệu vào máy tính. Hạch tốn:
Nợ : TK Tiền mặt
25
Có : TK Tiền gửi có kỳ hạn theo hai trường hợp: - TK Tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng
- TK Tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên - Khách hàng trích tài khoản Tiền gửi khơng kỳ hạn chuyển sang tài
khoản Tiền gửi có kỳ hạn. Căc cứ UNC kế tốn ghi: Nợ : TK Tiền gửi khơng kỳ hạn
Có : TK Tiền gửi có kỳ hạn 1.2.4.2.2 Kế tốn chi trả tiền gửi:
Khác với tài khoản Tiền gửi không kỳ hạn, khi khách hàng rút tiền ở tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn phải rút trọn số tiền của kỳ hạn.
- Khách hàng rút tiền mặt: Khách hàng lập giấy lĩnh tiền mặt, kế toán căn cứ giấy lĩnh tiền ghi:
Nợ : TK Tiền gửi có kỳ hạn thích hợp Có : TK Tiền mặt
- Khách hàng chuyển vào tài khoản Tiền gửi không kỳ hạn: Khách hàng làm giấy đề nghị chuyển tiền từ tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn sang tài
khoản Tiền gửi khơng kỳ hạn. Căn cứ vào giấy đề nghị của khách hàng, kế toán lập chứng từ, hạch toán:
Nợ : TK Tiền gửi có kỳ hạn thích hợp Có : TK Tiền gửi khơng kỳ hạn
1.2.4.2.3 Kế tốn trả lãi tiền gửi có kỳ hạn: Việc trả lãi Tiền gửi có kỳ hạn cho người gửi tiền được thực hiện khi
đáo hạn. Tuy nhiên, để phản ánh đều đặn số chi trả lãi trong mọt thời gian của kỳ hạn thì hàng tháng ngân hàng tiến hành tính lãi và hạch tốn vào tài
khoản “ Tiền lãi cộng dồn dự trả “. Khi đáo hạn người gửi tiền rút gốc, kế toán hạch toán trả lãi cho khách hàng từ tài khoản “ Tiền lãi cộng dồn dự
trả “.
26
26
Lãi tiền gửi có kỳ hạn được tính theo phương thức thu theo món lãi
đơn: Tiền lãi = Số tiền gửi vào x Thời gian gửi x Lãi xuất tiền gửi
Sau khi tính lãi được số lãi phải trả, kế toán lập chứng từ, hạch tốn: Nợ : TK chi phí trả lãi
Có : TK Tiền lãi cộng dồn dự trả Khi khách hàng đến lĩnh lãi cùng gốc, kế toán lập phiếu chi, hạch
toán: Nợ TK Tiền lãi cộng dồn dự trả Có TK Tiền mặt Hoặc TK Tiền gửi khơng kỳ hạn
1.2.4.3 Kế toán Tiền gủi tiết kiệm:

1.2.4.3.1 Kế toán tiền gửi tiết kiệm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (75 trang)

×